การประชุมหารือโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันนี้ (31 ส.ค. 2560)  ท่านธวัชชัย ไทยเขียว เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีที่ปรึกษา ดนุพล ชื่นอารมณ์ และเจ้าหน้าที่ สทก. เป็นตัวแทนสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมหารือและชี้แจงโครงการ IT ปี 2562 ในการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาวางเกณฑ์ในการพัฒนาระบบ IT ซึ่งจะประกาศใช้เป็นนโยบายของกระทรวงฯต่อไปด้วย ประกอบไปด้วยสาระสำคัญหลักๆ ดังนี้ -ครุภัณฑ์ PC และอุปกรณ์จะจัดหาทดต้องมีอายุ ๗ ปีขึ้นไปการเสนอต้องมีข้อมูลอ้างอิงชัดเจน – ค่าการเดินสาย LAN และการติดตั้ง PC ในระบบต่างๆ ต้องเป็นราคากลางและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ศทส.สป.ยธ กำหนดร่วมกับหน่วยงาน) -การจัดหาครุภัณฑ์ต้องเป็นหมวดหมู่หรือจัดทำเป็นโครงการให้ชัดเจนไม่กระจายไปกับโครงการอื่นๆ – การจัดทำโครงการฯต้องใช้ Source จาก MOJ Cloud หลัทั้ง Hardware/ Software/ Network หากมีกรณีจำเป็นให้ประสาน ศทส.สป.ยธ เพื่อเพิ่มการชี้แจงพิเศษ ทั้งนี้ เมื่อปรับลดค่าใช้จ่ายการที่มาใช้ Service ของ…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2560

 

วันนี้ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. สนป. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สกธ. ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. ซึ่งมี นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็นประธาน

สาระสำคัญของการประชุม

– ทีประชุมมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องในการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละตัวชี้วัด และคำแปลตัวชี้วัด ทั้งนี้แจ้งให้ฝ่ายเลขาฯทราบภายในเดือนกันยายน

– ที่ประชุมเห็นชอบโดยหลักการในการจัดทำกรอบตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศ (National Indicator Framework) โดยยึดโยงกับกรอบตัวชี้วัด SDGs ระดับสากล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ มีความเห็นว่าควรใช้ตัวชี้วัดนี้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ

ที่ประชุมเห็นชอบให้หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัด จัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัด SDGs พร้อมทั้ง ความต้องการงบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการ ส่งให้ สสช. เพื่อรวบรวมภาพรวมความต้องการและความจำเป็นในระดับประเทศต่อไป

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 11/2560

  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 11/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัวผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 1.1 รายงานสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นจำนวนทั้งสิ้น 200 คน และมีประเด็นในการระดมความคิดเห็น เช่น – เกิดอะไรหรือเห็นอะไรในวงการและการปฏิบัติงานของตำรวจ – คิดว่าจะเกิดอะไร จะเห็นอะไรในวงการและการปฏิบัติงานของตำรวจต่อไปอีก – ต้องการเห็นตำรวจที่พึงปรารถนาอย่างไร ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล – ประเด็นที่ประชาชนต้องการ เช่น โครงสร้างที่เป็นแนวนอน การปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรม การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 1.2 รายงานผลการศึกษาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนด้านต่างๆ ของข้าราชการตำรวจ โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง มีการนำเสนอผลการศึกษาการกำหนดอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ ซึ่งต้องพิจารณาจากอัตราค่าครองชีพ…

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 6/2560

  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 6/2560 โดยมีนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ. สวพ. เข้าร่วมประชุมแทนในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการโดยสรุปผลการประชุม ดังนี้ 1. ประเด็นสำคัญที่ที่ประชุมพิจารณา คือ เรื่อง การปฏิรูประบบการสอบสวนในคดีอาญา โดยพิจารณาใน 2 ประเด็นหลักได้แก่ 1.1 ปรับโครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องคดีให้เป็นกระบวนการเดียวกัน – การให้พนักงานอัยการมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง – การแจ้งข้อหาและเสนอศาลออกหมายจับ การขอออกหมายค้น และหมายขังจากศาล ต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานอัยการ – การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการกระทำต่อเมื่อมีพยานหลักฐานโดยปราศจากข้อสงสัย 1.2 การกระจายอำนาจสอบสวน 2. มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องต้น ดังนี้ 2.1 การกำหนดให้พนักงานอัยการเข้ามามีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงไม่เหมาะสม 2.2 การเข้ามามีส่วนร่วมในการสอบสวน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สามารถถ่วงดุลได้อย่างเหมาะสม โดยขอบเขตการมีส่วนร่วมในการสอบสวน ต้องพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ คือ (1)…

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฎิรูปวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560

  วันนี้ (30 ส.ค.60) เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฎิรูปวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2560 ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบให้นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาตามวาระการประชุม ดังนี้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก – ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ – ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม – ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ – ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยที่ประชุมได้มีประเด็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประธานเห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นในการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมการพาณิชย์ และจะต้องนำไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมให้ดีขี้น…

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….

  วันนี้ (29 ส.ค. 60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นและมีประเด็นข้อสังเกตต่อร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจาณาในประเด็นหลักคือ เหตุผลความจำเป็นในการตราร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ประกอบความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายของรัฐบาล โดยที่ประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า ในการพิจาณาร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ หากพิจาณาความจำเป็นในการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นในการตรากฎหมาย ด้วยเหตุผลประกอบ ดังนี้ 1การดำเนินคดีสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มีแนวปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินคดีแพ่งในปัจจุบันอยู่แล้ว 2ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มิได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติขึ้นใหม่ ที่จะส่งเสริมหรือลดภาระในการพิจารณาอรรถคดี ซ้ำยังมีกฎหมายบัญญัติหลักในการดำเนินคดีไว้ด้วยแล้ว ทั้งยังมีความซ้ำซ้อนของกฎหมาย เช่น…

การอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก

 

วันนี้ (29 ส.ค. 60) เวลา 09.30 น. นายสายชล ยังรอด ผชช. เฉพาะด้านนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สทก. เป็นประธานการอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก โดยเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ต่าง ๆ ของ สกธ. ได้เข้าร่วมอบรมการรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน TH e-GIF : Electronic Correspondence Management Services (e-CMS version 2.0 on Cloud) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 3/2560

  วันนี้ (28 ส.ค.60) เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม (รองประธานอนุกรรมการ) และ ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุม โดยมี วช. และ สวทน. เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาตามวาระการประชุม ดังนี้ – เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบบทบาทภารกิจของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม -ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำการทบทวนหน่วยงานระบบวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครบถ้วน รวมถึงการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจนโดยไม่ทับซ้อนกัน -เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. -ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับตามข้อสังเกต พร้อมทั้งมอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบในประเด็นเรื่องสิทธิบัตรให้สอดคล้องตามหลักสากลต่อไป -เรื่องเพื่อพิจารณา(ร่าง) พระราชบัญญัติการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) พรบ. ดังกล่าว ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมต่อไป – เรื่องเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานด้านปัจจัยเอื้อ…

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

  วันนี้ (27 ส.ค. 60) ปิดฉากลงแล้วสำหรับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เป็นประธานในพิธีปิด ทั้งนี้กิจกรรมพิธีปิดประกอบไปด้วย การกล่าวขอบคุณและการมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติในครั้งนี้ และการมอบรางวัล Thailand Research Expo 2017 Award ให้กับหน่วยงานที่มีการนำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ความโดดเด่น มีศักยภาพและสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้รับรางวัลระดับ bronze award จากการนำผลงานวิจัย ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยระบบการดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อข้อมูลจากสถานควบคุมตัวสู่มาตรการคุมประฤติและการสงเคราะห์หลังปล่อย โดยกรมคุมประพฤติ และ 2) รายงานการวิจัยโครงการศึกษาพัฒนานโยบายยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2559 ประเภทดี เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ สรุปยอดรวมผู้เข้าชมบูธนิทรรศการตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 60 มียอดรวมทั้งสิ้น…

“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม”

  วันนี้ (24 ส.ค. 60) กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในงานหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ รวมทั้งแรงบันดาลใจ นำไปสู่การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 120 คน และมีผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้นจำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ (๑) รายงานการวิจัยโครงการศึกษาพัฒนานโยบายยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ศนย.สป.ยธ. (๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือมาตรฐาน กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑ โดย ศทส.สป.ยธ (๓) การวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐไทย: กระบวนการและผลกระทบ โดย สนย.สป.ยธ. (๔) โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย กบค. (๕)การบูรณาการงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดระหว่างกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย รท. (๖) รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว…