สกธ.ร่วม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำจิตอาสา 904 และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ณ เรือนจำกลางคลองเปรม โดยร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้ว และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่กลุ่มเรือนจำลาดยาว ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

สกธ.จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

 

สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กทม. ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 180 คน ต่อยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิด​และวิเคราะห์​ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็ก วิทยากร และทีมพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ได้เล่น ได้แก่ เกมจับคู่ทำตามคำสั่ง เกมต่อตัว และกิจกรรมท่าทางประกอบจังหวะ

2. กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ในหัวข้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว หลังจากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้ายแรงมากที่สุดไปหาร้ายแรงน้อยสุด แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบ/และแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่ภาพฝันที่อยากเห็นของปัญหา

3. กิจกรรมการทำสื่อรณรงค์ โดยนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ พร้อมนำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ดู โดยประเภทสื่อที่นักเรียนเลือกนำเสนอ ได้แก่ โปสเตอร์ เพลง และละครสั้น

ทั้งนี้ กิจกรรมตลอดทั้งวันได้รับความร่วมมือจากคุณครู น้องๆ​ วิทยากร​ และทีมงาน เป็นอย่างดี​ สามารถส่งเสริมกระบวนการคิดและวิเคราะห์ของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างมาก

ผอ.สกธ.ร่วมบรรยาย “นโยบายทางอาญาของไทย” หลักสูตร บยส. 24

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบายทางอาญาของไทย” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 ณ สำนักงานศาลยุติธรรม โดยได้กล่าวถึงความสอดคล้องและเชื่อมโยงของนโยบายทางอาญากับนโยบายของประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 เเละ 4 รวมถึงแนวทางตามเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 และ นโยบาย Thailand 4.0 เเละได้ยกตัวอย่างโครงการที่สำคัญของสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เเก่ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ และกรอบเเนวทางป้องกันอาชญากรรม

สกธ.นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร CP 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สกธ.นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร CP 3 ศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จังหวัดเชียงราย ในหัวข้อการรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเชียงราย ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย (นรข.) จ.เชียงราย จากนั้น
รับฟังการสัมมนา ในหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ ผอ.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของยุติธรรมจังหวัดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบอีกด้วย

สกธ.จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์

  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 180 คน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิด​และวิเคราะห์​ กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็ก วิทยากร และทีมพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ได้เล่น ได้แก่ เกมจับคู่ใบ้คำ เกมจัดการตามสั่ง และกิจกรรมท่าทางประกอบจังหวะ 2. กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ในหัวข้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว หลังจากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้ายแรงมากที่สุดไปหาร้ายแรงน้อยสุด แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบ/ บุคคลที่เกี่ยวข้องและแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่ภาพฝันที่อยากเห็นของปัญหา 3. กิจกรรมการทำสื่อรณรงค์ โดยนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ พร้อมนำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ดู โดยประเภทสื่อที่นักเรียนเลือกนำเสนอ ได้แก่…

สกธ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมและส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีนางวิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และวัตถุประสงค์ของระเบียบ รวมถึงแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การยกร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการบริหารจัดการและการใช้จ่ายเงินเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม การใช้จ่ายเงินเพื่อการบริหารจัดการทุนวิจัย และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรแม่สาย จ. เชียงราย

  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สพก.นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติด ณ ด่านศุลกากรแม่สาย จ. เชียงราย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ด่านศุลกากรแม่สาย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ ตรวจสอบสัมภาระ รถโดยสาร รถขนส่งสินค้า รถต้องสงสัย รวมถึงบุคคลที่ลักลอบขนยาเสพติด โดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ระบบ VIS ในการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ /License plate/ ศูนย์ X- ray /เครื่องตรวจ Body Scanner/ เครื่องตรวจ HadHeld Backscatter X-ray และระบบ cctv รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบลาดตระเวนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ สถิติการจับกุม พบว่า คดียาเสพติด เป็นคดีอันดับ 1 ที่ถูกลักลอบนำเข้ามาผ่านด่านต่างๆ…

สกธ.เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ดร.ขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ หน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

สกธ.จับมือกรมการปกครอง ลงนาม MOU การใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือการใช้ข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กับกรมการปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ ผู้แทนกรมการปกครอง ร่วมลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการเข้าใช้งานระบบ DXC ให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการยุติธรรมและกรมการปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธี การลงนามในครั้งนี้เป็นการทำบันทึกเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและส่งเสริมการเข้าใช้งานข้อมูลของพนักงานฝ่ายปกครองในการตรวจสอบข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ จากระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) จะมีโอกาสใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะดำเนินการนำร่อง 18 จังหวัด ในปี 2563 ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา ชลบุรี ปราจีนบุรี อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์การที่สอดรับบริบทการดำเนินงานแบบบูรณาการ”

  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุพรรณี ประสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์การที่สอดรับบริบทการดำเนินงานแบบบูรณาการ” ณ รร.เซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่บุคลากรจะได้แนวคิดในลักษณะการบูรณาการการทำงานในมุมมองใหม่ เช่น การบูรณาการการทำงานของภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นหน่วยงานในเชิงวิชาการระดับประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีมุมมองที่หลากหลาย แปลกใหม่ จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการดำเนินงาน อีกทั้งการพัฒนาการดำเนินงานให้มีลักษณะบูรณาการ สามารถดำเนินการได้หลายวิธีการ/รูปแบบ อาจจะดำเนินการแบบพลิกโฉมในภาพรวมทั้งองค์กร หรือขับเคลื่อนในบางส่วนงาน ซึ่งการสัมมนานี้จะช่วยให้ได้แนวคิดในการดำเนินงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมในช่วงเช้าเเละบ่าย โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ สรุปประเด็นได้ดังนี้ 🔹การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานมีองค์ประกอบสำคัญ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ vision/skills/ Incentives/resource/action plan ซึ่งทุกองค์ประกอบต้องเหมาะสม/เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง 🔹แม้ว่าการบูรณาการจะส่งผลดีในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แต่ความคิด/ความรู้สึกในเรื่องการสูญเสียอำนาจ/ความเป็นเอกเทศในการดำเนินงาน การแข่งขันกันเองระหว่างหน่วยงาน ก็เป็นอุปสรรคในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 🔹Digital Transformation คือ การที่นำ Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร…