การประชุมคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2563

  24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฎิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พ.ต.ท. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายด้านปราบปรามการทุจริตและด้านตรวจสอบทรัพย์สิน โดยมีข้อสังเกตให้เพิ่มบทสรุปผู้บริหาร (executive summary) นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการกำกับ ติดตาม โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เช่น การเพิ่มตัวชี้วัดและคาดคะเนผลการประเมินภายหลังการอบรมเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการฝึกอบรม การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์และมีคุณค่ามากขึ้น ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการจะได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าว มาปรับปรุงแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรการ กลไกเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563

 

24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย มาตรการกลไกเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากระบวนงานช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา ตามข้อเสนอเเนะของคณะอนุกรรมการ ในครั้งที่ผ่านมา ถึงกรอบสาระสำคัญในประเด็นที่ต้องการแก้ไข เช่น ชื่อกฎหมาย การขยายความคุ้มครอง การเพิ่มการช่วยเหลือเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นการเพิมสิทธิการได้รับค่าทดแทน การเยียวยาที่มิใช่เฉพาะตัวเงินการเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย และการปรับปรุงเงื่อนไขในการรับสิทธิ รวมถึงการลดขั้นตอนการทำงานต่างๆเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน

อีกทั้งพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายเยียวยาผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจำเลยในคดีอาญา ในส่วนของการพิจารณาเลือกชื่อกฎหมาย รูปแบบของการอรัมภบท บทนิยาม การแก้ไขเพิ่มเติมสาระและความหมายในมาตราต่างๆ ในแต่ละหมวด โดยที่ประชุมมีการปรึกษาหารือและเสนอแนะถึงการแก้ไขดังกล่าว และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอีกในภายหลัง

สกธ. ร่วมพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ปี 63

  23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม (ชั้น ๒) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการยุติธรรมมีผู้ที่ได้รับการประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงและเกียรติบัตร ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายเเละประสานเเผนกระบวนการยุติธรรม 2. นางสาวเปรมมิศา หนูเรืองงาม นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ข้าราชการบำนาญ และอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิธีดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท…

สกธ.ร่วมงานแถลงผลงานรอบ 1 ปี ยธ.

 

23 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงผลงานการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการนำความยุติธรรมสู่สาธารณชน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น2 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ต้องขังในเรือนจำมีไม่เพียงพอต่อผู้ต้องขังที่มีจำนวนมากขึ้น กระทรวงยุติธรรมจึงมีมาตรการสร้างเตียงสองชั้นในเรือนนอน การใช้อีเอ็มติดตามตัวผู้ถูกคุมประพฤติ การเเก้ไขกฎหมาย เป็นต้น เพื่อลดความเเออัดในเรือนจำ

สำหรับคดียาเสพติด ทางกระทรวงยุติธรรม ได้มีการใช้นวัตกรรมการตรวจสารเสพติดในเส้นผม ซึ่งสามารถตรวจสอบสารยาเสพติดตกค้างได้ถึง 1 ปี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ ช่วยให้สถิติการเสพยาเสพติด ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิ์ มีแนวโน้มการเสพลดน้อยลง นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวมีนิทรรศการผลงานเด่นของเเต่ละกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้นำเสนอ 5 ผลงาน ได้เเก่ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์, SDG 16, การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม, chat bot ผู้ใหญ่ลอว์ และการ ขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์

สกธ. จัดวิพากษ์ ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ของ สกธ. ปี 64 – 65

 

22 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานกิจการยุติธรรม พ.ศ. 2564-2565 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติรรม โดยมีพันตำรวจโท ดร. สืบสกุล เข็มทอง เป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรฯ ได้แก่ การศึกษาเชิงคุณภาพ อาทิ ความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร นโยบายการพัฒนาบุคลากร และการเรียนรู้ขององค์กร เป็นต้น และการศึกษาเชิงปริมาณ อาทิ คุณลักษณะที่โดดเด่น ความจำเป็นในการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรมของข้าราชการแต่ละตำแหน่ง เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นผลการศึกษาดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงร่างแผนพัฒนาบุคลากรฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในระยะต่อไป
การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานกิจการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ค้นหาช่องว่างและความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม (Gap Analysis) และเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม มีคุณลักษณะทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมประสงค์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องให้แก่บุคลากรของสำนักงานกิจการยุติธรรม อันจะส่งผลให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในองค์กรตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมคาดหวังอย่างสมบูรณ์

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2563

 

21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 ได้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนุติธรรม เป็นประธาน และมีสถาบันวิจัยเเละพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการฯ

ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและแนวทางในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของกระทรวงยุติธรรมที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 โดยมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มเติมเนื้อหา (ร่าง) รายงานดังกล่าว ทั้งในส่วนของหลักการและเหตุผลของโครงการ ฯ กรอบยุทธศาสตร์ และกรอบงานวิจัย ประกอบกับเพิ่มเติมการทบทวนวรรณกรรมเพื่อกำหนดนิยาม กรอบแนวคิดในการสังเคราะห์ และประเมินผลงานวิจัย และจัดทำตารางแบ่งกลุ่มจำแนกงานวิจัยตามระดับการพิจารณางานวิจัยทั้ง 58 เรื่อง โดยควรจัดเรียงลำดับเนื้อหา การนำเสนอเนื้อหาให้มีความกระชับ และเข้าใจง่าย ให้สอดคล้องกับแนวทางในการใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติ

นอกจากนี้ ควรกำหนดขอบเขตของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ของงานวิจัยให้มีความชัดเจน เพื่อจะได้นำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม

 

18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งมี ศ.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธาน ร่วมด้วย พ.ต.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ สกธ. และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1
โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบในการมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการงบประมาณ และการจัดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในกรณีการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านกระบวนการยุติธรรม (Program Management Unit : PMU) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กร ตั้งแต่ขั้นตอน/แนวทางการดำเนินงาน/แนวทางการจัดตั้งหน่วยงาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และเห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและท้าทาย และควรมีการศึกษาและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อร่วมกำหนดโจทย์ชุดโครงการวิจัย โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำกลับมารายงานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในครั้งต่อไป ก่อนเสนอ กพยช. เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต่อไป

การตรวจประเมิน ISO/IEC 27001:2013 ของศูนย์ DXC

 

18 กันยายน 2563 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. (DCIO) เป็นประธานการตรวจประเมิน ISO/IEC 27001:2013 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม (JA2) ในขอบเขตของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เป็นวันสุดท้าย โดยผลการตรวจประเมิน ศูนย์ DXC มีการดำเนินงานสอดคล้องครบถ้วนตามข้อกำหนด ISO/IEC 27001:2013 ดังนั้น ทางผู้ตรวจประเมินจะทำการออกหลักฐานผลรับรองการตรวจประเมินให้ภายในวันที่ 21 ก.ย. 63 และจะดำเนินการประสานงานเพื่อออกใบรับรอง ISO/IEC 27001 Certification ให้เป็นลำดับถัดไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการออกใบรับรอง ประมาณ 1.5-2 เดือน

สำนักงานกิจการยุติธรรม จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาและสร้างเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์ ดร.พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พร้อมด้วย พ.ต.ท.ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานในการสนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกันด้านวิชาการ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิชาการโดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้หรือการกำหนดแนวทางนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ประเทศมีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมกับพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ พระอาจารย์ คณาจารย์หรือนักวิชาการ นิสิตในสังกัด เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านวิชาการเป็นที่แพร่หลายในแวดวงวิชาการ องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563

  15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม และมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยที่ประชุมได้เห็นชอบผลการจัดทำคะแนน ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ และการจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ประจำปี พ.ศ.2565 ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม โดยให้หน่วยงานที่มีข้อเสนอการวิจัยระดับ A และ B และประสงค์เสนอของบประมาณผ่าน สกธ. ปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยตามข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการฯ จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอการวิจัยระดับ C หากหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะของบประมาณให้ดำเนินการตามข้อเสนอการวิจัยที่ได้ระดับเกรด A และ B โดยฝ่ายเลขานุการฯ จะนำมาต่อท้ายข้อเสนอการวิจัยลำดับสุดท้ายที่ได้ระดับคะแนน B…