สกธ.ขับเคลื่อนใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

วันที่ 9-10 กันยายน 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ของ สกธ.จำนวน 61 คน
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ การจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้พัฒนาระบบการร่างหนังสือราชการ การรับ – ส่งหนังสือราชการทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการลงนามในหนังสือราชการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผ่านระบบฯ ในรูปแบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Signature) และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

            10 กันยายน 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ อาทิ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2562 (สวพ.) วารสารกระบวนการยุติธรรม (กยธ.) สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกกฎหมาย (สสอ. และ สปยธ.) โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียน นักศึกษา และการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงได้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ผ่านแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานกิจการยุติธรรม  …

สกธ. ร่วมประชุม คกก.เฉพาะกิจด้านกฎหมาย

            10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย ครั้งที่ 8/2563 โดยมีนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม           โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 6-7/2563 , รายงานการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถือปฏิบัติตามแนวทาง กรณี ผู้ต้องขังที่มีหมายจับและเดินทางกลับจากต่างประเทศซึ่งจะต้องถูกกักตัว (State Quarantine) ,รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ และมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้           1. กำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณี บุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง…