“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม”

  วันนี้ (24 ส.ค. 60) กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดการประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่องในงานหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ รวมทั้งแรงบันดาลใจ นำไปสู่การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังประมาณ 120 คน และมีผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้นจำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ (๑) รายงานการวิจัยโครงการศึกษาพัฒนานโยบายยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ศนย.สป.ยธ. (๒) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือมาตรฐาน กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑ โดย ศทส.สป.ยธ (๓) การวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐไทย: กระบวนการและผลกระทบ โดย สนย.สป.ยธ. (๔) โครงการยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย กบค. (๕)การบูรณาการงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดระหว่างกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย รท. (๖) รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว…

การประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  วันนี้ (23 ส.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิจการยุติธรรม 2 (JA2) สนป. ได้จัดการประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมี จนท.สกธ. ผู้แทน สำนักงาน ก.พ.ร. สงป. และสภาพัฒน์ฯ เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบในประเด็น (ร่าง)กรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายฯ ปีงบ.2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ – เป้าหมายแผนงานบูรณาการ >> เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความเป็นธรรม และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน – ตัวชี้วัดเป้าหมาย >>ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐานในการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 70 / ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 85 – แบ่งเป็น 4 แนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1)พัฒนา…

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและกำหนดทิศทางการจัดหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรม”

 

วันนี้ (24 ส.ค. 60) สพก. เดินหน้าจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและกำหนดทิศทางการจัดหลักสูตรของสำนักงานกิจการยุติธรรม”

โดยท่านรองศิวากร คูรัตนเวช ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวนำการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 24 คน ประกอบด้วยผู้ผ่านการฝึกอบรม และนักวิชาการจากสถาบันชั้นนำ

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ระดมความคิดในการกำหนดหลักสูตรตามแนวทางการพัฒนา
k องค์ความรู้ (Knowledge)
s ทักษะ (Skill) และ
a ทัศนคติ (Attitude)
ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560
นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ยธก ยธส อีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปปรับเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และ เป็นข้อมูลประกอบการประชุมอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2560

  วันนี้ (24 ส.ค. 60) ผอ.สกธ. ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาการขายฝากที่ไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) สกธ. โดยมี สกม.สป.ยธ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็น ดังนี้ -ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2559 ได้แก่ คณะทำงานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในระบบเกษตรพันสัญญาของ ยธ. /สภาเกษตรแห่งชาติ/ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม/ มติของ กพยช.โดยการเสนอข้อพิจารณาของคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้กฎหมาย -การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงในปัจจุบันของเกษตรกรว่า เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายขายฝากใน ปพพ. มีความล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มเงื่อนไขเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร หรือยกเลิกกฎหมายขายฝากหรือไมประธานได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแบ่งกระบวนการเป็น 4 ขั้นตอนโดยแบ่งเป็น 5 แนวทางได้แก่ 1. ต้นทางก่อนทำสัญญา 1.1 ความต้องการใช้เงินเพื่อชำระหนี้ของเกษตรกรให้ทันท่วงที และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ 1.2 การสร้างความรับรู้เรื่องกฎหมายในเรื่องความแตกต่างของการทำสัญญากู้ยืมและสัญญาขายฝาก 2. ระหว่างทำสัญญา   หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลหรือสอบสวนคู่สัญญาที่จะให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ อาทิ ระยะเวลาไถ่ถอน เงื่อนไขในสัญญา ดอกเบี้ย สถานที่และวิธีการชำระหนี้…

การประชุมหารือการพัฒนาระบบ DXC เพื่อสนับสนุนการทำงานของ สชง. และสำนักงานกองทุนยุติธรรม

 

วันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิวากร คูรัตนเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธานการประชุมหารือตามข้อสั่งการของ ปยธ. เรื่องการพัฒนาระบบ DXC เพื่อสนับสนุนการทำงานของ สชง. และสำนักงานกองทุนยุติธรรม เนื่องด้วยทาง สชง. และสำนักงานกองทุนยุติธรรม ต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกัน โดยทั้งสองหน่วยงาน จะส่งข้อมูลผังการทำงานของระบบมาให้ทาง DXC ช่วยออกแบบระบบเพิ่มเติม และได้นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

การประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนสำหรับการชันสูตรพลิกศพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 

วันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ นายวัลลภ  นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนสำหรับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ พ.ศ. …. และร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ให้ไปชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยที่ประชุมมีการแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบทั้งสองฉบับให้รองรับการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการของหน่วยงานของรัฐที่ออกนอกระบบราชการให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และให้ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป

กพยจ. : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด

 

17 สิงหาคม 2560 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด : ภารกิจและ กพยจ. นำโดยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม บรรยาย เรื่อง กพยจ. : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 – 10 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด : ภารกิจ และ กพยจ.

 

วันนี้(16 ส.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 – 10 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุติธรรมจังหวัด : ภารกิจ และ กพยจ. พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุติธรรมจังหวัดกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม” โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวรายงาน

การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  เมื่อเวลา 09.00 น. ผอ.สกธ พร้อมด้วยเลขานุการกรม ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในการประชุมได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ ปี2562 พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย ผอ.สำนักงบประมาณ ซึ่งสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมวันนี้ ประกอบด้วย 1. นโยบายการจัดทำงบประมาณปี2562 ให้ส่วนราชการจัดทำคำขอที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาระดับภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัดให้มากขึ้น 2. เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนด้อยโอกาส /ประชาชนระดับล่างให้มากขึ้น และควรวิเคราะห์ถึงอัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมแต่ละท้องที่ เพื่อให้งบประมาณที่นำไปพัฒนาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. การพัฒนาควรดูมิติด้านความเหลื่อมล้ำในพื้นที่และประชาชนเป็นสำคัญ อย่าให้เกิดการพัฒนาในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไป 4. ปัญหาค้ามนุษย์และแรวงานต่างด้าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้รับทราบเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 5. ให้ส่วนราชการเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ปฏิรูปกฎหมายให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ (กฎหมายที่ออกมาควรได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ไม่ใช่เชิงบังคับ) ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงาน (ข้าราชการมีลักษณะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง) 6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี62 แบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดั่งเช่นปีที่ผ่านมา แต่มีเพิ่มเติมด้านการจัดสรรเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเข้ามา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญด้านพื้นที่…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

  วันนี้( 11 ส.ค 60 ) เวลา 13.30น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และนางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุมมีมติและให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ดังนี้ 1. เห็นชอบกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม เพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป 2. การดำเนินการตามกรอบการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ที่ประชุมมีข้อสังเกต โดยสรุปดังนี้ (1) การพัฒนา “หลักสูตรกลาง” ควรมีการกำหนดรูปแบบหรือการออกแบบหลักสูตรฯ โดยวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมในอนาคต มองถึงความต้องการที่จำเป็นและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (2) การกำหนด “หัวข้อวิชากลาง” ต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักสูตรการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม และสร้างแผนภาพความเชื่อมโยง ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา เนื้อหา และงบประมาณการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นภาพรวม ความต่างหรือความทับซ้อนของข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 3. การบูรณาการงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ข้อสังเกต…