ประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลคำพิพากษา/หมายขัง ให้กับกรมราชทัณฑ์

 

วันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. และคณะ ร่วมประชุมหารือกับ นายณัฐกฤต สุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลคำพิพากษา/หมายขัง ให้กับกรมราชทัณฑ์ โดยมีประเด็นในการหารือ ดังนี้
1) การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม (DXC) ในช่วงปี 2563-2564 เพื่อยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม ในปี 2563 เพื่อนำไปสู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการให้บริการและอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ใช้บริการศาล (D-Court)
3) การเชื่อมโยงข้อมูลคำพิพากษาระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมราชทัณฑ์
4) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำระบบ AI และ BI มาใช้ในการคาดการณ์หรือพยากรณ์ข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
5) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับศูนย์ DXC ในระยะต่อไป

อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครอง จ.สุโขทัย

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กนป.กลุ่ม IT ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 54 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 16 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 9 อำเภอ รวมทั้ง จนท.สยจ.สุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก
นายชัชชัย กรมชารี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เปิดการอบรมฯ

ในการอบรมครั้งนี้ ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สกธ. ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 90 ปี “9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย”

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา08.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้ น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 90 ปี ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย” และร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะทำงานจิตอาสา 904 พิจารณากรอบแนวทางดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา ยธ. ครบรอบ 129 ปี

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบแนวทางดำเนินกิจกรรม การจัดสรรจำนวนบุคลากรเข้าร่วม และการขอรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 – 12.00 น. ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับส่วนกลางกำหนดจัดกิจกรรม ณ คลองบางแพรก และ ถ.นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี (บริเวณรอบกรมราชทัณฑ์) โดยมีรายละเอียดดังนี้ – รูปแบบกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์…

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.11 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดย นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้เกียรติต้อนรับ และคณะวิทยากรของโรงพยาบาลได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สุขภาพผู้บริหาร” คณะวิทยากรบรรยายถึงปัญหาด้านสุขภาพของผู้บริหาร ภาวะความเสี่ยง และแนวทางการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้บริหาร เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน และภาวะเครียด เป็นต้น รวมทั้งฟังการบรรยายการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย “ชะลอวัย ไกลโรค ด้วยภูมิปัญญาไทย” ตามหลักตรีโทษ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคตามหลักแพทย์แผนไทย กฎของธรรมชาติกฎแห่งความเหมือน (Law of similar) และการทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล เช่น ปรับความสมดุลด้วยอาหาร ยา การนวด และการออกกำลังกาย เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการเรียนรู้ทักษะ การฝึกปฏิบัติยืดกล้ามเนื้อ การนวดตนเอง และการบริหารร่างกายเบื้องต้น โดยวิทยากรจากทางโรงพยาบาล นอกจากนี้…

ผอ.สกธ.ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และโอกาสนี้ สกธ.ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย
นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย
ศาลพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ…. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี และกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุม โดยมีแนวทางการดำเนินการตามมติ ครม. แผนงานการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ซึ่งพิจารณาใน 3 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การจัดหาสถานที่ กรอบมาตรฐานอัตรากำลัง และงบประมาณ

ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม จะนำความคิดเห็นและข้อสังเกตเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด พ.ศ…. ต่อไป

สกธ.จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC จ.ชลบุรี

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จ.ชลบุรี เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 22 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 11 อำเภอ รวมทั้ง จนท.ยจ.ชลบุรี

ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดอยุธยา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 24 และการติดตามการปฏิบัติงานของ สยจ.

  วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 24 ณ โรงแรมแอมบาส ซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิช์ รองนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับ จากนั้นรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของ สยจ. 3 จังหวัด ได้แก่ สยจ.ชลบุรี สยจ.ฉะเชิงเทรา และสยจ.ระยอง โดยที่ประชุมฯ ประธานได้กล่าวถึงนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 2. การเร่งรัดดำเนินการ กรณีที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้รับเรื่องที่ประชาชนทูลเกล้าถวายฏีกาขอรับความเป็นธรรมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การหมุนเวียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการทำงานจุดบริการ 3 โต๊ะ สยจ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมีการสะท้อนประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของแต่ละ สยจ. ให้กับประธานฯ…

ผอ.สกธ. ร่วมเดินทางลงพื้นที่พร้อมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

วันที่ 11 ก.พ. 63 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเอก วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อพบปะหารือกับผู้นำศาสนา และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะประสานงานระดับพื้นที่ ในการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยฯ ให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

จริงจังและจริงใจ” หนึ่งในความเห็นจากผู้นำศาสนาที่เน้นย้ำกับหัวหน้าคณะพูดคุยฯ ให้ยึดมั่น ตลอดจนความเห็นของคณะประสานงานระดับพื้นที่ ซึ่งหัวหน้าคณะพูดคุยฯ ให้ความสำคัญและจะหยิบยกประเด็นเข้าสู่กระบวนการพูดคุยฯ ในอนาคตต่อไป