ผอ.สกธ.บรรยายพิเศษ หลักสูตร ยธก.15

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) ได้รับเกียรติจากท่านวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สกธ. กับบทบาทผู้ชี้เป้ากระบวนการยุติธรรมไทย” โดย ผอ.สกธ.ได้กล่าวถึงภารกิจหลักของสำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ดังนี้ ด้านกฎหมาย 1. การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย และการทำให้กฎหมายเข้ากับยุคสมัย 2. Law enforcement หรือในหลายประเทศใช้ Law implementation คือทำอย่างไรให้นำกฎหมายไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 3. การสร้างการรับรู้กฎหมาย ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ไปจนถึงประชาชน ล่าสุดได้สร้างสรรค์ แชทบอทผู้ใหญ่ลอว์ เพื่อให้ข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านกระบวนการยุติธรรม คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม ให้สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงการคำนึงถึงต้นทุน ความคุ้มค่าในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อีกด้วย…

คณะอนุ IT พิจารณากรอบการดำเนินงาน ปี63 และการผลักดันการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล

  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เป็นประธาน ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม พิจารณากรอบดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการผลักดันแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล โดยมติ ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ซึ่งกรอบการดำเนินงานของศูนย์ DXC ทั้ง 3…

สกธ.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันทุจริตเชิงรุก สกธ. ณ ห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 สำนักงานกิจการยุติธรรม

โดยในช่วงเช้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.

ต่อด้วยช่วงบ่าย เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.
โดยผลผลิตจากการประชุมฯ นี้ จะจัดทำเป็นร่างข้อกำหนดจริยธรรมฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สกธ. ต่อไป

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน จ.ปราจีนบุรี

  วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดและทักษะการปฏิเสธ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในโครงการครู D.A.R.E จากสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนที่ 2 การจัดบูธนิทรรศการ “ลานเพลิน ลานเล่น ลานเรียนรู้กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานเครือข่ายในพื่นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานกิจการยุติธรรม เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดปราจีนบุรี (โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระบรมราชูปถัมภ์…

สกธ. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขัง

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องสุขอนามัยด้านอาหารและโภชนาการ : มาตรฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมสุขอยามัยด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้ต้องขัง ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขังด้านอาหารและโภชนาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ถึง 31 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย ด้านอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้บัญชาการเรือนจำ และเจ้าหน้าที่สูทกรรมจากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 350 คน เข้าร่วมงาน โดยเกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานกิจการยุติธรรม

หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (ยธก.15)

 

วันที่ 28 มกราคม 2563
ภาคเช้า – “กิจกรรมกลุ่มพัฒนา” สร้างการทำงานเป็นทีม และร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อทำภารกิจในแต่ละฐานให้สำเร็จ บรรลุผลด้วยดี

ภาคบ่าย – “กิจกรรมระดมความคิด” เสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยแต่ละกลุ่มจะร่วมมือร่วมใจกันวางแผนและร่วมกันทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

ภาคกลางคืน – “กิจกรรมการแสดง” สะท้อนปัญหาสังคมที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. ด้านยาเสพติด
2. ด้านการกระทำผิดซ้ำ
3. ด้านความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 29 มกราคม  2563
วันสุดท้ายของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในช่วงเช้า ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วม “กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหาร” เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกัน

หลังจากนั้น ครูฝึกได้สรุปผลกิจกรรมที่ผ่านมาตลอด 3 วัน มอบรางวัลกลุ่มคะแนนดีเด่น และพิธีปิดกิจกรรม โดย ผอ.สพก.

ขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC ราชบุรี-นครปฐม

 

วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 28 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 17 อำเภอ

ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดราชบุรีและยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 15

 

สพก. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 15 (ยธก.15) จำนวน 62 คน ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (การพัฒนาทักษะนักบริหาร ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม) ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ภาคเช้า – กิจกรรมการพัฒนาทักษะนักบริหาร ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมทำกิจกรรม รวมทั้งได้กำหนดหัวข้อการแสดงแคมป์ไฟ ในกิจกรรมวันที่ 2 โดยกำหนดหัวข้อการแสดงตามประเด็นปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการกระทำผิดซ้ำ

ภาคบ่าย – กิจกรรมผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง เป็นกิจกรรมเดินป่าเข้าฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาคค่ำ – กิจกรรมนันทนาการ ฝึกการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพักโทษ ลดโทษ และวิธีการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการพักโทษ ลดโทษ และวิธีการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำผ่านกระบวนการพักโทษ ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นอนุกรรมการ และได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และแนวทางลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5 กรอบ สำหรับกรอบที่ 2
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางที่จะนำไปสู่กระบวนการลดความแออัดในเรือนจำผ่านกระบวนการพักโทษ ลดโทษ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนผ่านกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเร่งรัดการจัดทำข้อมูลผู้ต้องขังที่จะได้รับการปรับชั้นโทษ การปรับหลักเกณฑ์หรือแนวทางในปัจจุบันเพื่อรองรับการปรับชั้นโทษหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง รวมทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องขังอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาระบบการบริหารงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย

  วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ) ให้เกียรติเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ กรอบที่ 1 กฎหมาย โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นเลขานุการฯ ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำทั้ง 5 กรอบ สำหรับกรอบที่ 1 มีกฎหมายที่ต้องเร่งรัดและดำเนินการทั้งสิ้น 7 ฉบับ ได้แก่ 1.กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2. กฎหมายการโอนตัวนักโทษต่างประเทศ 3. กฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ (การปรับชั้นโทษ/และการใช้เครื่องมือ EM) 4. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 5. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.อ.…