การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563

  15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม และมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยที่ประชุมได้เห็นชอบผลการจัดทำคะแนน ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ และการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ประจำปี พ.ศ.2565 ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยให้หน่วยงานที่มีข้อเสนอการวิจัยระดับ A และ B และประสงค์เสนอของบประมาณผ่าน สกธ. ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอการวิจัยระดับ C หากหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะของบประมาณให้ดำเนินการตามข้อเสนอการวิจัยที่ได้ระดับเกรด A และ B โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะนำมาต่อท้ายข้อเสนอการวิจัยลำดับสุดท้ายที่ได้ระดับคะแนน B…

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ยธ.พิจารณาโครงการด้าน IT 3 โครงการ

 

14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 7/2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีการสืบสวนเครือข่ายนักค้ายาเสพติด เสนอโดย ป.ป.ส. 2) โครงการจัดหาอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานฯ เสนอโดยกรมคุมประพฤติ และ3) โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงรองรับการจัดเก็บเอกสารราชการของสารบรรณกลาง สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม