ปยธ. และ ผอ.สกธ.เข้าร่วมการประชุม ASEAN Law Association: ALA

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะคณะกรรมการและ standing committee ในคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทยและผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association: ALA) ครั้งที่ 41 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช ภูเก็ต การประชุม ALA ครั้งที่ 41 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Advancing ASEAN Partnership in Responding to New Challenges” มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างนักกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเคลื่อนไหวในวงการกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์กฎหมาย นักกฎหมายภาครัฐและเอกชน และทนายความ จำนวนประมาณ 200 คน การประชุมคณะกรรมาธิการถาวร (Standing…

สกธ.ร่วมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สตช. พิจารณา mou การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบ DXC

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมพิจารณาการลงนามความร่วมมือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ผ่านระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักการที่จะเสนอให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นชอบบันทึกความร่วมมือ (MOU) การใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรที่ทั้งสองฝ่ายได้พัฒนาร่วมกันแล้ว โดยมีการปรับข้อความให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พร้อมทั้งได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการที่จะให้กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ ใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรผ่านระบบ DXC โดยขอให้ระบุกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ขอบเขต มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อย่างชัดเจน และจัดทำ MOU รายหน่วยงานต่อไป

หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ภายใต้หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร. จังหวัดนครนายก ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในวันที่ 2 และ 3 ของการทำกิจกรรม (13-14 พ.ย.62) วันที่ 13 พ.ย. 62 ช่วงเช้า – กิจกรรมกลุ่มพัฒนาฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจ เรียนรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ ช่วงบ่าย – กิจกรรมระดมความคิด เสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่ม ได้ร่วมกันคิดและวางแผนในแต่ละกิจกรรม สร้างความสามัคคี ร่วมกันแก้ไขปัญหา และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ กิจกรรมกู้ระเบิด : การปฏิบัติงานต้องเชื่อมั่นตนเอง ไว้ใจคนที่คอยสนับสนุน มีสติ รอบคอบ มีการประสานงานและต้องพูดคุยกันอย่างชัดเจน กิจกรรมข้ามลำน้ำ : พัฒนาภาวะผู้นำในการตัดสินใจ ทีมงานต้องมีความเป็นมืออาชีพ (ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสั่ง) กิจกรรมทุ่นระเบิด : การทำงานที่สับสนวุ่นวาย/การทำงานที่รับคำสั่งเยอะต้องมีวางแผน มีสติ รู้ตัว…

สกธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

วันนี้ 14 พ.ย. 2562 เวลา 08.00 น.  น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2

สกธ.เดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปี 2563

  วันที่​ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา​ 09.30​ น. นายวัลลภ​ นาคบัว​ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธาน​ “การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 5/2562​ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด​กระทรวงยุติธรรมเข้าร่วม​ จำนวน​ 10​ หน่วยงาน​ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีมติดังนี้ 1.ให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเดิม หากไม่สามารถดำเนินการได้ หรือมีข้อขัดข้อง สามารถเปลี่ยนแปลงโรงเรียนในความรับผิดชอบได้ และให้พิจารณาขยายกลุ่มเป้าหมายให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 2. ให้หน่วยงานจัดส่งแผนดำเนินกิจกรรมโดยระบุวันที่ในการดำเนินกิจกรรม และส่งให้ สกธ. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อรวบรวมแผนการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมต่อไป 3. ให้หน่วยงานเลือกรูปแบบการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมระหว่าง 1) การรายงานโดยเอกสาร 2) Google form โดยให้เลือกเพียงหนึ่งช่องทาง และแจ้งให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทราบอีกครั้ง 4. ให้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ยุติธรรมจังหวัดเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของแต่ละหน่วยงาน ใน 18…

สกธ. เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับความท้าทายของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต ครั้งที่ 2

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. ผอ.สกธ. ได้มอบหมายให้นางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับความท้าทายของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศทั้งทางวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกในการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย ผู้บริหารหน่วยงาน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาในประเด็นทางสังคมของประเทศและสะท้อนมุมมองการวิจัยในด้าน Supply side ตลอดจนการเปิดรับมุมมองด้าน Demand Side 2. ผอ.สวพ. ได้เสนอประเด็นปัญหานักโทษล้นเรือนจำ ที่ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน และเป็นอันดับหกของโลก ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงเสนอให้ วช. พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหา นวัตกรรมมาแก้ปัญหานี้ ตั้งแต่การลดโอกาสและระยะเวลาในการเข้าสู่เรือนจำตลอดจนแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 3. ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอประเด็นที่เป็นความท้าทายทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ความเหลื่อมล้ำ…

สกธ.คัดเลือกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3

  วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1(JA1) เพื่อพิจารณาการคัดเลือกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 3 ซึ่งกำหนดการฝึกอบรบระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 62-15 ม.ค. 63 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด จากผู้สมัครจำนวน 69 คน (30 หน่วยงาน) โดยมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดจำนวน 60 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 3 คน ทั้งนี้ ให้ปรับวันประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมฯ จากวันอังคารที่ 5 พ.ย.62 (มติ ครม. หยุดราชการ) เป็นวันศุกร์ที่ 1 พ.ย.62…

สกธ.เป็นผู้เเทน ยธ. ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้เเทนโฆษกกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสาร (IO) 6 คณะ ตามกลุ่มภารกิจ เเละคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (IOC) ผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักประชาสัมพันธ์เขตในภูมิภาคณ ห้องประชุมอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุดฤทัย ผลชานิโก ผู้อำนวยการสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา 1)การสรุปนโยบายสำคัญของรัฐบาลเเละมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 2) ประเด็นประจำเดือนตฺลาคม 2562 โดยที่ประชฺมเลือกประเด็นการประชาสัมพันธ์ เเละขยายผล – การประชฺมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เเละการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน…

สกธ.ลงพื้นที่ขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC จังหวัดเพชรบุรี

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรมลงพื้นที่เพื่อขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการปกครอง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำเสนอ/ชี้แจงนโยบาย การสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบ DXC และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการใช้งานโดยมีผู้แทนกรมการปกครอง (ปลัดจังหวัด/นิติกร) และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบก. , รอง ผกก.สภ.) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเข้าร่วมประชุมหารือ และเสนอแนะแนวทางการดำเนินการ ข้อจำกัดปัญหาต่างๆ ซึ่งทุกหน่วยงานเล็งเห็นว่าระบบ DXC มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจ โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 1. ให้มีการรายงานต้นสังกัดของหน่วยงานรับทราบเรื่องการขยายฐานผู้ใช้งานระบบ DXC เพื่อมอบหมายไปยังส่วนต่างๆ ของหน่วยงาน 2. จัดให้มีการอบรม/และติดตามการใช้งานระบบอยู่เสมอ 3. มุ่งเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของระบบ และเครือข่าย และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน 4. การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และลายพิมพ์นิ้วมือหรืออัตลักษณ์บุคคล ในการติดตามและระบุตัวบุคคล ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ตรวจเยี่ยมการทำงานและการใช้งานระบบ DXC พร้อมทั้งรับประเด็นปัญหา และแนะนำวิธีการใช้งาน การสืบค้น…

สกธ.ร่วมเสนอกรอบแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ

  วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถประสานการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการทำงานจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์จำนวนผู้ต้องขังในประเทศไทย และสถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ พร้อมนำเสนอกรอบแนวทางการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5 กรอบการดำเนินงาน ได้แก่ กรอบที่ 1 กฎหมาย กรอบที่ 2 พักโทษ ลดโทษ และการใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) กรอบที่ 3 อาชีพ และการสร้างเรือนจำรูปแบบใหม่…