ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ โครงการ

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ———————————————-        ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มโครงการจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก โดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละโครงการ ดังนี้ ๑.โครงการการสร้างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูการแก้ไขผู้ติดยาเสพติด ตามแนวคิด (ร่าง) ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีผู้เสนอเพียงรายเดียว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๓,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสอร้อยบาทถ้วน) ๒.โครงการการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผ่านเครื่องมอการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีผู้เสนอเพียงรายเดียว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ๓. โครงการการติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านเครื่่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย  โครงการมีผู้เสนอรา จำนวน ๒ ราย…