• ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ประธานอนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสภาทนายความ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 2 คน (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตาม ประเมินผลแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 2. สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามแนวทางที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 3. ประสาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามข้อ 2
 4. สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
 5. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 6. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
 7. รายงานผลการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ประธานอนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ของภาครัฐซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ของภาคเอกชนซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบไม่เกิน 2 คน (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสภาทนายความ (อนุกรรมการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 2 คน (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มติหรือคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 2. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการออกกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม
 3. พัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม
 4. กำหนดแนวทาง รูปแบบ และวิธีการ เพื่อสร้างการรับรู้/การเผยแพร่กฎหมายให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
 6. รายงานผลการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย
 • ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (ประธานอนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อนุกรรมการ)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบไม่เกิน 2 คน (อนุกรรมการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 2 คน (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. จัดทำประเด็นการวิจัยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มติ/ข้อสั่งการของคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม
 3. จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาโครงการวิจัย
 4. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ
 5. บูรณาการเครือข่ายและความร่วมมือในการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
 7. รายงานผลการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ประธานอนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสภาทนายความ (อนุกรรมการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย 2 คน (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มติ/ข้อสั่งการของ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 2. ผลักดันการบรรจุองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมในการเรียนการสอนของสถาบัน อุดมศึกษา การสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรม และสร้างค่านิยมร่วมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม
 3. บูรณาแผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
 4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงานให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ อย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
 5. รายงานผลการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย
 • นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล (ประธานอนุกรรมการ)
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (CIO) (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (CIO) (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง (CIO) (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (CIO) (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CIO) (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ (CIO) (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมการปกครอง (CIO) (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (อนุกรรมการ)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน 1 คน (อนุกรรมการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายจำนวน 1 คน (ผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส รวมทั้งมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 2. ประสานความร่วมมือ บูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปี เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
 3. ประสานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติทราบเป็นประจำทุกปี
 4. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดทำระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
 6. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ประธานอนุกรรมการ)
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสภาทนายความ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมคุมประพฤติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมบังคับคดี (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ (อนุกรรมการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 คน (ผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สถานการณ์และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสถานที่ อัตรากำลัง งบประมาณและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม
 2. กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน ตลอดจนแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ในเชิงบูรณาการ
 3. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ประธานอนุกรรมการ)
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (รองประธานอนุกรรมการ)
 • อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9 (อนุกรรมการ)
 • อธิบดีอัยการ ภาค 9 (อนุกรรมการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการ)
 • รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการ)
 • รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสภาทนายความ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักบริการงานยุติธรรม ศอ.บต. (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
 • ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์ ประเด็นปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการบริหารงานยุติธรรม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน
 2. ประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและแก้ไขข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. เสนอแนะ สนับสนุนหรือจัดทำแผนงาน โครงการที่สำคัญและงบประมาณดำเนินงานแก่หน่วยงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติงานกระบวนการยุติธรรม โดยคำนึงถึงหลักนิติธรรม และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งเสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานยุติธรรมต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางที่กำหนด รวมทั้งจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 6. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย(ประธานอนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • นายวิพล กิติทัศนาสรชัย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (อนุกรรมการ)
 • นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (อนุกรรมการ)
 • นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ)
 • ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
 • ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 คน (อนุกรรมการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 คน (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสมกับกรอบตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมไทย
 2. กำหนดแนวทางในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัด
 3. เสนอแนะโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ตัวชี้วัด
 4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (ประธานอนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงแรงงาน (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมคุมประพฤติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมการปกครอง (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสภาทนายความ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนหน่วยงานสหวิชาชีพและชุมชน ซึ่งประธานอนุกรรมการเห็นชอบ จำนวน 3 คน (อนุกรรมการ)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานอนุกรรมการเห็นชอบ จำนวน 3 คน (อนุกรรมการ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 2 คน (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. ทบทวนระบบการใช้มาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว (Non-custodial Measures) ด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโดยให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นตํ่าระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อผู้กระทำผิดแทนการควบคุมตัว
 2. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย
 • อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (ประธานอนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงกลาโหม (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสภาทนายความ (อนุกรรมการ)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานอนุกรรมการเห็นชอบ จำนวน 2 คน (อนุกรรมการ)
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม (อนุกรรมการ)
 • รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
 • ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับมอบหมาย (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. ประสานและบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 – 2565)
 2. พิจารณาจัดทำหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 3. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่อคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 4. แต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติมอบหมาย