ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จ.สุราษฎร์ธานี

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี สยจ. ที่เข้าร่วมการประชุม 5 แห่ง ได้แก่ สยจ.สุราษฎร์ธานี สยจ.ชุมพร สยจ.นครศรีธรรมราช สยจ.พัทลุง และ สยจ.สงขลา เวลา 11.00 – 12.30 น. ติดตามผลการปฏิบัติงานของ สยจ. ทั้ง 5 แห่ง ณ โรงแรมเค พาร์ค จ.สุราษฎร์ธานี ผอ.สกธ. ได้มีการมอบนโยบายและข้อสั่งการของท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมกับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. การบูรณาการงานร่วมกัน ระหว่างกองทุนยุติธรรมและ สชง. 2. การเข้าใช้ระบบ DXC และ MSC ของกระทรวงยุติธรรม 3. แนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2562 สยจ.จะต้องบูรณาการหน่วยงานภายในจังหวัด ดังนี้…

พิธีเปิดโครงการ​ฝึกอบรม​เลขานุการ​และผู้ช่วย​เลขานุการ​คณะอนุกรรมการ​กองทุนยุติธรรม​ประจำจังหวัด

 

วันที่​ 28​ พฤศจิกายน​ 2561 ​ผอ.สกธ.​ มอบ​หมายให้​นางสาว​สุพรรณ​ี​ ประเสริฐ​ทองกร​ รอง​ผอ.สกธ.​​ ร่วมงาน​พิธีเปิดโครงการ​ฝึกอบรม​เลขานุการ​และผู้ช่วย​เลขานุการ​คณะอนุกรรมการ​กองทุนยุติธรรม​ประจำจังหวัด​ ณ​โรงแรม​รามาการ์​เด้นส์​ กรุงเทพมหานคร​ โดยมีพลอากาศ​เ​อกประจิน​ จั่นตอง​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ยุติธรรม​เป็นประธานในพิธีเปิด​ โดยสรุปประเด็น​ดังนี้

การสร้างการรับรู้​ให้กับประชาชน​ ให้ความยุติธรรม​เข้าถึงทุกพื้นที่​ ประชาชน​เข้าถึงง่าย​ บูรณาการ​ส่วนราชการ​เข้ามาร่วม​ ​ เช่น​ พม. สธ.​ กรมการปกครอง​ เพื่อให้​ประชาชน​เกิดความไว้วางใจ​ เชื่อ​มั่นในกระบวนการยุติ​ธรรม​ เพื่อ​ลดความเหลื่อม​ล้ำ​ นำไปสู่สังคมสงบสุข​

เพิ่มประสิทธิภาพ​ในการทำงาน​ การลดระยะเวลา​ ขั้นตอนในการทำงาน​ ลดการใช้กระดาษ​​ โดย​ใช้​ IT เข้ามาช่วยในการทำงาน​ รวมถึงเชื่อมโยง​เน็ต​ประชารัฐ​ เพื่อนำไปสู่รัฐบาล​ดิจิทัล

ให้ผู้เกี่ยวข้อง​ลงพื้นที่​ เก็บข้อมูล​​ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา​ เช่น​ ปัญหา​เกี่ยวกับชุมชน​ ปัญหา​เกี่ยวกับเด็ก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2561

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางศิริพร ผาสุขดี ยุติธรรมจังหวัดพะเยา และรศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม เป็นวิทยากรนำเสนอสภาพปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ด้วย โดยสรุปประเด็นการประชุมได้ดังนี้

– สภาพปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหายาเสพติด ปัญหาฉ้อโกง/เฟรนไชน์ ปัญหาบุกรุกป่า และปัญหาหนี้สินเกษตรกร
– หลักการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาโจทย์เชิงพื้นที่ โดยใช้หลัก Area based collaborative
– แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย มุ่งเน้นประเด็นการวิจัยสำคัญในเรื่องกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การลดการกระทำผิดซ้ำ และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดแทนการควบคุมตัว (non-custodial) โดยเป็นการจัดทำในลักษณะชุดโครงการวิจัย

ส่งเสริมให้หน่วยงานเสนองบประมาณเอง

ส่งเสริมให้หน่วยงานส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นมากขึ้น โดยผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

อีกทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นเป็นองค์ประกอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยให้เกียรติร่วมบรรยายหัวข้อ “การถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงาน : สู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม” ณ โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวถึงกระบวนยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งสรุปประเด็นได้ดังนี้ 1. ความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 2. การไม่สามารถเข้าถึงการบริการของหน่วยงาน 3. การทับซ้อนของหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชน 4. การคืนคนดีสู่สังคม โดยการสร้างการยอมรับและการให้โอกาสของผู้พ้นโทษ  ทั้งนี้ ผวจ. พะเยา ได้กล่าวถึงการถอดบทเรียนในการช่วยเหลือ 13 หมูป่า โดยมีองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสำเร็จ (success factor) ดังนี้ 1. การวางแผน/การบริหารแผนที่ดี (planning) 2. การมีวิสัยทัศน์ (vision) 3. การกำหนดเป้าหมายในการทำงานเดียวกัน…

โครงการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่สอดรับบริบทประเทศไทย 4.0

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การสัมนา นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ. สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่สอดรับบริบทประเทศไทย 4.0 พร้อมให้แนวคิดในการนำเครื่องมือมาใช้กับการทำงาน 3 ประการ (1) มองที่เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 (2) กระบวนการที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ (3) การนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานประจำที่ปฏิบัติ เพื่อสอดรับการพัฒนาองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0 ช่วงเวทีการสัมมนา นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรและบุคลากรระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ระบบการทำงานขององค์กร สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1) การเป็นระบบราชการ 4.0 มีคุณลักษณะ ประกอบด้วย Open & Connected Government , Citizen –…

ผอ. สกธ. เข้าเยี่ยมชมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด พร้อมทั้งติดตามผลและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้วย โดยมีนางศิริพร ผาสุขดี ยุติธรรมจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ผอ.สกธ. มอบหมายให้ น.ส.อรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม เข้าร่วม “การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธ.กคส. เป็นประธาน มีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 1. กำหนดการการจัดงานดังกล่าวนำโดย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design for All Foundation) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. ถึงวันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61 (รวม 4 วัน) ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็คอารีน่า…

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รอง ผอ สกธ (นางสาวสุพรรณีฯ) และเลขานุการกรม เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโดย สำนักงาน กพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. สรุปการปรับบทบาท ภารกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 4 ประเด็น คือ

  • ปัญหาของการดำเนินการของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • การวางกลไกระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • การบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและระบบการรายงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
  • ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอย่างบูรณาการ

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสว่างกมล ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) มอบหมายให้ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง.ผอ.สกธ.) และนายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานในความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอย่างบูรณาการ ร่วมกับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ อธิบดีกรมคุมประพฤติ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. เรื่องของ Justice Delivery ที่ประชุมเห็นชอบและยืนยันตามแบบการดำเนินงาน ตามที่ สชจ.สกธ. นำเสนอ 2. กรณีมีข้อสั่งการจาก รมว.ยธ. ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนมาที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ โดยตรง ให้กรมแจ้งกลับมาที่ สชจ.ผ่านระบบ Line : PJ เพื่อดำเนินการประมวลผลข้อเท็จจริงและวางแผนในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามระบบต่อไป 3. กรณี สยจ.และ คุ้มครองสิทธิภาค ทั้ง 4 แห่ง ที่มีพื้นที่การทำงานที่ทับซ้อนกัน…

ผู้นำในภาวะวิกฤต

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ผู้นำในภาวะวิกฤต” ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และพันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีนายอัสนี สังขเนตร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)” รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งการเสวนาดังกล่าวประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้

– แนวคิดภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ

– กลยุทธ์การบริหารภาวะวิกฤตสำหรับผู้นำองค์กร

– การเรียนรู้ประสบการณ์ภาวะผู้นำในอดีตในสถานการณ์ไม่ปกติ