การประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2563

  28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 : กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ณ สำนักงานวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ โดยมีนายเชิดศักดิ์ สันตวรวุฒิ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น โดยที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ อาทิ ในการดำเนินงานตามแผนพบว่าเนื้อหาบางกลยุทธ์ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองยังมีลักษณะเป็นนามธรรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน การขาดหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบหลัก การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน และการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนที่กำหนด จากนั้น ได้มีการเสนอร่างคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนระดับที่ 2 รองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และแผนระดับที่ 3 รองรับแนวทางการพัฒนาด้านการเมือง…