ประชุมหารือแนวทางการจัดทำตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (PJOK) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

  วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT นายไพโรจน์ ติณชาติอารักษ์ (ผอ.สชจ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำตู้อเนกประสงค์ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (PJOK) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยสรุปประเด็น ดังนี้ 1. สกธ.โดย สชจ. จะต้องรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะให้บริการผ่านตู้ พร้อมทั้งกำหนดสถานที่ในการติดตั้งตู้ Kiosk ให้ชัดเจน เพื่อ สพร. จะได้ดำเนินการจัดทำระบบพร้อมติดตั้งต่อไป 2. สชจ.จะหารือกับ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ของ สป. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมที่จะนำมาเข้าสู่ระบบตู้ kiosk ในเบื้องต้น และจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการติดตั้งตู้ Kiosk…

การประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 3/2561

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อมูลการ กระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 3/2561

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัยกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. คณะทำงานและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการจำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดของหน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม เพื่อการบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดและการจำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิด โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1️. การกำหนดชุดข้อมูลของผู้กระทำผิดเพื่อการจัดเก็บ แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) ชุดข้อมูลพื้นฐาน และ 2) ชุดข้อมูลจำแนกตามปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิด
2️. การจัดทำคู่มือเพื่อกำหนดนิยามรวมถึงวิธีการในการเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดตามชุดข้อมูลข้อ 1.
3️. การจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระทำผิดให้อยู่ในลักษณะข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสามารถรายงานได้ในรูปแบบสถิติ

สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย สทก. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework(DGF)

  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย สทก. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(สพร.) ดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework (DGF) ในการกำกับดูแลของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยได้รับเกียรติจากท่านรอง ผอ.สกธ. (CIO) นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย เป็นผู้เปิดการอบรมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมของ สกธ. ประกอบด้วย ผอ.สทก. , ผอ.กพร. ผู้แทน กนป. เจ้าหน้าที่ สทก. และผู้แทนจากหน่วยงานในเครือข่าย DXC จำนวน 24 หน่วยงาน การอบรมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงภาพรวมในการดำเนินการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ สพร. ได้ยกร่างกรอบการกำกับดูแลข้อมูล Data Governance Framework(DGF) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถที่จะฝึกการปฏิบัติ จัดทำแนวทางบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล และมีองค์ความรู้ประกอบการ Workshop…

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง สกธ. และ TIJ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 10 ต.ค.2561 เวลา 10.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานระหว่าง สกธ. และ TIJ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุป 2 เรื่อง ดังนี้ 1. กรอบการวิจัย สกธ กับ TIJ จะดำเนินการพัฒนาชุดโครงการวิจัย ตามกรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ TIJ ด้วย โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก คือ –  เด็กและเยาวชน –  การกระทำผิดซ้ำ –  non-custodial โดยมีกรอบงบประมาณสนับสนุนประมาณ 9.5 ล้านบาท โดยในส่วนของ สกธ. จะดำเนินการทบทวนงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น (Meta Analysis) รวมถึงรูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการการสนับสนุนทุนวิจัยระหว่าง สกธ. กับ TIJ ต่อไปด้วย…

การจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.)

  วันที่ 5 ต.ค. 2561 เวลา 10.00-11.45 น. ณ ห้องประชุม JA2 นายวัลลภ นาคบัว (ผอ.สกธ.) พร้อมด้วย นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย (รอง ผอ.สกธ.) นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม (ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้าน IT และเจ้าหน้าที่ สทก. ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สพร.) โดยมีนายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สพร. พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม โดยมีการหารือในการดำเนินการอบรมแนวทางการจัดทำ Data Governance Framework (DGF) ในการกำกับดูแลของศูนย์ DXC สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ กำหนดการทำ Overview ผ่านคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่…

ยธ. หารือเพื่อจัดทำแผนงานและเนื้อหาสำหรับโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (10 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) สำนักงานกิจการยุติธรรม นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนงานและเนื้อหาสำหรับโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1.แผนงานและสถาบันการศึกษาที่จะดำเนินการ -แผนการดำเนินงานโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561) ดำเนินการจัดทำเครื่องมือสำหรับเผยแพร่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ และกำหนดโรงเรียนที่จะดำเนินการ จำนวน 166 โรงเรียน ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2562 – 2563) ขยายผลให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น -สถาบันการศึกษาที่จะดำเนินการ กรุงเทพและปริมณฑล (กรุงเทพฯ,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,นนทบุรี) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 10 หน่วยงาน เลือกโรงเรียนรับผิดชอบ หน่วยงานละ 2 โรงเรียน โดยให้เลือกระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ระดับละ 1 โรงเรียน…

สกธ.จัด Focus Group ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565

  วันนี้ (10 เม.ย. 61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม BB 202 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์  สกธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2562-2565 โดยได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมการสนทนากลุ่มในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและกลุ่มภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ร่วมให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์การวิจัยฯ โดยสรุปได้ดังนี้ 1.ด้านเนื้อหา 1) ทบทวนถ้อยคำประเด็น และนิยามกรอบวิจัยในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจน รวมถึงกรอบการวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม หมายรวมถึง ทางอาญา แพ่ง ปกครอง หรือไม่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ที่สามารถเป็นได้จริง2) ควรมีการจัดลำดับ (priority) ของยุทธศาสตร์และชุดโครงการวิจัย เพื่อให้เห็น productivity ที่ชัดเจน 3) เพิ่มเติมประเด็นการวิจัย เช่น ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนมากขึ้น การส่งต่อข้อมูลกระบวนการยุติธรรมระหว่างหน่วยงาน การคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม การปรับ…

“ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” และสวัสดีปีใหม่ 2561

 

“ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” และสวัสดีปีใหม่ 2561
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ “เปิดใจ และ เปิดอ่าน” ความรู้กฎหมายสมุดภาพอินโฟกราฟิก จากความตั้งใจของพวกเรา สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวลำโพง ให้กับท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านและนำไปฝากให้กับคนที่ท่านรักและครอบครัว เพื่อเป็นเกราะป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมรวมทั้งช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อได้รับความเดือดร้อน

พวกเราชาว สกธ.ขอให้แฟนเพจและพี่น้องชาวไทยทุกท่านมีความสุข เดินทางปลอดภัยและเคารพกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตของท่านและครอบครัว ขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่ 2561”

เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

วันนี้ (๑ ม.ค. ๒๕๖๑) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำผู้แทนบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระบรมมหาราชวัง

การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้ง 1/2560

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองผอ.สกธ. (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้ง 1/2560 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1️. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย – ความสอดคล้องตามนโยบาย /มติครม./คำสั่งคสช. ได้แก่ กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม การเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในพื้นที่ ด้านสิทธิมนุษยชน และแนวทางการสร้างความปรองดองและความขัดแย้ง – โครงการมีความสอดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงานในการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือประชาชน กองทุนยุติธรรม สชง. งานคุมประพฤติ ราชทัณฑ์ บังคับคดี พินิจและคุ้มครองเด็ก – การป้องกันแก้ไขสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัด เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าว หนี้นอกระบบ บุกรุก/ข้อพิพาทที่ดิน ปัญหายาเสพติด/อาชญากรรมพื้นฐาน ปัญหาความไม่สงบปชายแดนภาคใต้ เป็นต้น – ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 2️. ที่ประชุมมีมติให้จัดกลุ่มข้อเสนอโครงการฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ…