สกธ.ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับกรมคุมประพฤติ

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับกรมคุมประพฤติ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กรมคุมประพฤติ จำนวน 56 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ.จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563

  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม “ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก” จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจากนายวันชัย สุวรรณภูมิ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสกลนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก กล่าวต้อนรับ และนายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาพฤตินิสัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในความดูแลประมาณ 3,400 คน เป็นทัณฑสถานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ดำเนินการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งประกอบด้วย การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยเน้นการทำการเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 และมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการส่งต่อวัตถุดิบและผลผลิตจากทัณฑสถาน ในอนาคตทัณฑสถานอยู่ระหว่างปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้แนวคิด “ปั่น ช็อป ชม ชิม” เช่น มีก๋วยเตี๋ยวหย่อนขา ร้านกาแฟโดยนำรถควบคุมผู้ต้องขังที่มีสภาพเก่ามาปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้า และพัฒนาให้มีความทันสมัยรองรับบริบททางสังคม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงเกษตรที่สำคัญ และสร้างขวัญกำลังใจ…

สกธ.เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมาย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องประชุมหมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม ของสมาคมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (สสส.) โดยพิจารณาประเด็นสำคัญสองประเด็น คือการสอบสวนคดีในทางอาญา และการปฏิรูปกองทุนยุติธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้การปฎิรูปการสอบสวนคดีในทางอาญา เป็นประเด็นเร่งด่วน (Quick win) และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลต่อที่ประชุมอนุกรรมมาธิการฯ ในคราวต่อไป

สกธ.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

  วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมภูฟ้าวารี จ.เชียงราย โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผอ.สกธ ผอ.สวพ. และผอ.กนป. ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ช่วงเช้า ศึกษาดูงาน ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ในหัวข้อการศึกษาแนวทางการลดความแออัดในเรือนจำโดยการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขัง ได้รับเกียรติจาก นายสมคิด ปริมิตร ผบ.รจก.เชียงราย ให้การต้อนรับ เรือนจำชั่วคราวดอยฮางเป็นการดำเนินการตามโครงการกำลังใจ ในพระราชดำริฯ ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ต้องขังระหว่างอยู่ในเรือนจำ และยังได้นำเรื่องของการพัฒนาจิตใจโดยใช้หลักธรรมต่างๆ เข้ามาพัฒนาจิตใจ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความมั่นคงทางจิตใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งได้น้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีอาชีพและสามารถลดอัตราการกระทำผิดซ้ำได้ ช่วงบ่าย เข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อแนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ : รูปแบบการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย และผู้แทนจากสถาบันสถาศึกษาเป็นวิทยากร ดังนี้ 1. นายพิเชียรพัฒน อินทรพานิช ยจ.เชียงราย 2. นายสมคิด ปริมิตร…

สกธ. ร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (แผน NAP) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN Conference Center) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จำนวนประมาณ 300 คน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับความสำคัญของแผนปฏิบัติการฯดังกล่าวว่าเป็นแผนสำคัญฉบับแรกของประเทศและของทวีปเอเชีย ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือระหว่างรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการคุ้มครองและบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนฯด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันอย่างจริงจัง “โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฯ มีแนวทางการจัดทำและขับเคลื่อนเป็นไปตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : UNGPs) โดยยึด 3 เสาหลัก คือ การคุ้มครอง การเคารพ และการเยียวยา ซึ่งได้มีการระบุบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ และตัวชี้วัดการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน

สกธ. ร่วมงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ และการลงนาม mou การจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

  วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กทม. โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี งานดังกล่าวจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green แก่สถานประกอบการ โรงแรม สำนักงาน ภัตตาคาร และอุทยานแห่งชาติที่มีการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อขยายเครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ประกอบด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม…

ผอ.สกธ.ร่วมต้อนรับ รมว.ยธ.ญี่ปุ่น

  วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางมาซาโกะ โมริ (Ms. Masako Mori) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรองชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทน การเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นในสาขากฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม (Memorandum of Cooperation – MOC)” พร้อมทั้งหารือประเด็นข้อราชการต่าง ๆ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศได้กล่าวขอบคุณถึงความร่วมมืออันดีระหว่างกันในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมา รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรผ่านหลักสูตร ของสถาบันการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดของสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและ ตะวันออกไกล (UNAFEI) การสนับสนุนการดำเนินการด้านสารัตถะ (กิจกรรมคู่ขนานและนิทรรศการ) ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Congress) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่นครเกียวโต ในเดือน เมษายน 2563 ความคืบหน้าในการสอบสวนคดีฆาตกรรมนางสาวโทโมโกะ คาวาชิตะ…

การอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 21 และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 21 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับ ช่วงเช้า เวลา 10:30 -12:00 น. การบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกับความปลอดภัยของชุมชน” ผู้แทนจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยนายชัยสิทธิ์ บุญกัน นิติกรชำนาญการพิเศษ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ สิทธิผู้บริโภคที่ควรรู้มี 5 ประการ ได้แก่ 1)สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร 2)สิทธิอิสระให้การเลือกสินค้าและบริการ 3)สิทธิในการจะได้รับความปลอดภัย 4)สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา 5)สิทธิที่จะได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสินค้าอันตรายที่มีการห้ามขายในท้องตลาด เช่น ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ลวดดัดฟันแฟชั่น เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ช่วงบ่าย เวลา 13:30-15:00 น. การบรรยายเรื่อง “พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562”  โดยว่าที่ร้อยโทชีวีวัฒน์ หวานอารมย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ…

สกธ. จัดกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ

  สกธ.ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 180 คน กิจกรรมในวันนี้เป็นการต่อ ยอดการดำเนินการเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นการสร้างกระบวนการคิด​และวิเคราะห์​ ซึ่งแบ่งเป็น กิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการสันทนาการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างเด็ก วิทยากร และทีมพี่เลี้ยง โดยมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ ได้เล่น ได้แก่ เกมจับคู่ใบ้ความรู้สึก เกมจัดการตามสั่ง และกิจกรรมท่าทางประกอบจังหวะ 2. กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ในหัวข้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว หลังจากนั้นให้นักเรียนเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากร้ายแรงมากที่สุดไปหาร้ายแรงน้อยสุด แล้วให้ช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา/ ผลกระทบ/และแนวทางแก้ไขที่จะนำไปสู่ภาพฝันที่อยากเห็นของปัญหา กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการทำสื่อรณรงค์ โดยนำปัญหาที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ พร้อมนำเสนอให้เพื่อนๆ ได้ดู โดยประเภทสื่อที่นักเรียนเลือกนำเสนอ…

สกธ. รับรางวัล ITA Awards 2562

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 : นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รางวัล ITA Awards) จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยเกรด AA 95.76 คะแนน โดยเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ในประเภทกรมหรือเทียบเท่า และเป็นอันดับที่ 1 ของกระทรวงยุติธรรม ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ เมืองทองธานี