ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว

  วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และ นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน (Non-Custodial Measures) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการนำมาตรการลงโทษระดับกลาง (Intermediate sanctions) มาใช้แทนการควบคุมตัวผู้กระทำผิดอาญาโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชนในประเทศไทย โดยพิจารณาแนวความคิดและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเปรียบเทียบแนวคิดมาตรการรอการลงโทษ รอการกำหนดโทษของประเทศไทย และการเข้ามามีส่วนร่วมของสหวิชาชีพและชุมชนในการใช้มาตรการลงโทษระดับกลาง โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอแนวความคิด เงื่อนไขในการนำมาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้ในประเทศไทย และกรณีการฝ่าฝืนคำสั่ง รวมทั้งหน่วยงานติดตามและบังคับโทษต่อมาตรการลงโทษระดับกลาง และที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะในเรื่องของการกำหนดมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางการบริการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. เห็นชอบให้นำมาตรการลงโทษระดับกลางใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การคุมประพฤติแบบเข้มงวด (Intensive supervision probation)…

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562

  วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม และมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ เห็นชอบผลการจัดทำคะแนน ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ และการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ประจำปี พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยให้หน่วยงานที่มีข้อเสนอการวิจัยระดับ A และ B และประสงค์เสนอของบประมาณผ่าน สกธ. ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอการวิจัยระดับ C หากหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะของบประมาณให้ดำเนินการตามข้อเสนอการวิจัยที่ได้ระดับเกรด A และ B โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะนำมาต่อท้ายข้อเสนอการวิจัยลำดับสุดท้ายที่ได้ระดับคะแนน B…

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2562

  วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ได้มีประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2562 โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กพยช. และความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ระหว่างเดือนมีนาคม – ปัจจุบัน จำนวน 5 คณะ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 1. หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้ง 2 หลักสูตร ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของที่ประชุม 2. การส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน…

สกธ.ร่วมต้อนรับ รมว.ยธ. ในงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ”

 

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ณ ห้องคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงเเรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษากว่า 85 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีส่วนร่วมจัดบูธกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลให้เเก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

สกธ. เข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก

  วันที่ 18 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี ประเลริฐทองกร เข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคาร IMPACT Forum ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าส่วนราชการของทุกกระทรวง กรม ผู้บริหารท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย เเละ ผู้สนใจ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยสรุปดังนี้ 1) การพัฒนาเชิงพื้นที่:ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งเเต่การดำเนินโครงการ ขนาดพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) ซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)…

ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันนี้​ (อังคารที่​ 17 กันยายน 2562) สกธ. ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ช่วงเช้า เป็นการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์​ ครั้งที่​ 4/2562​ โดย ผอ.สกธ. เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด​ ยธ.​ เข้าร่วม​ จำนวน​ 10​ หน่วยงาน​ ณ ห้องประชุมชิโน โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถสรุปการประชุมได้ ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ 1. ผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. การรายงานผลความคืบหน้าโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 3. การจัดส่ง Box Set โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 4. การติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 5. การบรรยายในหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 1.…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา14:30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ 2562 และวางแผนการดำเนินโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งติดตามและรับฟังข้อมูลจากการดำเนินโครงการฯในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 51 คน เป็นตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดยธ.จากส่วนกลางและในพื้นที่ และผู้แทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชิโน โรงแรม ดิโอลด์ ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต การอภิปรายในวันนี้สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้ การอภิปรายหัวข้อ “การทบทวนและสรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ” โดยวิทยากรจากหน่วยงานสังกัด ยธ. ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จำนวน…

สกธ. เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน

  วันที่ 16 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action Integrated Implementation for THAIS) ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ เเละรูปแบบที่หลากหลายในการร่วมขับเคลื่อนภารกิจงาน โครงการภาครัฐของกลุ่มข้าราชการผู้ได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. อาทิ กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. หลักสูตรการพัฒนาคลื่นลูกใหม่ (New web Leader ship Pogram -WW) โครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (policy work/Study Team) และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่น…

“JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม

  วันที่ 14 กันยายน 2562 “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือกับมูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย, Good Factory, เฟซบุ๊กแฟนเพจ echo และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม มุ่งเดินหน้าส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณ Too Fast to Sleep สาขามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมการเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมได้ตระหนักและมองเห็นความสำคัญของการรับรู้กฎหมายและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรม เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการสื่อสาร และแนวคิดใหม่ๆ ภายใต้โจทย์ “การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม” กิจกรรม”JUS(T)ACT HACKATHON”…

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.30 -15.30 น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพคเมืองทองธานี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งปีนี้ สกธ. ได้รับรางวัล ในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (open governances) โดย ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
มอบหมาย นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล