การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง ยธ. และ สนง. สภาเกษตรกรแห่งชาติ

  วันนี้ (19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รอง ผอ.สกธ. (น.ส. นันทรัศมิ์ฯ) และคณะ (ผอ.กยธ./สวพ./ศยจ./สสอ.) ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สกธ. ให้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง ยธ. และ สนง. สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมีสรุปผลการหารือ ดังนี้ สนง. สภาเกษตรกรฯ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือ ใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่เกษตรกร เช่น การทำนิติกรรมสัญญา ปัญหาที่ดิน หนี้สิน และการไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านกลไกการจัดสัมมนา อบรม หรือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเกษตรกร ซึ่งมีแผนลงพื้นที่ใน 77 จังหวัด 888 ตำบล 2. การสร้างเครือข่าย พันธมิตรเพื่อเฝ้าระวัง แจ้งข่าว หรือให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับเกษตรกร 3.…

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

  วันนี้ (19 ธค. 60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยของสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม และมี นางสาวสุวดี ไหลพึ่งทอง ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีมติดังนี้ 1. เห็นชอบหลักการการจัดทำ TOR เพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ศนข. จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด และ 2) การจ้างเหมาบริการโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและหลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน+3ฯ ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุง TOR ตามข้อสังเกตของกรรมการ และเสนอ ผอ. สกธ. พิจารณา ก่อนดำเนินการจัดจ้างต่อไป 2. สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษา เรื่อง…

การประชุม (KM session) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

  วันนี้ (18 ธ.ค.60) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยฯ เข้าร่วมในการประชุมด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม(KM session) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในส่วนของกรอบการพัฒนาภายในประเทศและในระดับสากล โดยมีประเด็นร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้ -เป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการกำหนดโจทย์วิจัยในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายทิศทางการวิจัยของประเทศ ที่มุ่งส่งเสริมให้การวิจัยนำไปสู่นวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเด็นการวิจัยของ ยธ. ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Big data) และการส่งเสริมการเข้าถึงบริการของกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับประเด็นการวิจัยของ TIJ จะมุ่งประเด็นจากการประชุม Crime Congress เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเน้นผู้ตกเป็นเหยื่อ หรือประเด็นการวิจัยที่ดำเนินการตามปฏิญญาสากล เช่น The Bangkok Rules การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดผู้หญิงหรือกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น…

เสร็จสิ้นโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2

 

วันนี้ (16 ธ.ค.60) วันสุดท้ายของโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเวียงอินน์ จ.เชียงราย

ในช่วงเเรก 09:00-10:30 น. เป็นการจัดทำแบบสอบหลังการฝึกอบรมและแบบประเมินผลโครงการ รวมทั้งให้ตัวแทนแต่ละจังหวัด ออกมาสะท้อนแนวคิดเพื่อนำไปพัฒนาการอำนวยความเป็นธรรมให้ประชาชน สรุปได้ ดังนี้

ปัญหา
-การขาดอาสาสมัครในการให้คำปรึกษาและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ค่อนข้างมีภารกิจมากเกินกำลัง ประกอบกับช่วงหลังมาไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายค่าตอบแทน ทำให้ไม่มีอาสาสมัครมาเข้าร่วมมากนัก
-ประชาชนในเขตห่างไกลส่วนใหญ่ ยังไม่ค่อยรู้กฎหมายด้านการกู้เงินสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน

ข้อเสนอแนะ
-อยากให้ทุกศูนย์มีโครงการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิต่างๆ แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยให้ผู้ที่มาอบรมเป็นวิทยากรถ่ายทอด และจัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ และระบบเสียงตามสายในเขตหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล
– อยากให้จัดส่ง Infograghic ในยังพื้นที่ที่ห่างไกลและตามโรงเรียนต่างๆ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ และเด็กๆสามารถเข้าใจได้ง่าย

ความประทับใจ
– ดีใจที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงและ สกธ. ให้ความสำคัญกับงานในระดับชุมชน เพราะในอดีตบางศูนย์ยังเป็นเพียงนามธรรม ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่คอยขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
– Infographic ที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ เป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้ชาวบ้านทั่วไป

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมวังคำ จ.เชียงราย

  วันนี้ (15 ธ.ค.60) โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2 เดินหน้าต่อเนื่อง ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นจนถึงภาคค่ำ ดังนี้ เวลา 9:00-12:00 น. หัวข้อ “1206 : ป.ป.ท. Call center (การสร้าง ความร่วมมือในการป้องกันและการปราบปรามทุจริตในภาครัฐของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน)” โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ท. สาระสำคัญกล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบาภารกิจของ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยแบ่งอำนาจหน้าที่ในการ ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลการกระทำการทุจริต และสรุปสำนวนเพื่อส่งฟ้อง รวมทั้งแต่ง ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย ทั้งนี้ รับผิดชอบในกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่ำกว่าอำนวยการลงมา การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ มีด้วยกัน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เกิดเหตุ (สำนักงาน ปปท. เขต 1-9) 2. สายด่วน 1206 3.…

โครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงราย

  (15 ธันวาคม 2560) วันที่สองของ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 12.30 น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม  นางสาวดวงหทัย แนวพนิช ผอ.สชจ. พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม สยจ. และ ศยช. ดังนี้ 1. สยจ.เชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สยจ. ในเรื่องการนำมาตรฐานการให้บริการประชาชรมาปรับใช้ใน สยจ. และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ สยจ. อื่นๆ 2. ศยช.ตำบลเวียง (เทศบาลนครเชียงราย) (ศยช.เข้มแข็ง) ประธานฯ คณะกรรมการฯ และเครือข่ายฯ มีภาวะผู้นำ สามารถขับเคลื่อน ศยช.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และสามารถปฏิบัติภารกิจ 5 ด้านของ ศยช. ได้ตามแนวทางของกระทรวงยุติธรรม โดยยึดแนวทางการทำงานที่ว่า “ไม่มีใครรักและห่วงใยชุมชนมากไปกว่า คนที่อยู่ในชุมชนด้วยกันเอง” 3. ศยช.ตำบลดอยฮาง (ศยช.ที่ต้องพัฒนา) เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล ประชาชนใช้บริการน้อย จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ…

การบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก (รุ่นที่ 4) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

วันนี้ (14 พ.ย.2560) เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ ทีมงาน สสอ.ได้รับเชิญจาก สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ไปบรรยายและอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก (รุ่นที่ 4) สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ ชึ่งในรุ่นนี้ทาง สคก. มีวัตถุประสงค์ที่อยากให้เน้นย้ำ คือ
1.เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้เข้าใจง่ายผ่านเครื่องอินโฟกราฟิก
2.เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจความสำคัญ เข้าใจรูปแบบ และวิธีการสื่อสารผ่านอินโฟกราฟิก เพื่อถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติสามารถทำงาน หาข้อมูล และนำเสนอข้อมูลที่เป็นภาพเดียวกันที่ตรงกันกับผู้บริหาร
2.เพื่อต้องสื่อสาร / อธิบาย concept ของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าใจภาพรวมได้ง่าย และตรงประเด็นยิ่งขึ้น

โดยรูปแบบการ workshop ครั้งนี้ ทีม สสอ ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันดังนี้
1. การบรรยายให้ความรู้เรื่องอินโฟกราฟิก ขั้นตอนการทำ รูปแบบ การนำไปใช้ประโยชน์และข้อควรระวังต่างๆ
2.การแบ่งกลุ่มเพื่อลงมือทำข้อมูล เพื่อให้ได้เค้าโครงของอินโฟกราฟิกผ่านแผ่นกระดาษ
3.การลงมือสร้างอินโฟกราฟิกด้วยตัวเองผ่าน powerpoint อย่างง่าย

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2

  วันนี้ (14 ธ.ค.60) นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมวังคำ จ.เชียงราย โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ รอง ปยธ. ได้เน้นหนักในนโยบายที่ รมว.ยธ. ได้มอบไว้ ดังนี้ -การแก้ไขปัญหาระดับชุมชน เจ้าหน้าที่ต้องเข้าถึงพื้นที่ และทำความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างถ่องแท้ -การแก้ไขปัญหาคนล้นคุกและการฟื้นฟูผู้กระทำความผิด โดยให้กลุ่มพัฒนาพฤตินิสัยเป็นผู้รับผิดชอบ -Big Data แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้เแก่ -ทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐอย่างทั่วถึง และเมื่อเข้าถึงแล้ว จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นอย่างไรให้ได้มากที่สุด -หน่วยงานภาครัฐ ต้องนำข้อมูลบรรจุเข้าในระบบฐานข้อมูลให้ได้มากที่สุด และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้ และนอกจากนี้ ยังได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “จิตอาสากับงานยุติธรรมชุมชน” โดยอธิบายถึงปัญหาในระดับชุมชน ได้แก่ -ปัญหาการไม่รู้กฎหมายและบทลงโทษ เช่น การตัดไม้หวงห้าม -ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใช้ความรุนแรง -ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ทำให้คนในชุมชนต้องทำอาชีพผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพติด…

การประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.)

วันนี้ (14 ธ.ค. 60) เวลา 10.00 น. ผอ.สกธ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รอง นรม. และ รมว.ยธ. เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ ผอ.สกธ. ได้ชี้แจงประเด็นติดตามเร่งด่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับภารกิจของ ยธ. ได้แก่ 1.การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (สสว. และกษ. รับผิดชอบหลัก โดย ยธ. ร่วมชี้แจง) มีรายละเอียดสำคัญดังนี้ ▪การดำเนินนโยบายพลิกฟื้นและฟื้นฟูกิจการ SME โดยแบ่งวงเงินช่วยเหลือตามขนาดกิจการ ▪การลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการของรัฐ เช่น โครงการบริการสินเชื่อรายย่อย โครงการนำร่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ▪การดำเนินการของ ยธ.ในส่วนของ กสพ. และ กบค. ได้แก่ การไกล่เกลี่ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการยุติการบังคับคดี การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้โดยเฉพาะกลุ่มพื้นที่ต่างจังหวัด มาตรการป้องกันโดยการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายและถ่ายทอดภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ▪รอง นรม. ประจินฯ เห็นว่า…

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

  ในวันนี้ (9 ธันวาคม 2560) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จัดโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาล, สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท., องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมือง ที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ซึ่งวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (The United Nations: UN) มีมติเห็นชอบประกาศให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในงานมีกิจกรรม ดังนี้ • พิธีปล่อยขบวนรถ ขสมก. ต้านทุจริต…