การพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม คณะทำงานดำเนินงานโครงการจิตอาสา 904 พร้อมด้วยจิตอาสา 904สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจิตอาสา 904 กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคาร ราชบุรีดิเรกฤทธิ์(อาคารA) โดยมีนายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานด้านจิตอาสาพระราชทาน 5 ประเภทเช่นเดิม แต่จะมีการปรับปรุงสาระสำคัญในเรื่องงบประมาณและปรับแบบฟอร์มการรายงานให้ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติมายัง ศป.จอส.ยธ. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนตามเดิม

สกธ.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยในช่วงเช้า นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมพิธีสมโภชองค์พระกฐินและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ร่วมออกโรงทานนำขนมหวานมาบริการประชาชนที่มาร่วมงาน รวมถึงร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกด้วย

จากนั้นช่วงบ่าย นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งการกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 มียอดร่วมบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,430,143.81 บาท และโอกาสนี้กระทรวงยุติธรรมได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่ 4 โรงเรียน ได้เเก่ โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อีกด้วย

อบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดอยุธยา

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กนป.กลุ่ม IT ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครองจังหวัดอยุธยา ณ ห้องประชุม อบจ.อยุธยา เพื่อขยายฐานเพิ่มผู้ใช้งานระบบ DXC ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผกก.สภ., รอง ผกก.สภ. ,สว. จาก 26 สภ. และนายอำเภอ , ปลัดอำเภอ จาก 16 อำเภอ รวมทั้ง จนท.ยจ.อยุธยา
ในการอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์ DXC แนวทางการใช้งาน และวิธีการใช้งานระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย และขั้นตอนต่างๆในการขอรหัสผู้ใช้งานผ่านยุติธรรมจังหวัดอยุธยา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการใช้งานระบบ DXC ที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการสืบสวน สอบสวน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สกธ. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

  วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายให้ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ เจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด (สชจ.) เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 2403 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ ช่วงที่ 1 สกธ. รายงานสภาพทั่วไปของการดำเนินงานด้านยุติธรรมชุมชน 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด (สยจ.) มีการจัดตั้ง 2 แบบ คือ 1) มีโครงสร้างฯ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ภายใน สป.ยธ. จำนวน 18 แห่ง (18 จังหวัด) ทำหน้าที่ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกระทรวงยุติธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค…

สกธ. ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ  ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

สกธ. ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562  เวลา 08.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมาโดยตลอดรัชสมัย ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์ ทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมด้วยพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ประเทศและปวงชนชาวไทย ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

  วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2” ณ โรงแรมไมด้าดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสำคัญในการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็วและมีความเสมอภาคทุกชนชั้น ดังนั้น พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ถือเป็นกฎหมายที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พนักงานสอบสวน และภาคประชาชนสามารถอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควรเกิดความเท่าเทียมกันและเสมอภาคทุกชนชั้นในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและนโยบายรัฐบาลซึ่งทุกท่านที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการส่งเสริมและดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลงลดปัญหาความขัดแย้งเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคมให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้โดยเร็ว ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า…

สกธ. ร่วมคัดเลือกกรรมการผู้เเทนหน่วยงานในระบบวิจัยเเละนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะเเนนคัดเลือกกรรมการผู้เเทนหน่วยงานในระบบวิจัยเเละนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม เพื่อดำรงตำเเหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรมเเห่งชาติ พ.ศ.2562

การสรรหาฯ ดังกล่าว ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้เเทนหน่วยงาน กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา เเละกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผลการสรรหา มีดังนี้ 1)กรรมการผู้เเทนหน่วยงานที่มิได้สังกัดกระทรวงฯ(อว) ได้เเก่ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2)กรรมการผู้เเทนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวง(อว) ได้แก่ นายสิริฤกษ์ ทรงศิริไล ผอ.สำนักงานการวิจัยเเห่งชาติ. 3)กรรมการผู้เเทนสถาบันอุดมศึกษา ได้เเก่ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ทั้งนี้ อนุกรรมการสรรหาฯ จะจัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ(อว.)ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพื่อเสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษาฯ รับรองต่อไป

สกธ. เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ “โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ บริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม และลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

สกธ. ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2562 ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ