“ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” และสวัสดีปีใหม่ 2561

 

“ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” และสวัสดีปีใหม่ 2561
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ “เปิดใจ และ เปิดอ่าน” ความรู้กฎหมายสมุดภาพอินโฟกราฟิก จากความตั้งใจของพวกเรา สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2 และสถานีรถไฟหัวลำโพง ให้กับท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านและนำไปฝากให้กับคนที่ท่านรักและครอบครัว เพื่อเป็นเกราะป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมรวมทั้งช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเมื่อได้รับความเดือดร้อน

พวกเราชาว สกธ.ขอให้แฟนเพจและพี่น้องชาวไทยทุกท่านมีความสุข เดินทางปลอดภัยและเคารพกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม พบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตของท่านและครอบครัว ขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่ 2561”

เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

วันนี้ (๑ ม.ค. ๒๕๖๑) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำผู้แทนบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระบรมมหาราชวัง

การประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้ง 1/2560

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองผอ.สกธ. (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้ง 1/2560 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีมติ ดังนี้ 1️. เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย – ความสอดคล้องตามนโยบาย /มติครม./คำสั่งคสช. ได้แก่ กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม การเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยุติธรรมในพื้นที่ ด้านสิทธิมนุษยชน และแนวทางการสร้างความปรองดองและความขัดแย้ง – โครงการมีความสอดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงานในการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือประชาชน กองทุนยุติธรรม สชง. งานคุมประพฤติ ราชทัณฑ์ บังคับคดี พินิจและคุ้มครองเด็ก – การป้องกันแก้ไขสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัด เช่น ปัญหาแรงงานต่างด้าว หนี้นอกระบบ บุกรุก/ข้อพิพาทที่ดิน ปัญหายาเสพติด/อาชญากรรมพื้นฐาน ปัญหาความไม่สงบปชายแดนภาคใต้ เป็นต้น – ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 2️. ที่ประชุมมีมติให้จัดกลุ่มข้อเสนอโครงการฯ เพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ…

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ครั้งที่ 2 / 2560

  เช้าวันนี้ เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานในการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้นและแผนกคดีในศาลยุติธรรม ครั้งที่ 2 / 2560 ที่ประชุมมีมติมอบหมายฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์ และสำนักงาน ก.พ.) เพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมกรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับการจัดตั้งศาล โดยนำหลักการในที่ประชุมไปประกอบการดำเนินงาน ได้แก่ 1. ปริมาณคดีแพ่งและอาญา ทั้งของสำนักงานศาลยุติธรรม และของหน่วยงานในกระทรวง 2. กลไกในการนำ IT มาใช้ ว่าสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน และทดแทนการใช้บุคลากรได้มากน้อยเพียงใด 3. ศึกษากลไกการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานจังหวัด และหน่วยงานสาขา ว่ามีลักษณะการดำเนินงานอย่างไร (เป็นอิสระต่อกัน หรือมีสายการบังคับบัญชาร่วมกัน) 4. การจัดประเภทกลุ่มของการกำหนดกรอบอัตรากำลังในสำนักงาน (เล็ก / กลาง / ใหญ่) 5. พิจารณากำหนดอัตราขั้นต่ำกับตำแหน่งที่ต้องการในแต่ละสาขา ทั้งนี้ หากดำเนินการเรียบร้อยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อมูลและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 ส่วนช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00…

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 27/2560

  วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 27/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ คือรายงานการดำเนินการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจและการพิจารณาบำเหน็จความชอบเลื่อนเงินเดือนไปยังคณะรัฐมนตรี ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ที่ได้ส่งร่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขและให้ความเห็นเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 26 มาตรา ทั้งนี้ กรรมการได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างมาตรา 30 (4) ว่าควรใช้ถ้อยคำว่า “ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น” แทน “ซึ่งไม่เป็นและไม่เคยเป็น” หรือไม่ นอกจากนี้ในร่างมาตรา 18 (6) ควรเพิ่มเติมกรรมการหมู่บ้านนอกเหนือจากท้องถิ่นด้วย เป็นต้น 2. ประเด็นสำคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการ คือ 2.1 ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)…

ประชุมและตรวจเยี่ยมพื้นที่ภารกิจของหน่วยงานในกำกับด้านยุติธรรมและด้านดิจิทัล ครั้งที่ 4/2560 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

  วันนี้ 25 ธ.ค. 2560 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมพื้นที่ภารกิจของหน่วยงานในกำกับด้านยุติธรรมและด้านดิจิทัล ในโอกาสประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะ ดังนี้ เวลา 10.00 น. – ประชุมการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด ยธ. กับ หน่วยงานในจังหวัดอุตรดิสถ์ ณ ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์ โดย สยจ.อุตรดิตถ์ ได้นำเสนอแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับศูนย์ดำรงธรรม ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบ เวลา 11.30 น. – ตรวจเยี่ยม ศยช.ตำบลพระเสด็จ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น ศยช.ที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในด้านเฝ้าระวัง และการป้องกันอาชญากรรม…

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การประชุมสามัญประจำปี สกธ. ครั้งที่ 1/2561

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในช่วงบ่าย (22 ธ.ค. 60 ) ของการประชุมสามัญประจำปี สกธ. ครั้งที่ 1/2561 โดยกลุ่ม สสอ. ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม มีดังนี้
-เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
-เพิ่มพูนทักษะการวางแผนการทำงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
-เสริมสร้างทักษะการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน
-รู้จักลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงานมากยิ่งขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
-การสร้างขวัญและให้กำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

 

 

 

การมอบนโยบายและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 5 ด้าน

  การประชุมสามัญประจำปี สกธ. ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 (22 ธ.ค.60) ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ช่วงที่ 1️ ดำเนินการโดย นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. ประกอบด้วย – การมอบนโยบายและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้ง 5 ด้าน พร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบคำถามและวิเคราะห์ว่าภารกิจของ สกธ. ส่วนใดที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม – ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอัพเดตและเผยแพร่การดำเนินงานทุกภารกิจที่มีความสำคัญ ควรเผยแพร่ข้อมูลในหน้าเวปไซด์ของสำนักงานฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และควรศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเวปไซด์หน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนาเวปไซด์และระบบการจัดการข้อมูลต่อไป – การดำเนินงานปีที่ผ่านมาในเรื่องที่เสนอเข้า กพยช. และผ่าน มติ ครม. 6 เรื่อง ได้แก่ กรอบป้องกันอาชญากรรม กพยจ การพัฒนาบุคลากร การสร้างการรับรู้กฎหมายให้แก่ประชาชน กรอบการวิจัย การปฏิรูปตำรวจ นอกจากนี้ รอง ผอ.สกธ ได้ให้แง่คิดในการทำงานแก่ทุกคนว่าควรฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับตนเอง รวมถึงควรมีหลักของการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ และควรฝึกฝนในเรื่องที่ตนเองมีความสนใจ…

การประชุมสามัญประจำปี สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมซาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดย ผอ.สกธ. ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในไตรมาสถัดไป พร้อมกันนี้นางสาวนันทรัศมิ์  เทพดลไชย  รอง ผอ.สกธ. ได้มอบนโนบายและหลักการทำงานแบบคนสำราญงานสำเร็จ

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านป่า จ.สระบุรี

 

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมสู่ยุติธรรมชุมชน โดยการลงพื้นที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านป่า จ.สระบุรี ในวันที่ 21 ธ.ค. 2560 สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน คือ ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน
– สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ประกอบด้วย ยาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อยที่เกิดจากประชากรแฝง ข้อพิพาทจากของระหว่างบ้านใกล้เรือนเคียง และข้อพิพาทระหว่างบริษัทเอกชนกับชุมชน การขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย (สิทธิต่างๆหนี้สิ้น ) เป็นต้น
– แนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา ยุติธรรมชุมชนบ้านป่าได้สร้างความร่วมมือกับศูนย์ดำรงธรรมที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ก่อนแล้วในการให้บริการประชาชนทั้งในการไกล่เกลี่ย การให้ความช่วยเหลือเยียวยา
– สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนหรือช่วยเหลือในอนาคต ได้แก่ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์ สื่อเสียง หรือสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน การจัดให้มีนิติกรมาประจำในศูนย์ยุติธรรมชุมชน(ไม่จำเป็นต้องมานั่งประจำทุกวัน อาจให้มาให้บริการสัปดาห์ละ 1-2 วันก็ได้)