สกธ.เป็นผู้แทน ยธ. ร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการข่าวสารด้านการต่างประเทศ

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้แทนโฆษกกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการข่าวสารด้านการต่างประเทศ โดยมืโฆษกทรวงการต่างประเทศ (นางสาวบุษฏี สันติพิทักษ์) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติ และกรอบเวลาในการนำเสนอประเด็นประชาสัมพันธ์ของแต่ละเดือน โดยมีมติขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) กรอกแบบฟอร์มนำเสนอประเด็นประชาสัมพันธ์โดยขอให้เน้นเรื่องผลประโยชน์ หรือข้อเตือนภัยที่ประชาชนควรได้รับรู้
2) ขอให้ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วเข้า LINE กลุ่ม IO ต่างประเทศ ภายในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน เพื่อ คัดเลือก 2-3 ประเด็น ฝ่ายเลขานุการจะเรียงลำดับประเด็นของทุกหน่วยงานตามแนวทางคัดเลือก โดยวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนอย่างไร เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก

สกธ.ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และเเนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 7/2562 ณ.ห้องประชุมกิจการยุติธรรม (JA1) เพื่อติดตาม 1)ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานกิจการยุติธรรม วันที่ 30/9/2562 คิดเป็นร้อยละ 97.81 2)การดำเนินงานตามปฏิทินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3) ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) อีกทั้ง เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการปฏิบัติราชการสำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ.2563 โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ.2563 /แนวทางการบริหารงบประมาณสำนักงานกิจการยุติธรรม

สกธ.ร่วมพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข” ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข(ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) ชั้น2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อน จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขและผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมได้นำเสนอผลการดำเนินงานเรื่องการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้เสียหาย และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบบูรณาการ “ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)” และเรื่องการสร้างการรับรู้กฎหมายไปสู่ประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง

การประชุมหารือการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม JA1 สำนักงานกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมหารือกับรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยทางมหาวิทยาลัย ร่วมมือดังนี้
1. ในเชิงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จะทำ mou ร่วมกับ สยจ.อุดรธานีในมิติการอำนวยความเป็นธรรมและเป็นศูนย์การพัฒนาความรู้ให้กับศยช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. มหาวิทยาลัยมีความประสงค์เสนอหัวข้อวิจัยในมิติการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ศยช. ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพอย่างแท้จริง ทังนี้ทางมหาวิทยาลัยจะมาพบ สกธ. เพื่อเสนอหัวข้อการวิจัยและความร่วมมือด้านอื่นๆ ทังนี้ ผอ.สกธ. มอบชุดความรู้ด้านกฎหมายเป็นที่ระลึกให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ประชุมหารือแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 1 (JA1) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ ร่วมกับผู้แทน คป. และสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ

ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดแนวทางลดความแออัดในเรือนจำ มุ่งเน้นการดำเนินงาน 4 เรื่อง ได้แก่
1. กฎหมาย
2. ระบบการลงโทษ/EM
3. อาชีพ/การพักโทษและลดโทษ
4. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ซึ่งการหารือครั้งนี้ มุ่งเน้นการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางลดความแออัดในเรือนจำต่อไป

การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – มอ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน”

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – มอ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อย่อย “ความร่วมมือเครือข่ายนิติศาสตร์ในการบริหารทางวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน”  เพื่อให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันของคณะนิติศาสตร์จาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมไทยในอนาคต ภายใต้การดำเนินโครงการวิจัย “การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเสริมสร้างพลังทางวิชาการด้านความเป็นธรรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น: กรณีการพัฒนาพลังเครือข่ายสถาบันวิชาการนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยภูมิภาค 3 สถาบัน”

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รองโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม โฆษกสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม6 ชั้น9 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข”  การชี้เเจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (IO)ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และการขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของเเต่ละหน่วยงานไปยังกองกลาง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานผลในภาพรวมของกระทรวงให้เเก่หน่วยงานอื่นที่เดี่ยวข้องต่อไป

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอคำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ที่ …/2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม เพื่อทราบ
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยในหลักการของร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำกระทรวงยุติธรรม ที่ …/2562 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม

ครบรอบ 17 ปี วันสถาปนาสำนักงานกิจการยุติธรรม

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 17 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม สร้างสำนึกจิตอาสา และป้องกันทุจริตเชิงรุก ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ปัองกันทุจริตเชิงรุก สกธ. ณ ห้องวิวิธกิจกรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9

ช่วงเข้า

– นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร สกธ. สักการะพระพรหม ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี และถวายภัตตาหารเเละสังฆทานเเด่คณะภิกษุสงฆ์

– นายทศพร จุลศิริ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เล่าประสบการณ์การทำงานตลอดระยะเวลา 16 ปี
– การบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา” โดยวิทยากรจิตอาสา วปร. 904

ช่วงบ่าย

– กิจกรรมจิตอาสา “พับถุงยาพอเพียง” โดยวิทยากรจาก ศูนย์คุณธรรม

ทั้งนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี