ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3.2562

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 กำหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ครั้งที่ 3 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่       3    กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

 

 

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการโครงการฝึกอบรมภาคต่างประเทศ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ยธส.๑๐) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ปรากฏว่า บริษัท ทราเวล แอนด์ ไอ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โดยยื่นข้อเสนอครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานกิจการยุติธรรม อีกทั้งเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนดและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

(นายวัลลภ นาคบัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

WIN JAPAN