เคาะเเล้ว! การประเมิน ITA สกธ.คว้าอันดับ 6 ของประเทศ

 

สำนักงานกิจการยุติธรรม คว้าอันดับ 6 ของประเทศ เเละอันดับ 1 ของกระทรวงยุติธรรม ในผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้วยเกรด A 93.91 คะเเนน ในประเภทกรมหรือเทียบเท่า จากหน่วยงานทั้งหมด 146 แห่ง
การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบของความเป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำเเนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลเเละการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน
สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประเมิน จำนวน 8,303 แห่ง ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ อีกทั้งมีประชาชนเเละเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 1,302,548 ราย