ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลสารัตถะ และสื่อประกอบการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลสารัตถะ และสื่อประกอบการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรากฏว่า บริษัท โซเอ็ม เอเจนซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395,900.00 บาท    (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 

ประกาศ   ณ   วันที่  30 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

-ลงชื่อ-

(นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย)

รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

ประกาศผู้ชนะราคา