ทำความรู้จักสำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และมีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษาวิจัยการประเมินการบังคับใช้กฎหมายและทำผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณาเวลากำหนดแนวการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินการที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน

“ ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทย

เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม ”

1. พัฒนานโยบายเพื่อกาหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

• จัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
• เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี
• พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา
• ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมแก้ไขข้อขัดข้องที่เป็นปัญหาอุปสรรค และส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรม
• ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือการปฏิบัติตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
• ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อกำหนดแนวทาง ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม

“BE OJA”
B (Body of knowledge) ยึดความรู้เป็นหลักในการทางาน
E (Expertise) มีความเป็นมืออาชีพ
O (Openness) เปิดกว้างทางความคิด
J (Justness) ยึดมั่นความถูกต้อง
A (Alignment) มุ่งเป้าหมายร่วมกัน

1. สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “คลังข้อมูลความรู้” ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
2. กำหนดและผลักดันทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยข้อมูลและองค์ความรู้
3. เสริมสร้างสมรรถนะและความเป็นมืออาชีพของหน่วยงาน

ศิวากร คูรัตนเวช

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ตำแหน่งหน้าที่ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำสำนักงานกิจการยุติธรรม

ติดต่อ : สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2141 3670
โทรสาร. 0 2143 8933

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559 – 2562

+ ประวัติความเป็นมา

ทำความรู้จักสำนักงานกิจการยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และมีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษาวิจัยการประเมินการบังคับใช้กฎหมายและทำผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณาเวลากำหนดแนวการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินการที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน

+ วิสัยทัศน์

“ ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทย

เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม ”

+ พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกาหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

+ ภารกิจและอำนาจหน้าที่

• จัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
• เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี
• พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา
• ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมแก้ไขข้อขัดข้องที่เป็นปัญหาอุปสรรค และส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรม
• ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือการปฏิบัติตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
• ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อกำหนดแนวทาง ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม

+ ค่านิยมร่วม

“BE OJA”
B (Body of knowledge) ยึดความรู้เป็นหลักในการทางาน
E (Expertise) มีความเป็นมืออาชีพ
O (Openness) เปิดกว้างทางความคิด
J (Justness) ยึดมั่นความถูกต้อง
A (Alignment) มุ่งเป้าหมายร่วมกัน

+ ยุทธศาสตร์

1. สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “คลังข้อมูลความรู้” ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
2. กำหนดและผลักดันทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยข้อมูลและองค์ความรู้
3. เสริมสร้างสมรรถนะและความเป็นมืออาชีพของหน่วยงาน

+ โครงสร้างสำนักงาน
+ ผู้บริหาร
+ CIO สำนักงาน

ศิวากร คูรัตนเวช

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ตำแหน่งหน้าที่ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำสำนักงานกิจการยุติธรรม

ติดต่อ : สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2141 3670
โทรสาร. 0 2143 8933

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2559 – 2562