สกธ. จับมือ นิด้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับใช้กฏหมาย”

You are here: