การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน OJA – NFC’s MOU on Justice and Law Awareness Promotion

  วันนี้ (วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560)เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ.เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน กับ ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่เห็นชอบกรอบแนวทางการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศให้ได้รับความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อไป On Tuesday, October 17, 2016, The Director of the Office of Office Affairs (OJA), representing the Ministry of Justice, and the Secretary-General of the National…

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 (ยธก.13)

  วันนี้ (16 ต.ค. 60) ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 (ยธก.13) และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” สรุปความได้ว่า “ที่ผ่านมาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างฝ่ายต่างปฏิบัติในกรอบการทำงานของตนเอง การที่ทุกคนมาอบรมในหลักสูตรของ สกธ. มุ่งหวังให้ บุคลากรมองเห็นองค์ความรู้ วิชาการ ถอดบทเรียนออกมาใช้ประโยชน์ มองผลที่อยากได้เป็นตัวตั้ง ถอดหมวกขององค์กรเดิม มาร่วมกันทำงาน เพื่ออำนวยความยุติธรรม” และได้ให้แนวทางการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดไว้ 3 ข้อ คือ ทุกคนคือส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมให้ใช้กรอบแนวคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมเป็นปัญหาของทุกคนไม่ใช่หน่วยงานใดเพียงหน่วยเดียว ถ้าเรามีข้อมูล มีองค์ความรู้ที่ดี จะทำให้สามารถทำงานได้ แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน ในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. บรรยายในหัวข้อ สกธ. กับบทบาทผู้ชี้เป้ากระบวนการยุติธรรมไทย โดยท่านได้ชี้แจงถึงภารกิจหลักของ สกธ. ตามยุทธศาสตร์ระยะชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล วาระการปฏิรูปของ สปท. ประกอบด้วย…

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. ท่านวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ,ท่านรอง ศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. และตัวแทนเจ้าหน้าที่ สกธ. ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมทำบุญตักบาตรชุดข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 18/2560

  วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 18/2560 โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ 1.1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น ได้นำเสนอผลความคืบหน้าในการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็น โดยคณะอนุกรรมการได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และแบ่งสรุปเป็น 3 ด้านตามคณะอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งจะนำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป 1.2 สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานว่าได้มีการพิจารณาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจ และคณะกรรมการอิสระรับเรื่องราวร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว และมีเรื่องที่ต้องดำเนินการอีก 3 เรื่อง คือ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตำรวจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงการตรวจสอบ กต.ตร. (2) การสร้างระบบประชาคม (3)…

การประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

  วันนี้ (9 ตค 2560) เวลาโดยประมาณ 15.30 – 18.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจากวช. สวทช. สคก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ ผอ.สกธ. ได้นำเสนอและชี้แจงสาระสำคัญร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขร่างฯ ในประเด็นสำคัญ อาทิ การกำหนดสถานะและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ปฏิบัติงานภายใต้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม วันนี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ฯ ประธานจึงให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมส่งเอกสารข้อเสนอแนะความเห็นให้ฝ่ายเลขานุการฯ…

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 17/2560

  วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 17/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ 1.1 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดเวที 4 ภาค (คณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น) ได้นำเสนอผลความคืบหน้าในการดำเนินงานจากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนทั่วไป ตำรวจ สื่อมวลชน และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยคณะอนุกรรมการฯ จะสรุปผลที่ได้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา นำเรียนที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป 1.2 สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้งานนิติวิทยาศาสตร์ต้องมีหน่วยงานมากกว่า 1 หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกนั้น จากการพิจารณาพบว่าในพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้มีบทบัญญัติในลักษณะนี้อยู่แล้วในมาตรา 5 (4) ซึ่งการจะให้ได้ข้อสรุปในประเด็นนี้จึงได้มีการเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สพธอ. สพฐ. สถาบันนิติเวช และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์…

งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 15 สำนักงานกิจการยุติธรรม

 

 

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 15

ในช่วงเช้า นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสักการะพระพรหม ณ ศาลพระพรหม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องวิวิธกิจกรรม ชั้น 9 โดยนิมนต์พระจากวัดหลักสี่ จำนวน 5 รูป

ในช่วงบ่าย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “ จิตวิทยากับการทำงาน ” โดยมี นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในแนวคิด “สุขภาพที่ดี – มีความสุข – มีความสำเร็จ” และสุดท้าย

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้มีการมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ , กรมพินิจฯ , และกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2560

  วันนี้ (2 ต.ค. 60) เวลา 13.30 น. ผอ.สกธ. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ยธ. โดยมี ผอ.สวพ. ในฐานะเป็นผู้แทน สกธ. เข้าร่วมการประชุม และมี สกม.สป.ยธ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาสภาพปัญหา สถิติ และแนวทางแก้ไขปัญหาการขายฝากตาม ปพพ. ได้แก่ 1. ปริมาณงานและเงินรายได้จากการจดทะเบียนขายฝาก 2. สถิติการแก้ไขเพิกถอนรายการจดทะเบียนขายฝาก 3. ข้อมูลสถิติคดีวางทรัพย์ 4. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนของศูนย์ลูกหนี้ 5. ข้อมูลสถิติ (ภาพรวมการสำรวจเกษตรกรตามโครงการสำรวจข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่ 36 พื้นที่ 4 ภาค) และสรุปสาระสำคัญ ร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ประเด็นหารือเพิ่มเติม -ควรนำข้อมูลของคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.)…

การสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย”

  การสัมมนานำเสนอผลงาน “สถานีตำรวจล้ำสมัย” ในวันที่ 28 กันยายน 2560 นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และ นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. ได้เข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานโครงการตำรวจล้ำสมัย ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2560 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน 12 แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฯ โดยมี พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รองผบ.ตร. เป็นประธาน สรุปผลการสัมมนา ได้ดังนี้ โครงการตำรวจล้ำสมัยเป็นการพัฒนาระบบการทำงานของสถานีตำรวจ ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา และสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ การบริหารบุคคล และการบริการประชาชน โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น สถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาการทำงานของสถานีตำรวจ และสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้นำเสนอผลการประเมินโครงการสถานีตำรวจล้ำสมัย จากการสำรวจควาเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการ พบว่า ประชาชนค่อนข้างมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คิดเป็นร้อยละ 83.20 (ค่าเฉลี่ย 4.16) ในส่วนของความพึงพอใจพบว่าประชาชนค่อนข้างพึงพอใจต่อการให้บริการของสถานีตำรวจ คิดเป็นร้อยละ…

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณเสาธง หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยมีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์