การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม

 

18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมี ศ.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธาน ร่วมด้วย พ.ต.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ สกธ. และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1
โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบในการมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการงบประมาณ และการจัดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในกรณีการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านกระบวนการยุติธรรม (Program Management Unit : PMU) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กร ตั้งแต่ขั้นตอน/แนวทางการดำเนินงาน/แนวทางการจัดตั้งหน่วยงาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและท้าทาย และควรมีการศึกษาและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อร่วมกำหนดโจทย์ชุดโครงการวิจัย โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำกลับมารายงานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในครั้งต่อไป ก่อนเสนอ กพยช. เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต่อไป

การตรวจประเมิน ISO/IEC 27001:2013 ของศูนย์ DXC

 

18 กันยายน 2563 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. (DCIO) เป็นประธานการตรวจประเมิน ISO/IEC 27001:2013 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม (JA2) ในขอบเขตของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เป็นวันสุดท้าย โดยผลการตรวจประเมิน ศูนย์ DXC มีการดำเนินงานสอดคล้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013 ดังนั้น ทางผู้ตรวจประเมินจะทำการออกหลักฐานผลรับรองการตรวจประเมินให้ภายในวันที่ 21 ก.ย. 63 และจะดำเนินการประสานงานเพื่อออกใบรับรอง ISO/IEC 27001 Certification ให้เป็นลำดับถัดไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการออกใบรับรอง ประมาณ 1.5-2 เดือน