• ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ
 • ผู้แทนสภาทนายความ
 • ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้แทนกรมคุมประพฤติ
 • ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • ผู้แทนกรมบังคับคดี
 • ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • ผู้แทนกรมราชทัณฑ์
 • ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • รองอธิบดีกรมการปกครองที่ได้รับมอบหมาย
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวน
 • และนิติการ กรมการปกครอง
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • อัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดที่ได้รับมอบหมาย
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • ผู้แทนกรมราชทัณฑ์
 • ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • รองอธิบดีกรมการปกครองที่ได้รับมอบหมาย
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ
 • ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ
 • ผู้แทนสภาทนายความ
 • ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้แทนกรมการปกครอง
 • ผู้แทนกรมคุมประพฤติ
 • ผู้แทนกรมบังคับคดี
 • ผู้แทนกรมคุ้มครองสอทธิและเสรีภาพ
 • ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • ผู้แทนกรมราชทัณฑ์
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • ที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้อำนวยการกองพัฒนายุติธรรมชุมชน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมหรือรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับดูแลสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • นางชุติมา หาญเผชิญ
 • ที่ปรึกษาระบบราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ของภาครัฐซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ
 • ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ของภาคเอกชนซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบไม่เกิน ๒ คน
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
 • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาประสิทธภาพระบบการให้บริการประชาชน
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
 • ประธานอนุกรรมการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม
 • ประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ในงานยุติธรรม
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๒ คน
 • นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (CIO)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม (CIO)
 • ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง (CIO)
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (CIO)
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CIO)
 • ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ (CIO)
 • ผู้แทนกรมการปกครอง (CIO)
 • ผู้แทนสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๒ คน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายจำนวน ๑ คน
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้แทนสำนักงบประมาณ
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ผู้แทนสภาทนายความ
 • ผู้แทนกรมคุมประพฤติ
 • ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • ผู้แทนกรมบังคับคดี
 • ผู้แทนกรมราชทัณฑ์
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • ที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๙
 • อธิบดีอัยการ ภาค ๙
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบหมาย
 • รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ที่ได้รับมอบหมาย
 • รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้แทนสภาทนายความ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้อำนวยการสำนักบริการงานยุติธรรม ศอ.บต.
 • เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
 • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้แทนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประธานอนุกรรมการให้ความเห็นชอบไม่เกิน ๕ คน
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๒ คน
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรมหรือรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม
 • ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
  • ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ผู้แทนกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  • ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ
  • ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
  • เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • กำหนดแนวทาง รูปแบบ วิธีการ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม
 • พิจารณารายละเอียดโครงการหลักที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบและส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนต่อไป