ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน”  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)

ประกาศประกวดราคา เอกสารประกวดราคา เลขที่ 6./2561 ขอบเขตการดำเนินงานจ้าง ด้วยสำนักงานกิจการยุติธรรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ ๑๖ “พัฒนากระบวนการยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ นำความยุติธรรม  สู่ประชาชน” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ภายในวงเงินงบประมาณ 1,800,0๐๐.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานกิจการยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic…

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง การจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานความคืบหน้าหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง การจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานความคืบหน้าหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ——————————————————————-                                            ตามที่สำนักงานกิจการยุติธูณรม ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานความคืบหน้่าการดำเนินการจัดทำกฎหมายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวสุ ถ่ายเอกสาร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๔.๗๕ บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง   ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงชื่อ (นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม)…

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน

ยุติธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

————————————–

 

ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท รีปริ้น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  ๒๙๙,๙๙๓.๗๖ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวง่

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ลงนาม  (นางสาวอรวรรณ ปานคง)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม