การสัมมนา “การสรุปบทเรียนความสำเร็จและเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพการตรวจประเมินองค์กร”

  วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.45 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ กลุ่ม กพร.จัด กิจกรรมการสัมมนา “การสรุปบทเรียนความสำเร็จและเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพการตรวจประเมินองค์กร” โดยอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากร ในช่วงเช้า ได้รับฟังจุดเด่นที่ทำให้หน่วยงานก้าวสู่ความเป็นเลิศ แบ่งเป็นรายหมวดดังนี้ หมวดที่1 ผู้นำ ผู้ปฏิบัติงาน มีเป้าหมายตรงกันและระบบการสื่อสารที่ดี หมวดที่2 การจัดทำยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติโดยใช้แนวคิด “รู้เขา รู้เรา รู้สภาพการณ์” หมวดที่3 การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการอย่างครบถ้วนและประเมินความต้องการในอนาคตได้ หมวดที่4 มีระบบการวัด การวิเคราะห์ระบบงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ ทั้งติดตาม ประเมินผลสู่การพัฒนา หมวดที่5 การมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้การทำงานมีความสุข หมวดที่6 ระบบงานโดดเด่นที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ หมวดที่7 สมรรถนะหลักที่ทรงคุณค่า หายาก หากใครจะเลียนแบบต้องลงทุนสูงและไม่มีใครมาแทนได้ ในช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มทำ Workshop ดังนี้ 1.วิสัยทัศน์ สกธ. กับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในปัจจุบันสกธ. มีความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมทุกมิติและเป็นผู้กำหนดแนวทางให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560 วันนี้ (15 ก.ย. 2560) เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยท่านทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธาน ซึ่งการประชุมมีข้อหารือและพิจารณา มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. เรื่องเพื่อทราบที่มีความสำคัญและที่ประชุมให้ความสนใจ 2 เรื่องได้แก่ 1.1 การศึกษาเรื่องแนวทางการยกระดับศูนย์ DXC ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ ซึ่ง อจ. ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการ มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ซึ่งที่ประชุมขอให้นำผลการศึกษามาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการก่อนนำเสนอ กพยช. ต่อไป 1.2 รายงานผลการทบทวนแผนแม่บท IT กระบวนการยุติธรรม ที่ประชุมมีความห่วงใยที่ข้อมูลที่ทำการศึกษามีจำนวนน้อยไม่ครอบคลุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด แต่นับว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ การทบทวนแผนไม่ควรเป็นเพียงการมองย้อนลงไปในอดีต แต่ควรประมวลขอเสนอแนะและนโยบายของรัฐบาลไว้สำหรับการจัดทำแผนแม่บทฉบับต่อไป อีกทั้ง อาจจัดเตรียมทำแผนล่วงหน้าไว้สำหรับ 5 ปีข้างหน้าด้วย 2. เรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง 2.1 การจัดทำงบบูรณาการปี 2562…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560

  วันนี้ (15 กันยายน 2560 ) เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ข้อสังเกต ดังนี้ 1. การส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เห็นชอบการดำเนินงาน 3แนวทางตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอ ประกอบด้วย (1) การสร้างการรับรู้ค่านิยมร่วมฯ (2) การส่งเสริมและกระตุ้นการเกิดพฤติกรรมที่สอดคล้องต่อค่านิยมร่วมฯ (3) การส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน 2. การขับเคลื่อนการส่งเสริมค่านิยมร่วม คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากการดำเนินงานของภาคเอกชนเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนฯ และกำหนดแผนปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 3. โครงการ “ผู้นำต้นแบบ” ด้านส่งเสริมค่านิยมร่วมของกระบวนการยุติธรรม ควรมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้มีความชัดเจน ทั้งนี้…

การสัมมนา “การจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2562”

วันนี้ (15 ก.ย.60) เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม BB 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนา เรื่อง “การจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายพนม แฝงฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม 1 ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ – ปฎิทินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 – ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2562 – แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ…

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)ครั้งที่ 14/2560

  วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 14/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัวผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 1.1 รายงานสรุปผลการประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ (ฝ่ายเลขานุการ) ได้มีมติที่ประชุม โดยจัดทำร่างแผนปฏิรูปประเทศ 2560 ให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจใช้เป็นแนวทาง โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจประสานการทำงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และให้นำข้อมูลของคณะกรรมาธิการของ สปท. มาพิจารณา 1.2 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ (คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น) 1.2.1 การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการปฏิรูปตำรวจ ในภาคใต้ และภาคเหนือ โดยได้ข้อสรุปในเบื้องต้นถึงตำรวจที่พึงปรารถนา เช่น ความเปลี่ยนแปลงขององค์กร การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม ตำรวจทำงานแบบบูรณาการ ตำรวจในดวงใจ เป็นตำรวจดีในอุดมคติ มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ เป็นต้น 1.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ในการดำเนินการเดือนกันยายนจะเข้าสัมภาษณ์ พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 12 ก.ย.…

การเข้าหารือเพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าหารือร่วมกับ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสระแก้ว เพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะในครั้งนี้ ในการนี้ที่ประชุมได้มีการหารือกันในหลายประเด็นดังนี้ 1) การขับเคลื่อนยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว โดยอาศัยกลไกของ กพยจ เป็นตัวนำสำคัญ เพื่อผลักดันให้เกิดความชัดเจนภายใต้กรอบการดำเนินงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 2) ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำการทำงานในเชิงป้องกันเป็นหลักในการทำงานของ กพยจ และโดยเฉพาะโครงสร้างของ กพยจ จำเป็นต้องมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาให้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องดึงเครือข่ายเข้ามาช่วย เช่น ภาคประชาชน ภาคสังคม ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และพระภิกษุ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิด ผู้ติดยาเสพติด 3) การจัดทำงบประมาณประจำปี 2561…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 5/2560

  วันนี้ (11 ก.ย.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งมีศ.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธาน ร่วมด้วย ผอ.สกธ. และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามวาระการประชุม โดยมีมติ ดังนี้ – รับทราบความคืบหน้าการทบทวนและกำหนดเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้ 1. นำข้อสังเกตของอนุกรรมการฯ จัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปเพิ่มเติมประกอบการจัดทำเป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยฯ ต่อไป อาทิ แนวคิดจาก (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประเด็นการวิจัยต้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และมี Impactต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 2. จัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวม (Mega Project) เพื่อเสนอของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – เห็นชอบสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม…

การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5/2560

  วันนี้ 8 กันยายน 2560 เวลา 09:30 น. สนป. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ. ซึ่งมี อธิบดีกรมองค์การหว่างประเทศ เป็นประธาน สาระสำคัญของการประชุม -ที่ประชุมรับทราบผลการนำเสนอรายงาน Voluntary National Review (VNR) และการเข้าร่วมการประชุม High-level Political Forum on Sustainable Development ครั้งที่ผ่านมา – ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (VNR) ต่อไป เพื่อเป็น platform ให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็น stock taking ไว้ เนื่องจากมีหลายเวทีที่พูดถึง SDGs อาทิ APFSD , ESCAP, ECOSOC หรือ GA จะสามารถหยิบไปใช้ได้เลย –…

การตรวจเยี่ยมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

  วันนี้ (7 กันยายน 2560) รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ท่านวิทยา สุริยะวงค์) เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2560 โดยมี รอง ผอ.สกธ.(รองนันทรัศมิ์) เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมฯในครั้งนี้ด้วย – การประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด(นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร) และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(มุกดาหาร) เรื่องการขับเคลื่อน กพยจ. โดยยุติธรรมจังหวัดได้รายงาน/ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของ กพยจ. และได้แจ้งคำสั่งจังหวัดมุกดาหารที่ 3531/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 ให้ที่ประชุมทราบและได้ร่วมกันให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น – การมี กพยจ.จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน เพราะจะสามารถเป็นกลไกที่จะมาเติมเต็มงานด้านการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ – การทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร ในปี 2561 – 2564 โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถรองรับการของบประมาณด้านกระบวนการยุติธรรมของจังหวัดได้ –…

การ workshop กรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

  วันนี้ (31 ส.ค.60) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกับที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ในการ workshop กรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เขิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการปฏิรูปกม.และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยฝ่ายเลขาฯ ได้นำเสนอร่างกรอบการจัดทำงบประมาณ ปีงบ 2562 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ให้ความเห็นได้ข้อสรุปรายละเอียดของกรอบการจัดทำงบประมาณของแผนงานบูรณาการปฏิรูปกม.และพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ -เป้าหมายแผนงานบูรณาการ : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม -ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่หนึ่ง-ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตัวชี้วัดที่สอง-ประชาชน มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมร้อยละ 85 -แบ่งเป็น 4 แนวทางการดำเนินงาน -พัฒนา ปรับปรุงและบังคับใช้กม. รวมทั้งสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม -ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก -ส่งเสริมการป้องกันการกระทำผิดและการป้องกันอัชญากรรม -พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีและระบบงานในกระบวนการ ยุติธรรมเพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน (รายละเอียดตัวชี้วัดตามไฟล์แนบ) ทั้งนี้…