การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 6/2560

  วันนี้ (9 พ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งมีศ.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธาน ร่วมด้วย ผอ.สกธ. และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ในการนี้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาประเด็น ตามวาระการประชุมโดยมีมติและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ -รับทราบสถานการณ์งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้มีฐานข้อมูลกลางเชื่อมข้อมูลงานวิจัยขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น -เห็นชอบการทบทวนและกำหนดเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ที่นำเสนอโดย ผศ. ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปสู่การกำหนดร่างยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามที่ประชุม มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประเด็นการทบทวนเนื้อหาและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ดังนี้ 1. ควรพิจารณากรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้สอดรับกับเป้าหมายและนโยบายการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสต์ชาติฯ 20 ปี นโยบายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของรัฐบาล แนวคิดจาก (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม

  วันนี้ (9 พ.ย. 60) เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม และบรรยายพิเศษหัวข้อ “เป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม” โดยมีนายวัลลภ นาคบัวผอ.สกธ. ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ประธานอนุกรรมการวิจัยฯ และคณะผู้บริหาร สกธ. ให้การต้อนรับ ในการนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้นโยบายและมุมมองการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้ – การวิจัยคือการหาคำตอบโดยการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ซึ่งสิ่งที่ยากสำหรับการทำวิจัยไม่ใช่การหาคำตอบ แต่เป็นการตั้งคำถามการวิจัยที่ดี (โจทย์วิจัย) – เป้าหมายการวิจัยในกระบวนการยุติธรรมควรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการยุติธรรม เช่น การลดขั้นตอนหรือต้นทุนในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น – การทำวิจัยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของฐานข้อมูลที่ดี (Data Base) เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องหรือมีค่าความเชื่อมั่นที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ฐานข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำ – การทำวิจัยต้องมีการบูรณาการโดยเชื่อมโยง/ส่งต่อข้อมูลมากยิ่งขึ้น สำหรับหน่วยงานที่มีภาระงานใกล้เคียงกัน – กระบวนการยุติธรรมจะพัฒนาจะต้องอาศัยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่เป็นนักวิจัยด้วย โดยนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ควรมีลักษณะชอบตั้งคำถามในงานที่ตนรับผิดชอบ และมีเป้าหมายในการทำวิจัยที่ชัดเจน รวมถึงปรับวิธีคิดและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกเสมอ เช่น การเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี…

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

  วันนี้ (8 พ.ย.60) เวลาประมาณ 15.45 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ คณะที่ 6.1 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ และนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วม โดยที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอในประเด็นต่อไปนี้ – เห็บชอบกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ ปีงบ 2562 แผนงานบูรณาการปฏิรูปกม.และพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยมีรายละเอียดหลักๆของกรอบดังกล่าวดังนี้ – เป้าหมายแผนงานบูรณาการ : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม – ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่หนึ่ง-ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตัวชี้วัดที่สอง-ประชาชน มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมร้อยละ 85 แบ่งเป็น 4 แนวทางการดำเนินงาน -พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กม. รวมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม -ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก -ส่งเสริมการป้องกันการกระทำผิดและการป้องกันอาชญากรรม -พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีและระบบงานในกระบวนการ ยุติธรรมเพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็นการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตให้เพิ่มเติมผู้แทนกระทรวงกลาโหม…

การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส  นายวิพล กิติทัศนสรชัย เป็นประธานคณะทำงานเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และนางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ. สกธ. ในฐานะรองประธาน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โดยที่ประชุมได้ร่วมการปรับปรุงร่างกรอบตัวชี้วัด คุณค่าตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อยให้มีความชัดเจน และกระชับยิ่งขึ้น เพื่อนำร่างกรอบตัวชี้วัด รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม กพยช. ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยในที่ประชุมได้ข้อเสนอแนะแก้ไขภาษาให้มีความชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ ตามคอนเซ็ป REGRADE  ซึ่งตัวชี้วัดจะต้องมีการแบ่งการประเมินทั้งผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเป็นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

  3 พ.ย.60 เวลา 9.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวิดีทัศน์เพื่อาร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สำหรับนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ เด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างประเภทรายงานตามที่ฝ่ายเลขาได้นำเสนอ สำหรับการเผยแพร่ออกอากาศ 6 ประเภทรายการ ดังนี้ 1. ยุติธรรม GURU : เป็นรายการที่นำเสนอบทสัมภาษณ์ของบุคลากรในแวดวงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ 2. กฎหมาย รู้ไว้ใช่ว่า ? : นำเสนอความรู้กฎหมายฉบับประชาชนผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ 3. เปิดโลกยุติธรรม : นำเสนอความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านกระบนการยุติธรรม 4. ยุติธรรม Showcase : นำเสนอผลงานเด่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 5. ยุติธรรม Cineplex : ฉายภาพยนต์สั้นในมิติงานยุติธรรม 6. สาระน่ารู้ : นำเสนอสาระและความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2560 และสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ…

การประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยกับระบบงานของกระทรวงยุติธรรม

  วันนี้ (25 ต.ค.2560) เวลา 10.00 – 12.30 น. ท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ นางสาวรวิวรรณ ศรีวนาภิรมย์ ผอ.ศทส.สป.ยธ. และ เจ้าหน้าที่ ผู้แทน สรอ. นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และคณะ ผู้แทน สสช. นางหทัยชนก พรรคเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มระเบียบวิธีสถิติ และคณะ ผู้แทน สกธ. นายสายชล ยังรอด(ผอ.สทก.) นายดนุพล ชื่นอารมณ์(ทปษ.) และเจ้าหน้าที่ สทก. เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยกับระบบงานของกระทรวงยุติธรรม โดยมีโดยมีประเด็นสำคัญ คือ สรอ.ได้รับมอบหมายให้ดูแลการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะต้องรายงานความคืบหน้าต่อ ครม. ภายในเดือนธันวาคม 2560 ในการดำเนินการนำร่องจะใช้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ที่ประชาชนมาลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง โดยจะบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการบูรณาการข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกองทุนยุติธรรม ในกระบวนงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ประชาชนที่เข้ามาขอรับบริการ โดยเกิดประโยชน์ save…

การประชุมการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

  วันนี้ (24 ต.ค. 60) เวลา 09.30 – 14.30 น. สนป. กลุ่มติดตามและประเมินผลได้จัดประชุมการติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรม Best Western Plus Vanda Grand Hotel โดยนางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลงบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การกำหนดแบบฟอร์ม IB-1 ถึง 4 ซึ่งขอข้อมูลหน่วยงานรายไตรมาส 2. การกรอกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ BBevMIS ของสำนักงบประมาณรายไตรมาส 3. การลงพื้นที่ของที่ปรึกษา และการขอข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าหมายของแผนบูรณาการ ฯ 61 4. การลงพื้นที่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเกิน 50 ล้านบาท โดยที่ประชุมได้มีการเชิญให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณบูรณาการฯ นำเสนอรายละเอียดแผนงานและความคืบหน้าของโครงการในแต่ละไตรมาส…

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน OJA – NFC’s MOU on Justice and Law Awareness Promotion

  วันนี้ (วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560)เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ.เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน กับ ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่เห็นชอบกรอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศให้ได้รับความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อไป On Tuesday, October 17, 2016, The Director of the Office of Office Affairs (OJA), representing the Ministry of Justice, and the Secretary-General of the National…

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 (ยธก.13)

  วันนี้ (16 ต.ค. 60) ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 (ยธก.13) และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” สรุปความได้ว่า “ที่ผ่านมาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างฝ่ายต่างปฏิบัติในกรอบการทำงานของตนเอง การที่ทุกคนมาอบรมในหลักสูตรของ สกธ. มุ่งหวังให้ บุคลากรมองเห็นองค์ความรู้ วิชาการ ถอดบทเรียนออกมาใช้ประโยชน์ มองผลที่อยากได้เป็นตัวตั้ง ถอดหมวกขององค์กรเดิม มาร่วมกันทำงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรม” และได้ให้แนวทางการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดไว้ 3 ข้อ คือ ทุกคนคือส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมให้ใช้กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมเป็นปัญหาของทุกคนไม่ใช่หน่วยงานใดเพียงหน่วยเดียว ถ้าเรามีข้อมูล มีองค์ความรู้ที่ดี จะทำให้สามารถทำงานได้ แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. บรรยายในหัวข้อ สกธ. กับบทบาทผู้ชี้เป้ากระบวนการยุติธรรมไทย โดยท่านได้ชี้แจงถึงภารกิจหลักของ สกธ. ตามยุทธศาสตร์ระยะชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล วาระการปฏิรูปของ สปท. ประกอบด้วย…

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ท่านวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ,ท่านรอง ศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. และตัวแทนเจ้าหน้าที่ สกธ. ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมทำบุญตักบาตรชุดข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา