สำนักงานกิจการยุติธรรม จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาและสร้างเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์ ดร.พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พร้อมด้วย พ.ต.ท.ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานในการสนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกันด้านวิชาการ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิชาการโดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้หรือการกำหนดแนวทางนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ประเทศมีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมกับพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ พระอาจารย์ คณาจารย์หรือนักวิชาการ นิสิตในสังกัด เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านวิชาการเป็นที่แพร่หลายในแวดวงวิชาการ องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคประชาชน