ผอ.สกธ. ร่วมเสวนาประเด็น MOU ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ภาคประชาชน ในรายการสถานีประชาชน ช่อง ThaiPBS

  6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการเสวนาในรายการสถานีประชาชน ซึ่งออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS เข้าร่วมการเสวนากับพระเทพปวรเมธี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการหลัก ร่วมกับนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจราชการอัยการ การเสวนาครั้งนี้ ได้มีการพูดถึงประเด็นการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการตั้งศูนย์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมไปถึงการบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร และแนวทางการทำงานร่วมกันในด้านอื่นๆ โดยการเสวนาดังกล่าวได้มีการพูดคุยในประเด็นสาระสำคัญดังนี้ 1. บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท รวมถึงแนวทางการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ 2. การพัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับพระสงฆ์ เพื่อใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน 3. การนำองค์ความรู้ด้านวิชาการมาพัฒนาเป็นสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ…

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16)

 <<< ย้อนกลับ ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เชิญให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส่งบุคลากรสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นั้น   บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) จำนวน ๕๐ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งอาคารจอดรถ ชั้น ๕) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง…