สกธ. ติดตามการใช้งานศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

  วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมาย นายดนุพล ชื่นอารมณ์ : ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม นายสายชล ยังรอด : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน นางสาทิมา ทองศรีจันทร์ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเสาวรส ยนต์โยธินกุล : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ : ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เข้าพบ พ.ต.อ.สุเมธ ปุณสีห์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ณ สภ.จ.พระนครศรีอยุธยา และ เข้าพบ นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนระบบการใช้งานศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยทั้ง 2 หน่วยงานที่เข้าพบ มีความเห็นว่าระบบ DXC มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ…

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 20

วันที่ 10 กันยนยน 2562 “โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 20” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงเช้า แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 เวลา 08.30- 10.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการ ศยช.รุ่นที่ 20 พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ “การอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยกลไกการบูรณาการระดับจังหวัด” โดยมุ่งเน้น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระดับจังหวัด และการเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งท่านได้ให้คำนิยามในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ดังนี้ “ประโยชน์กับชาติบ้านเมืองและประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทุกอย่างที่มีพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความยุติธรรมอย่างเสมอภาคในทุกชนชั้น” พร้อมทั้งให้แนวทางการขับเคลื่อนงาน ศยช.…

สกธ.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 21 ปี ณ สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยในโอกาสนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมได้ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเเพทย์ให้กับโรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนเเก่น อีกด้วย

กิจกรรมการควบคุมและการตรวจสอบภายในภาคราชการ

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00-14.15 น. ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายให้นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมการควบคุมและการตรวจสอบภายในภาคราชการ (ภายใต้โครงการ”เสริมสร้างสมรรถนะการเงินการคลังภาครัฐ”) ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ห้องประชุมบีบี 205

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
– มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด บทบาท และความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
– ตระหนักและนำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไปใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

สกธ.ร่วมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2562

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข” ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงเเรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เเจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้เเก่กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน

การพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักบริหารงานยุติธรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้า เวลา 09.30-12.30 น. สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักบริหารงานยุติธรรม จากผู้สำเร็จการอบรมในปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเนื้อหาและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสำหรับนักบริหารงานยุติธรรมในรุ่นต่อไป และเวลา 13:30-16:00 น. ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรม ในปีงบประมาน 2562 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการอบรมจากหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 10 (ยธส.10) จำนวน 63 คน และหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 (ยธก.14) จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

 

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะผู้บริหารฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งมอบรางวัลกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 2 ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 63 คน

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ประกอบด้วย การบรรยายภาควิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ และการทำกิจกรรมถอดบทเรียน
ซึ่งโดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลงานกลุ่มถอดบทเรียนดีเด่น คือ หัวข้อ : ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กในบ้าน และการเสริมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันอาชญากรรม

 

 

 

กิจกรรมการถอดบทเรียน ภายใต้หลักสูตร Crime Preverntion รุ่นที่ 2

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภายใน ของ สกธ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานในกิจกรรมการถอดบทเรียน ภายใต้หลักสูตร Crime Preverntion รุ่นที่ 2 โดยกิจกรรมได้มีการนำเสนอรายงานกลุ่มวิชาการในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (cyber Crime) ในรูปแบบ romance scams
2. ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กในบ้าน และการเสริมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันอาชญากรรม
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง (เด็กแว้น)
4. การป้องกันอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ
5. บัญชีม้า ธุรกรรมอำพรางของอาชญากร
6. ปัญหาอาชญากรรมการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ ผอ.สกธ. ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภายใน สกธ. ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะรายงานทางวิชาการและโครงการต่างๆ ในกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์ และได้ร่วมคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมการถอดบทเรียนดีเด่น ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในช่วงพิธีปิดหลักสูตร CP2 ต่อไป

สกธ. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร

สกธ. จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดอบรมการใช้งานระบบ DXC เพื่อให้ความรู้กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7

โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ DXC จาก กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบ ความเป็นมาของระบบ DXC สิทธิการใช้งาน ขอบเขตข้อมูล ขั้นตอนการใช้งานระบบ ข้อจำกัดต่างๆ และได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ รวมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงระบบ DXC ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป