การประชุมคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2563

  24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฎิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พ.ต.ท. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายด้านปราบปรามการทุจริตและด้านตรวจสอบทรัพย์สิน โดยมีข้อสังเกตให้เพิ่มบทสรุปผู้บริหาร (executive summary) นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการกำกับ ติดตาม โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เช่น การเพิ่มตัวชี้วัดและคาดคะเนผลการประเมินภายหลังการอบรมเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการฝึกอบรม การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์และมีคุณค่ามากขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรการ กลไกเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563

 

24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรการกลไกเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากระบวนงานช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา ตามข้อเสนอเเนะของคณะอนุกรรมการ ในครั้งที่ผ่านมา ถึงกรอบสาระสำคัญในประเด็นที่ต้องการแก้ไข เช่น ชื่อกฎหมาย การขยายความคุ้มครอง การเพิ่มการช่วยเหลือเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นการเพิมสิทธิการได้รับค่าทดแทน การเยียวยาที่มิใช่เฉพาะตัวเงินการเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย และการปรับปรุงเงื่อนไขในการรับสิทธิ รวมถึงการลดขั้นตอนการทำงานต่างๆเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

อีกทั้งพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา ในส่วนของการพิจารณาเลือกชื่อกฎหมาย รูปแบบของการอรัมภบท บทนิยาม การแก้ไขเพิ่มเติมสาระและความหมายในมาตราต่างๆ ในแต่ละหมวด โดยที่ประชุมมีการปรึกษาหารือและเสนอแนะถึงการแก้ไขดังกล่าว และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอีกในภายหลัง