วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณเสาธง หน้ากรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยมีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 16/2560

  วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 16/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัวผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม มีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ คือ สรุปประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ครั้งที่ 4 (คณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความคิดเห็น) โดยมีประเด็นคำถาม คือ โครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนราชการภายใน บทบาท หน้าที่ อำนาจและภารกิจ และการบริหารงานบุคคล 2. ประเด็นสำคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการ คือ การสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ 2.1 คณะอนุกรรมการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจตำรวจ นำเสนอความคืบหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ 8 ภารกิจ ซึ่งเห็นสมควรถ่ายโอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ได้แก่ ภารกิจตรวจคนเข้าเมือง ภารกิจจราจร ภารกิจทางหลวง รถไฟ ตำรวจน้ำ ตำรวจป่าไม้ คุ้มครองผู้บริโภค ความผิดด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจากการสอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบ…

การ workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

  วันนี้ (27/9/2560) เวลา 9.30-12.00 น. ได้มีการจัดทำ workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เป็นศูนย์ข้อมูลยุติธรรมแห่งชาติ (ระดับผู้ปฏิบัติงาน) โดย ดร.สุทธิศักดิ์ อินทวดี และคณะ ร่วมกับ ทปษ. และเจ้าหน้าที่ สทก. มีการนำเสนอ Case study ของประเทศอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่มีระบบ/หน่วยงานบริหารงานยุติธรรม ซึ่งการดำเนินงานคล้ายคลึงกับการศูนย์ DXC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ความรู้ร่วมกัน โดยลักษณะสำคัญของ – หน่วยงานใน USA เป็นการบริหารงานโดยใช้ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการบริหารงานภายใต้หน่วยงาน Criminal Justice Information Services (CJIS) Division สำนักงานสืบสวนกลาง (FBI) Department of Justice ชื่อว่าระบบ N-DEx – หน่วยงานใน EU…

ผอ.สกธ. ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วานนี้ (25 ก.ย.60) เวลา 17.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– โดยได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมผ่านกลไก กพยช. ซึ่งทิศทางในการขับเคลื่อนคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมฯ วาระการปฏิรูปประเทศ โดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง SDGs และ Thailand 4.0
– ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้กล่าวถึงกรอบการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเชื่อมโยงกับประเด็นการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 ทั้งนี้ ได้นำเสนอถึงการจัดทำตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย
– สำหรับการทำวิจัยเพื่อเสริมองค์ความรู้ที่มีอยู่ อาทิ การปฏิรูปองค์กรและระบบในกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกติการระหว่างประเทศ เป็นต้น

– พร้อมกันนี้ …ได้นำเสนอการเข้าถึงข้อมูลของ สกธ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่กฎหมายให้กับประชาชนผ่าน infographic ด้วย

การประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 4/2560

  วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรมโดยสรุปผลการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 1.1 รายงานสถานภาพเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 ก.ย. 60 1.2 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 1.3 การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาศที่ 4 โดยสรุปไตรมาศที่ 4 มีหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ถึง 50 % จำนวน 5 หน่วย 1.4 คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ที่ 1/2560…

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

  วันนี้ ( 25 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประเด็นเรื่อง การพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และนายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1ในประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบ ที่ประชุมเห็นควรให้ใช้กลไกเดิมที่มีอยู่ เช่น คณะกรรมการคุมประพฤติ ที่มีรัฐมนตรี เป็นประธาน (ภายใต้ พรบ.คุมประพฤติ พ.ศ. 2559) หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติว่าด้วยงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชน ภายใต้ กพยช. ⚖ โดยอาจปรับปรุงองค์ประกอบ หรืออำนาจหน้าที่ให้สอดรับตามข้อเสนอคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความซ้ำซ้อนในบทบาทภารกิจหน้าที่ 2ในประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการสนับสนุนงานขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชนในการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว ใน 8 ประเด็นตามรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มอบหมายให้ สกธ. จัดทำตารางรายละเอียดข้อมูล…

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 3/2560

  วันนี้ เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ นางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 7 ชุด 37 คุณค่าตัวชี้วัด โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ เห็นพ้องกับกรอบตัวชี้วัด 7 ชุด ซึ่งประกอบด้วย -ประชาชนรับรู้กฎหมายและสิทธิพื้นฐาน -สังคมปลอดอาชญากรรม -ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม -กระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี -ไม่มีผู้ต้องหา/จำเลยที่ถูกจับกุมโดยไม่ได้กระทำผิด -การกระทำผิดซ้ำลดลง เห็นควรปรับถ้อยคำของ คุณค่าของตัวชี้วัด ให้มีความชัดเจนมากขึ้น กำหนดตัวชี้วัดที่เป็น objective และ subjective รวมถึง factors, benchmark และ time pharsing ให้ชัดเจนเมื่อฝ่ายเลขาฯ…

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560

  วันนี้ (19 ก.ย. 60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงาน และมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้ – เห็นชอบการจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ประกอบการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. รวมทั้งหมด 25 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้ลำดับ A และ B จำนวน 20 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,027,660 บาท ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้ลำดับ C หากหน่วยงานมีความประสงค์จะของบประมาณ ให้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและฝ่ายเลขานุการ โดยฝ่ายเลขานุการจะนำมาต่อท้ายข้อเสนอการวิจัยที่ได้ลำดับ B โดยขอเสนอที่ผ่านการพิจารณาจะต้องจัดทำตามแบบฟอร์มที่ วช.…

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

  วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิพล กิติทัศนาสรชัย อนุกรรมาธิการคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ พ.ต.ต.ชวนัสถ์ เจนการ ผอ.ศนข. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องที่มาและความสำคัญของการปฏิรูปตัวชี้วัด การดำเนินโครงการปฏิรูปตัวชี้วัดของศนข. พร้อมเสนอร่างตัวชี้วัด 7 ชุด ประกอบด้วย 1. ประชาชนรับรู้กฎหมายและสิทธิพื้นฐาน 2. สังคมปลอดอาชญากรรม 3. ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม 4. กระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 5. ไม่มีผู้ต้องหา /จำเลยที่ถูกจับกุมโดยไม่ได้กระทำผิด 6. การกระทำผิดซ้ำลดลง 7. ประชาชนเชื่อมั่น และแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นต่อร่างตัวชี้วัดฯ รวมถึงวิธีการจัดเก็บ โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 3 กลุ่ม คือ – หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม – หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาพฤตินิสัยและคุ้มครองสิทธิ…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

 

วันนี้(18 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี,สำนักงานบังคับคดีสิงห์บุรี,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี,เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี  ต่อมาเวลา 11.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและร่วมประชุมกับเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมได้ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่านสมุดภาพอินโฟกราฟิก