สกธ.ร่วมกับ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย จัดอบรม Game for Learning Design

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเเก้ไขกระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) ในหัวข้อ Game for Learning Design” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวการเปิดการอบรม และ Mr.Frederic Spohr หัวหน้าสำนักงานประเทศไทยและเมียนมาร์ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน กล่าวต้อนรับและเเนะนำวิทยากร การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สามารถออกแบบการสื่อสารและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบของเกม สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการออกแบบนวัตกรรมสื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงและเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.Martin Sillaots ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยทาลิน ประเทศเอสโตเนีย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกมเเละพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้…

ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี

  วันนี้ 7 มกราคม 2563 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยและมาตรการลดความแออัดของผู้ต้องขัง” ณ เรือจำพิเศษพัทยา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา กล่าวต้อนรับและนำทีมเจ้าหน้าที่บรรยายพร้อมเดินเยี่ยมชมภายในเรือนจำ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ – เรือนจำพิเศษพัทยา เป็นเรือนจำที่ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีและผู้ต้องขังลหุโทษ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี ปัจจุบันมีผู้ต้องขังแดนชายและแดนหญิงรวม 3,799 คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี 558 คน และนักโทษเด็ดขาด 3,241 คน ผู้ต้องขังประมาณร้อยละ 60 เป็นคนต่างถิ่น และร้อยละ 40 เป็นคนในพื้นที่…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 1/2563

 

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการนำร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. …. ไปรับฟังความคิดเห็นในเวทีสัมมนาและเว็บไซต์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. …. ในหลายประเด็น อาทิ ความเหมาะสมของการกำหนดนิยามคำว่า “ประวัติอาชญากรรม” ความเหมาะสมของการกำหนดฐานความผิดที่จะต้องเปิดเผยโดยให้คำนึงถึงระดับความรุนแรง รวมถึงอัตราโทษ และความเหมาะสมของบทกำหนดโทษ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสังคมและการให้โอกาสผู้กระทำผิดได้กลับคืนสู่สังคมได้ต่อไป

ผอ.สพก. นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ตำรวจภูธรภาค 2

  วันนี้ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3” เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรยาย หัวข้อ “แนวทางการสืบสวน และการดำเนินคดีอาชญากรรม” ณ ตำรวจภูธรภาค 2 โดยมี พ.ต.อ.ดุลยพัฒน์ เดชพรชยาสินธ์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 1️. ตำรวจภูธรภาค 2 มืพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งมีสถานีตำรวจทั้งสิ้น 117 สถานี 2️. สถิติคดีอาญา…

สกธ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3

 

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกระบวนการยุติธรรม พร้อมผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมายเลข 531ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยการจัดทำโครงการสำคัญที่นำไปสู่การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นคำของบประมาณประจำปี 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเสนอโครงการสำคัญที่สามารถตอบสนองตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดส่งให้แก่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รวบรวม และเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป

สกธ.ร่วมโครงการปั่นสร้างสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

วันที่  5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม ปั่น สร้างสุข คลายทุกข์ให้ ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายด้วยการปั่นจักรยาน เดินเท้า และล่องเรือ รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เผยแพร่กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน ให้ประชาชนบรู้และเข้าในกฎหมายตลอดจนกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงในระดับชุมชน โดยมีผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากเกร็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปากเกร็ด ผู้แทนวัดปรมัยยิกาวาส พร้อมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 60 คน

สกธ.ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

วันที่ 1 มกราคม 2563 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

สกธ.ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรม “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน ในเทศกาลปีใหม่ 2563” ในช่วงเช้า ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต)
และช่วงบ่าย ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเป็นของขวัญมอบให้แก่ประชาชน โดยได้นำความรู้กฎหมายในรูปแบบสมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการให้ความรู้และปรึกษากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม อาทิ สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 และ Chatbot ผู้ใหญ่ลอว์ ให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ผอ.สกธ.ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรายงานผลการศึกษาข้อมูลจากนานาประเทศเกี่ยวกับการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติด เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการกำหนดให้พืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติด ประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หรือไม่

โดยที่ประชุมเห็นควรให้ถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และจัดระดับของการควบคุมพืชกระท่อมตามแนวทางที่เหมาะสม อาทิ การควบคุมในลักษณะที่เป็นยาอันตรายหรือการใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

การบรรยายหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรม ตามมติ ครม.”

  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -​ 12.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. มอบหมายให้นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรม ตามมติ ครม.” ภายใต้หลักสูตร ” การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention​ รุ่นที่ 3″ โดยมีประเด็นในการบรรยายสรุปได้ ดังนี้ 1. บทบาทหน้าที่ของ สกธ. และกพยช. 2. สถานการณ์และสถิติ อาชญากรรม เหยื่ออาชญากรรม บุคคลที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และการกระทำผิดซ้ำ 3. มติ ครม. เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ 6 ด้าน และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ และระดับสากล ซึ่งตลอดการบรรยายได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกระตุ้นการตระหนักคิด และกระบวนการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามมติ…