สำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

   รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และมีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษาวิจัยการประเมินการบังคับใช้กฎหมายและทำผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณาเวลากำหนดแนวการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินการที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน

 


 

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

ภารกิจตามกฎกระทรวง

   สำนักงานกิจการยุติธรรมมีภารกิจเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษา วิจัย ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และนำผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินการที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน

อำนาจหน้าที่

รับผิดชอบในงานธุรการของกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนองต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

สนับสนุนและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรม

ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางด้านอาชญาวิทยา รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม

ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

“BE OJA”
B (Body of knowledge) ยึดความรู้เป็นหลักในการทำงาน
E (Expertise) มีความเป็นมืออาชีพ
O (Openness) เปิดกว้างทางความคิด
J (Justness) ยึดมั่นความถูกต้อง
A (Alignment) มุ่งเป้าหมายร่วมกัน

1. สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “คลังข้อมูลความรู้” ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
2. กำหนดและผลักดันทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยข้อมูลและองค์ความรู้
3. เสริมสร้างสมรรถนะและความเป็นมืออาชีพของหน่วยงาน
นายวัลลภ นาคบัว

นายวัลลภ นาคบัว
ผู้อำนวยการ

น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย

น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย
รองผู้อำนวยการ

น.ส.สุพรรณี ประเสริฐทองกร
รองผู้อำนวยการ

นายชาตรี จันทร์เพ็ญ

นายชาตรี จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม

นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม
ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม

นางขัตติยา รัตนดิลก
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม

นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน

นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม

นายสายชล ยังรอด

นายสายชล ยังรอด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน

นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

น.ส.อรวรรณ ปานคง

น.ส.อรวรรณ ปานคง
เลขานุการกรม

น.ส.วริตฐภรณ์ อนุหนายนน์

น.ส.วริตฐภรณ์ อนุหนายนน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด

น.ส.ชื่นกมล มีศิลป์

น.ส.ชื่นกมล มีศิลป์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นายอนุรักษ์ ทัศคร

นายอนุรักษ์ ทัศคร
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร

นันทรัศมิ์ เทพดลไชย

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ตำแหน่งหน้าที่ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

ติดต่อ : สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร : 0 2141 3687
โทรสาร : 0 2143 8933
อีเมล : t_nuntarath@oja.go.th

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2562 (809 downloads)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

+ ความเป็นมา

สำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

   รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และมีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษาวิจัยการประเมินการบังคับใช้กฎหมายและทำผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณาเวลากำหนดแนวการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินการที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน

 


 

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

+ วิสัยทัศน์

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม

+ พันธกิจ
1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม
+ ภารกิจและอำนาจหน้าที่

ภารกิจตามกฎกระทรวง

   สำนักงานกิจการยุติธรรมมีภารกิจเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษา วิจัย ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และนำผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินการที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน

อำนาจหน้าที่

รับผิดชอบในงานธุรการของกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการบริหารกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนองต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

สนับสนุนและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรม

ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมาย ระบบงานยุติธรรม และทางด้านอาชญาวิทยา รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พัฒนากฎหมายและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม

ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

+ ค่านิยมร่วม

“BE OJA”
B (Body of knowledge) ยึดความรู้เป็นหลักในการทำงาน
E (Expertise) มีความเป็นมืออาชีพ
O (Openness) เปิดกว้างทางความคิด
J (Justness) ยึดมั่นความถูกต้อง
A (Alignment) มุ่งเป้าหมายร่วมกัน

+ ยุทธศาสตร์
1. สร้างและพัฒนาหน่วยงานให้เป็น “คลังข้อมูลความรู้” ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
2. กำหนดและผลักดันทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยข้อมูลและองค์ความรู้
3. เสริมสร้างสมรรถนะและความเป็นมืออาชีพของหน่วยงาน
+ ผู้บริหาร
นายวัลลภ นาคบัว

นายวัลลภ นาคบัว
ผู้อำนวยการ

น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย

น.ส.นันทรัศมิ์ เทพดลไชย
รองผู้อำนวยการ

น.ส.สุพรรณี ประเสริฐทองกร
รองผู้อำนวยการ

นายชาตรี จันทร์เพ็ญ

นายชาตรี จันทร์เพ็ญ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม

นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม
ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม

นางขัตติยา รัตนดิลก
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรม

นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน

นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม

นายสายชล ยังรอด

นายสายชล ยังรอด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน

นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

น.ส.อรวรรณ ปานคง

น.ส.อรวรรณ ปานคง
เลขานุการกรม

น.ส.วริตฐภรณ์ อนุหนายนน์

น.ส.วริตฐภรณ์ อนุหนายนน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด

น.ส.ชื่นกมล มีศิลป์

น.ส.ชื่นกมล มีศิลป์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นายอนุรักษ์ ทัศคร

นายอนุรักษ์ ทัศคร
หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร

+ โครงสร้าง
+ CIO

นันทรัศมิ์ เทพดลไชย

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ตำแหน่งหน้าที่ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

ติดต่อ : สำนักงานกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร : 0 2141 3687
โทรสาร : 0 2143 8933
อีเมล : t_nuntarath@oja.go.th

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559-2562 (809 downloads)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

+ เอกสาร