ขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC ราชบุรี-นครปฐม

 

วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 28 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 17 อำเภอ

ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดราชบุรีและยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 15

 

สพก. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลางรุ่นที่ 15 (ยธก.15) จำนวน 62 คน ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (การพัฒนาทักษะนักบริหาร ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม) ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ภาคเช้า – กิจกรรมการพัฒนาทักษะนักบริหาร ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมทำกิจกรรม รวมทั้งได้กำหนดหัวข้อการแสดงแคมป์ไฟ ในกิจกรรมวันที่ 2 โดยกำหนดหัวข้อการแสดงตามประเด็นปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการกระทำผิดซ้ำ

ภาคบ่าย – กิจกรรมผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง เป็นกิจกรรมเดินป่าเข้าฐาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ภาคค่ำ – กิจกรรมนันทนาการ ฝึกการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพักโทษ ลดโทษ และวิธีการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการพักโทษ ลดโทษ และวิธีการติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำผ่านกระบวนการพักโทษ ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมเป็นอนุกรรมการ และได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์และแนวทางลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5 กรอบ สำหรับกรอบที่ 2
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางที่จะนำไปสู่กระบวนการลดความแออัดในเรือนจำผ่านกระบวนการพักโทษ ลดโทษ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนผ่านกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังฯ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเร่งรัดการจัดทำข้อมูลผู้ต้องขังที่จะได้รับการปรับชั้นโทษ การปรับหลักเกณฑ์หรือแนวทางในปัจจุบันเพื่อรองรับการปรับชั้นโทษหรือสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง รวมทั้งการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องขังอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาระบบการบริหารงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย

  วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ) ให้เกียรติเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกฎหมาย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมีผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ กรอบที่ 1 กฎหมาย โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นเลขานุการฯ ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์และแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำทั้ง 5 กรอบ สำหรับกรอบที่ 1 มีกฎหมายที่ต้องเร่งรัดและดำเนินการทั้งสิ้น 7 ฉบับ ได้แก่ 1.กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2. กฎหมายการโอนตัวนักโทษต่างประเทศ 3. กฎหมายลำดับรองตาม พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ (การปรับชั้นโทษ/และการใช้เครื่องมือ EM) 4. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 5. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.อ.…

การอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 23

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 23 ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 09.00 – 10.30 น. ผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา บรรยายเรื่อง “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ช่วยเหลือได้ 24 ชั่วโมง”
เวลา 10:30 -11.30 น ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ที่ทำคะแนน Pre – Post Test ได้สูงสุด จำนวน 2 ท่าน และยังกล่าวให้กำลังใจในการทำงานแก่ คกก.ศยช.
หลังจากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพ เพื่อเป็นเกียรติ และความประทับใจ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน

การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ของหลักสูตร ยธส.11 ณ มูลนิธิธรรมิกเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 วันสุดท้ายของการศึกษาดูงานนอกพื้นที่ของหลักสูตร ยธส.11 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สพก. ร่วมกับ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานรุ่น ยธส.11 พร้อมด้วยคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ มูลนิธิธรรมิกเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ศูนย์เทคโนโลยี และการผลิตอักษรเบรลล์ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมภายในมูลนิธิ ทั้งนี้ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นและมอบเงินจำนวน 29,557 บาท สำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิต่อไป

ยธส.11 ศึกษาดูงานจังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมนำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11) เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “ขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์ และการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่”

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น ได้บรรยายถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมถึงการเป็นสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะในด้านกระบวนการยุติธรรมในชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในพื้นที่ โดยการกระจายบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับภาคเอกชนเข้าลงพื้นที่สำรวจประชากรในชุมชน เพื่อแบ่งกลุ่มรูปแบบการช่วยเหลือในแต่ละครัวเรือน

ทั้งนี้ ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองโก และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ เกี่ยวกับภารกิจ และการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นด้านกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับคณะวิทยากร

สกธ. ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

  วันที่ 22 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ที่ประชุมได้สอบถามประเด็นเกี่ยวกับผลอันพึงประสงค์ที่ 8 เกี่ยวกับ “กลไกพัฒนาองค์กรทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถประยุกต์และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมและเกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมกลางเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายทั้งในส่วนของเจตนารมณ์ การตีความ ขอบเขตและหน้าที่ผู้ใช้กฎหมายและกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่ประชาชนตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60 โดย สกธ.ดำเนินการทั้งในส่วนของ online และ offline อาทิ การจัดทำแบบตรวจสอบและรายงานผลการเผยแพร่กฎหมายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลกลับไปยังสำนักงานกิจการยุติธรรมเพื่อนำข้อมูลอัพโหลดเข้าสู่ฐานข้อมูลเว็บไซต์รู้กฎหมาย (LAMP) การจัดทำ application chatbot โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน และกำชับให้ติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลผ่านระบบ EMENSCR ของสศช. อย่างเคร่งครัด รวมถึงอาจให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 แผนเป็นรายประเด็น…

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15” (ยธก.15)

  วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15” (ยธก.15) ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ : มิติด้านกระบวนการยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วนที่กระทรวงยุติธรรมกำลังเร่งแก้ไข คือ ปัญหานักโทษล้นคุก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนาน สาเหตุประการหนึ่งที่ส่งผลให้จำนวนนักโทษในเรือนจำเพิ่มสูงขึ้น คือการเพิ่มโทษยาเสพติด จึงทำให้นักโทษส่วนใหญ่มาจากคดียาเสพติด ประกอบกับจากสถิติที่ผ่านมา ผู้พ้นโทษที่ถูกปล่อยตัวตามกำหนด มีสถิติการกระทำผิดซ้ำภายใน 3 ปี มากถึง 45% อย่างไรก็ตาม การจะแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงระบบการลงโทษทางอาญา (Criminal Punishment) 2. ระบบการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม เช่น ระบบว่ากล่าวตักเตือน การไม่ส่งฟ้องคดี การประนีประนอม การไกล่เกลี่ย เป็นต้น…

การประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขังด้านอาหารและโภชนาการ

 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขังด้านอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาศึกษาสถานการณ์ปัญหาสุขอนามัยผู้ต้องขังที่ผ่านมา และสถานการณ์ปัจจุบัน ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารและโภชนาการของผู้ต้องขังในเรือนจำ

พร้อมทั้งพิจารณากรอบเนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้น ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการที่ดีในด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขัง ถ่ายทอดสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะ”พี่สอนน้อง”

ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 ถึง 31 มกราคม 2563 อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บัญชาการเรือนจำ และฝ่ายสูทกรรมจากเรือนจำทั่วประเทศจำนวนกว่า 300 คน