ประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ยธ.

 

26 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (CIO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 8-04 กระทรวงยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาโครงการของบประมาณด้าน IT จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ จาก 6 หน่วยงาน  โดยโครงการของ สกธ. ได้รับการเห็นชอบ จำนวน 2 โครงการ คือ

1. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม

2. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นเพื่อระบุประเภทและระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)

สกธ. ร่วมประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

19 มกราคม 2564  เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 8-04 กระทรวงยุติธรรม พันตํารวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับนายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เสนอประเมิน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ในประเด็นภารกิจสำคัญของหน่วยงาน ได้แก่ การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์ / การขับเคลื่อน กพยจ. Model / การสร้างการรับรู้
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม / การจัดทำสื่อการเรียนการสอนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบ DXC

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีข้อสังเกตในการปรับข้อมูลรายละเอียดของตัวชี้วัดข้างต้น ซึ่งสำนักงานกิจการยุติธรรม จะดำเนินการปรับข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ.หารือ TIJ ความร่วมมืองาน Symposium ครั้งที่ 18

 

19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตํารวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  และนางสาวอณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชนในยุควิถีใหม่” โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเวทีอภิปรายประเด็นผลกระทบของ Covid-19 ต่อระบบงานยุติธรรมในมิติระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ UNDP, UNODC เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 จะจัดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564

  14 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) สำนักงานกิจการยุติธรรมครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุม นายสายชล   ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นรองประธานฯ ผอ.สถาบัน/สำนัก/กอง/กลุ่ม หรือผู้แทนเป็นคณะทำงาน และ ก.พ.ร. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะกำหนด เป้าหมายที่ท้าทาย ของ สกธ. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 2 ประเด็นหลัก คือ การสร้าง Model กพยจ. การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562 – 25665) ให้ประสบความสำเร็จ โดยให้สถาบัน/สำนัก/กอง/กลุ่ม มีบทบาทในการร่วมกันดำเนินการให้ สกธ.สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายดังกล่าว โดยการใช้ PMQA เป็นเครื่องมือในการวางแผนดำเนินการ อนึ่ง ที่ประชุมได้กำหนดให้สถาบัน/สำนัก/กอง/กลุ่ม จัดส่งข้อมูลการวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการฯ…

ยธ. ร่วมหารือการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง)

  13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (ฉบับปรับปรุง) โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในส่วนของแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามแผน คือ กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกิจการยุติธรรม) นายนิยม เติมศรีสุข รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ชี้แจงบริบทที่เกี่ยวข้องของกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ (1)กลไกของกระทรวงยุติธรรมตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จะมีการดำเนินการผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ซึ่งมีคณะอนุกรรมการภายใต้ กพยช. คือ คณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรมเป็นคณะอนุกรรมการหลักในการขับเคลื่อน โดยยึดตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 -2565) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (2)กระทรวงยุติธรรมได้มีการดำเนินการจัดทำศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม…

ก้าวเเรกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

 

12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีพรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ใน ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
ที่ประชุมได้มีการคัดเลือกประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานคณะกรรมาธิการ โฆษกคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ตลอดจนฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้พิจารณากำหนดวันและเวลาในการปนะชุม และกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมตินัดประชุมเป็นประจำทุกวันอังคาร ของสัปดาห์ เวลา 9.30 น. โดยกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

สำนักงานศาลยุติธรรมดูงานระบบ DXC

 

11 มกราคม 2564 นายปิยะกุล มีลุน ผู้อำนวยการสำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงานระบบ DXC ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมี นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม ดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ DXC นำเสนอภาพรวมระบบ หลักการทำงาน ขอบเขตข้อมูลต่างๆ และสาธิตการเข้าใช้งานระบบ DXC โดยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของศาลยุติธรรม อาทิเช่น ข้อมูลผู้ประกันตน ข้อมูลการจ้างงาน และข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อประกอบการพิจารณาค่าปรับ การพิจารณางานบริการสังคมแทนค่าปรับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่าย DXC ในเร็วๆ นี้

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564

  7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมี ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และนักวิชาการ (คณะผู้วิจัย) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประธานในการประชุม แจ้งว่าได้รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 โดยคณะกรรมการราชทัณฑ์ ได้มีข้อสังเกตในการกำหนดอาชีพและการฝึกทักษะของผู้ต้องขังให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ผู้พ้นโทษมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในที่ประชุม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล สิ่งที่ต้องดำเนินการ และประเด็นที่ต้องคำนึงถึงหากจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ในรูปแบบองค์การมหาชน โดยเฉพาะข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดตั้งและบริหารจัดการ ด้านผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ด้านแรงงาน…

ผอ.สกธ.ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

 

1 มกราคม 2564 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

กพยช. พิจารณาร่างกฎหมายอาญามาตรการแทนการจำคุก-เคาะ!รูปแบบหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

  23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2563 โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 1. (ร่าง)พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่)​ พ.ศ. …. (การกำหนดมาตรการแทนการจำคุก) ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้อนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน รับข้อสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณา รวมถึงนำไปรับฟังความคิดเห็นและพยายามสร้างให้เกิดการยอมรับมาตรการดังกล่าว 2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบรูปแบบการเรียนการสอนเพิ่มเติมใน 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การฝึกอบรมแบบเพิ่มเนื้อหาวิชาและชั่วโมงฝึกอบรม เพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 36 ชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน (2) การฝึกอบรมแบบหมวดวิชาเดียวต่อเนื่องตามลำดับหมวดวิชาที่กำหนด (Block Course)​ ไปจนครบ 5 หมวดวิชา และเห็นชอบให้อนุกรรมการส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานที่ต้องการขอใช้หลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้ดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ 3.…