พิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

 

วันนี้ 28 พย.60 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการปฎิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่28-30พย.60 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมต้อนรับและบรรยายในหัวข้อเรื่อง บทบาทสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกับการขับเคลื่อนกพยจ.

ทั้งนี้ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายแก่ยุติธรรมจังหวัดโดยเน้นย้ำในประเด็นสำคัญ ได้แก่ บทบาทสำคัญของกะทรวงยุติธรรม คือการสร้างความเป็นธรรม การพัฒนามาตฐานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้มีมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของสยจ และศยช. รวมถึงการสร้างมาตรฐานและแรงจูงใจ สุดท้ายได้ฝากให้ยุติธรรมจังหวัด

“If you want to go fast you go alone
If you want to go far we go together”

การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565)

  วันนี้ (28 พ.ย.2560) เวลา 9.00 น. ท่านรองผอ.สกธ. (ศิวากร คูรัตนเวช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562-2565) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความคิดเห็น ดังนี้ – กำหนดระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ควรมีแผนหรือยุทธศาสตร์อื่นไว้เป็นคู่เทียบ อาทิ แผนชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดปี พ.ศ.2564 – เห็นชอบกับยุทธศาสตร์ที่กำหนด แต่มีข้อเสนอแนะในเรื่องของตัวชี้วัด ว่าตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์นั้นๆหรือไม่ อาทิ จำนวนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีลดลง สามารถตอบเรื่องการพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม ได้จริงหรือไม่ เป็นต้น – ควรเพิ่ม Quick Win ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำในระยะเวลา 4 ปีนี้ เพื่อเป็น framework ที่หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปดำเนินการได้ – นอกจากนี้…

การหารือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระบบ CRIMES และข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร

วันนี้ (27 พ.ย.60) รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย) นำทีม สทก. เข้าหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระบบ CRIMES และข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร – ในช่วงเช้า ได้หารือข้อนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการสืบค้นข้อมูล การแสดงสถานะคดี และรายงานข้อมูลเพื่อการบริหาร (MIS) การกลับมากระทำผิดซ้ำและสถิติต่างๆ ผลสรุป ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยินดีและให้การสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว โดยให้เชื่อมโยงข้อมูลในส่วนหมายจับ ข้อมูลสถานะคดี และทะเบียนประวัติอาชญากร – ในช่วงบ่าย ทีมเทคนิค เข้าหารือกับ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อสรุปวิธีการขั้นตอนและรายละเอียดข้อมูลและการเชื่อมโยง โดย ทว.ให้ดำเนินการ ตามแนวทางของ สตช. โดยการเชื่อมโยง เพื่อค้นข้อมูลประวัติจะให้ตรวจสอบได้เฉพาะชื่อ ,ชื่อสกุลและเลขบัตร ปชช. 13 หลัก ซึ่งผลการตรวจสอบจะอนุญาตให้นำไปแสดงผลว่า พบประวัติ/ ไม่พบประวัติ และหากพบประวัติจะมีข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อ,ชื่อ-สกุลเลขบัตร ปชช. , เลขคดี, สน./สภ,ข้อหา, วันเกิดเหตุ,วันจับกุมและประเภทคดี ทั้งนี้ สกธ. จะได้ทำหนังสือสรุปการดำเนินการและ solution…

ยธ.ลงพื้นที่สตูลในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2

  วันนี้ (26 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายวัลลภนาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสตูล โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ในช่วงเช้า ได้มีการหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมี นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์การดำเนินงาน และผลการขอรับบริการด้านงานยุติธรรมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล ทั้งนี้ จากการที่ประชาชนติดต่อขอรับบริการด้านงานยุติธรรมจากหน่วยงานในพื้นที่ พบว่า สภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยส่วนใหญ่ คือ ปัญหาที่ดิน บุกรุกป่าสงวน ปัญหาการขายฝาก และได้กำชับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ต่อไป ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนำสถิติข้อมูลการขอรับบริการด้านงานยุติธรรมของประชาชนในด้านต่างๆ มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเสนอกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)…

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561

  วันนี้ (24 พฤศจิกายน 256) เวลา 13.30 น. นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ. สกธ. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สกธ. ให้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม JA1 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรม ของ สพก. คือ หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9 (ยธส.9) ในสองประเด็นหลัก ดังนี้ –  องค์ประกอบรายวิชา : เนื่องจากปัจจุบัน เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นทหลักสูตร ยธส.9 จึงได้กำหนดหัวข้อหลักคือ SDGs : Goal 16 ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาให้รายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องตามหัวข้อหลักของหลักสูตร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้กรุณาให้ความเห็นและข้อแนะนำที่น่าสนใจเพื่อการพัฒนางานต่อไปอย่างคลอบคลุมทุกมิติ – การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม : หลักสูตร ยธส. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผ่นที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16

    วันนี้ (24 พ.ย. 60) เวลา 9.00 น. ท่านรองผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผ่นที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 16 และการกำหนดค่าเป้าหมายของประเทศไทยในรายเป้าประสงค์ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศน์ การประชุมวันนี้เป็นการประชุมในด้านการอำนวยให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม (Justice) ประกอบด้วยเป้าประสงค์ที่ 16.3, 16.9, 16.10 และ 16.B ซึ่งมีหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม สาระสำคัญของการประชุม – ในเรื่องการจัดทำ Roadmap นั้น ให้กำหนดเป้าหมาย แนวทาง มาตรการ แผนงาน/โครงการ เพื่อตอบเป้าประสงค์ ไม่ใช่ตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัดมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าประสงค์ใหญ่ได้ ทั้งนี้ ควรกำหนด conceptual framework ของแต่ละเป้าประสงค์ไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการ แผนงาน/โครงการต่างๆ ได้ครอบคลุมและเป็นมิติมากขึ้น…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม”

  วันนี้ (22 พ.ย. 60) เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” พร้อมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้ฯ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 60 ( 3 วันทำการ) ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการประชุม จะเป็นการนำเอาแนวคิด Systemics Approach มาใช้ในการจัดกิจกรรมระดมความคิด ในช่วงเช้า : เป็นการระดมความคิด เพื่อค้นหาความหมาย คุณค่าที่สามารถสะท้อนออกมาจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เมื่อมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ และช่วงบ่าย : เป็นการระดมความคิด ด้วยเครื่องมือ Systemics เพื่อหาประเด็นท้าทาย รวมถึงนวัตกรรม และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดในกระบวนการยุติธรรม และกิจกรรมการตกผลึกทางความคิดร่วมกันในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวความรู้ที่ควรเตรียมไว้ให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560

 

 

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ข้อสังเกต ในประเด็นการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม การคัดเลือก “ผู้นำต้นแบบ” ด้านส่งเสริมค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานการคัดเลือกผู้นำต้นแบบฯ ประกอบด้วย
➡ แนวทางการดำเนินงาน
➡ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
➡ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
➡ รูปแบบรางวัล และพิธีการในการมอบรางวัล
➡ ชื่อรางวัลที่เหมาะสม
➡ การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนของรางวัล เป็นต้น
โดยให้นำค่านิยมร่วมของบุคลากรในกระบวนยุติธรรม 5 ประการตามมติคณะรัฐมนตรีมาเป็นฐานในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและสอดคล้องตามเป้าหมายที่กำหนด และนำผลการดำเนินงานรายงานให้คณะอนุกรรมการทราบต่อไป

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 23/2560

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 23/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสรุปได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภารกิจที่สมควรถ่ายโอนภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี คือ ภารกิจด้านการจราจร ภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและสรรพสามิต ภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 2) ภารกิจที่สมควรถ่ายโอนภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี คือ ภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ขนส่ง และรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจทางหลวง และภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอาญาทางน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจน้ำ 3) ภารกิจที่สมควรถ่ายโอนอย่างมีขั้นตอน คือ ภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ และภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว…

การฝึกอบรม หลักสูตร ยธก.13

วันนี้ (21 พ.ย. 60) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ยธก.13 ได้นำเสนอรายงานทางวิชาการ บทที่ 1-2 โดยมีหัวข้อรายงานที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ของกระทรวงยุติธรรม ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มการเวก 🔸ความสำเร็จของการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 กรณีศึกษา : สำนักงาน ป.ป.ส. กทม.

2. กลุ่มกาสะลอง 🔸 การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

3. กลุ่มจามจุรี 🔸 ความเหมาะสมในการนำการชะลอการฟ้องมาใช้ในประเทศไทย

4. กลุ่มปาริชาติ 🔸 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการนำช้างป่ามาสวมทะเบียนในประเทศไทย

5. กลุ่มพุทธรักษา 🔸 การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในคดีปกครอง : ศึกษาบทบาทของทนายความ

จากนั้นในภาคบ่าย แต่ละกลุ่มได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังคำแนะนำเพื่อเตรียมจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในสัปดาห์หน้าต่อไป