สกธ. จับมือ นิด้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับใช้กฏหมาย”

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับใช้กฏหมาย” ณ ห้องสัมมนา 02 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม โดยมี บุคลากรจากหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมให้ความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลการศึกษาต่อไป

โดยการดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ที่ได้เห็นชอบให้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกฎหมายใหม่ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านผู้บังคับใช้กฎหมายที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทแวดล้อมและการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบัน

การบรรยาย “พฤติกรรมอาชญากรในมุมมองทางจิตวิทยา” ในหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดกิจกรรมบรรยายภายใต้หลักสูตร “การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3” ในหัวข้อ “พฤติกรรมอาชญากรในมุมมองทางจิตวิทยา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นวิทยากร

การบรรยายดังกล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายพฤติกรรมอาชญากรโดยใช้ทฤษฎีอาชญาวิทยาและจิตวิทยา พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาพฤติกรรมของอาชญากร และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมระดมความคิดแลกเปลี่ยนในประเด็น “ทำไมมนุษย์ก่ออาชญากรรม และเราจะป้องกันไม่ให้เขาทำอีกได้อย่างไร” ทั้งนี้ วิทยากรได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และตอบประเด็นข้อคำถามเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยายดังกล่าว

การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA 2) สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ โดยมีผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานตามแนวทางการลดความแออัดในเรือนจำ จำนวน 5 กรอบ ได้แก่
กรอบที่ 1 กฎหมาย
กรอบที่ 2 พักโทษ ลดโทษ และการใช้ EM
กรอบที่ 3 อาชีพ และการสร้างเรือนจำรูปแบบใหม่
กรอบที่ 4 การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กรอบที่ 5 การป้องกันยาเสพติด

ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานทั้ง 5 กรอบแนวทาง รวมถึงได้มีการกำหนดโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะได้สรุปและรายงานให้ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมต่อไป

สกธ. จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กรมราชทัณฑ์ ทั่วภูมิภาค จำนวน 55 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สกธ.ร่วมยินดี กบค. ครบรอบ 45 ปี

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผุ้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 45 ปี และร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลให้กับ “ศิริราชมูลนิธิ” ณ อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สกธ. ร่วมโครงการยกระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ รร.เบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการยกระดับการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมช่วงเช้า : รับฟังการบรรยาย “การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2563” โดย ดร.ประยุทธ์ นามสุบิน วิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปประเด็นได้ ดังนี้ • การกำหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์นโยบายระดับชาติ/กระทรวง/หน่วยงาน และตัวชี้วัดต้องสะท้อนถึงขอบเขตภารกิจหลักของหน่วยงาน การกำหนดรายละเอียด/เงื่อนไขของตัวชี้วัด ควรพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เป็นต้น) รวมทั้งควรนำหลักการ SMART มาเป็นหลักคิดในการกำหนดตัวชี้วัดด้วย • การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต้องคำนึงถึง baseline data และแผนการดำเนินงานระยะยาว และค่าเป้าหมายควรมีความท้าทายและนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต…

ปยธ. และ ผอ.สกธ.เข้าร่วมการประชุม ASEAN Law Association: ALA

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะคณะกรรมการและ standing committee ในคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทยและผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association: ALA) ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช ภูเก็ต การประชุม ALA ครั้งที่ 41 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Advancing ASEAN Partnership in Responding to New Challenges” มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างนักกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเคลื่อนไหวในวงการกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์กฎหมาย นักกฎหมายภาครัฐและเอกชน และทนายความ จำนวนประมาณ 200 คน การประชุมคณะกรรมาธิการถาวร (Standing…

สกธ.ร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สตช. พิจารณา mou การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบ DXC

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมพิจารณาการลงนามความร่วมมือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการที่จะเสนอให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นชอบบันทึกความร่วมมือ (MOU) การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรที่ทั้งสองฝ่ายได้พัฒนาร่วมกันแล้ว โดยมีการปรับข้อความให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พร้อมทั้งได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการที่จะให้กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ ใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรผ่านระบบ DXC โดยขอให้ระบุกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ขอบเขต มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อย่างชัดเจน และจัดทำ MOU รายหน่วยงานต่อไป

หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภายใต้หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. จังหวัดนครนายก ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในวันที่ 2 และ 3 ของการทำกิจกรรม (13-14 พ.ย.62) วันที่ 13 พ.ย. 62 ช่วงเช้า – กิจกรรมกลุ่มพัฒนาฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจ เรียนรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ ช่วงบ่าย – กิจกรรมระดมความคิด เสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม ได้ร่วมกันคิดและวางแผนในแต่ละกิจกรรม สร้างความสามัคคี ร่วมกันแก้ไขปัญหา และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ กิจกรรมกู้ระเบิด : การปฏิบัติงานต้องเชื่อมั่นตนเอง ไว้ใจคนที่คอยสนับสนุน มีสติ รอบคอบ มีการประสานงานและต้องพูดคุยกันอย่างชัดเจน กิจกรรมข้ามลำน้ำ : พัฒนาภาวะผู้นำในการตัดสินใจ ทีมงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ (ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสั่ง) กิจกรรมทุ่นระเบิด : การทำงานที่สับสนวุ่นวาย/การทำงานที่รับคำสั่งเยอะต้องมีวางแผน มีสติ รู้ตัว…

สกธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

วันนี้ 14 พ.ย. 2562 เวลา 08.00 น.  น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2