โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 จังหวัดสุรินทร์

  9 สิงหาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ในโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ณ ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เวลา 09.00 น. ได้ออกเดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ เรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์ และหลังจากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. ประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงนคุมประพฤติ สถานพินิจฯ สำนักงานบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. รมว.ยธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมายังศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านระแวกใกล้เคียงมาต้อนรับตามประเพณีท้องถิ่นโดยนำผ้าขาวม้าผูกเอวรับขวัญประมาณ 400 คน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการกล่าวต้อนรับ รมว.ยธ.ได้มอบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา จำนวน 22 คน พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านไทรและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่มาจัดกิจกรรมนำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง สกธ.ได้นำสมุดภาพอินโฟกราฟิก จำนวน 300 เล่ม สร้างการรับรู้กฎหมายให้ประชาชนและ…

โครงการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ จ.เชียงใหม่

  (9 ส.ค.60)โครงการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ วันนี้เป็นการปฎิบัติภารกิจวันที่สองของโครงการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช รองผอ.สกธ.นำทีมเป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป.และ นางสาวดวงหทัย แนวพนิช ผอ.สทก. สามารถสรุปกิจกรรม ดังนี้ 1. จากการลงพื้นที่ ณ เทศบาลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพปัญหาอาชญากรรมและการรับรู้กฎหมายของประชาชนในชุมชน ปัญหาที่สำคัญพบว่า มีการทะเลาะวิวาท การลักขโมย และปัญหายาเสพติด ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะมีการไกล่เกลียคดีความ โดยผู้นำชุมชน เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนที่คดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม – พบว่า ลักษณะการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ชุมชนมีการติดตามดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง และ มีการติดตามดูแลสอดส่องผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันไม่ให้กระทำผิดซ้ำ นอกจากนี้ยังมีการจัดเวรยามออกตรวจในหมู่บ้าน รวมถึงมีการนำกล้อง CCTV มาใช้ในพื้นที่ – สื่อหรือช่องทางที่คนในชุมชนใช้สื่อสารกัน ได้แก่ หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย / LINE กลุ่ม / Facebook เทศบาล / การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการหมู่บ้าน…

การประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

      วันนี้ (9 ส.ค.60) เวลา 13.15 น. ณ ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดตั้งสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัย ระหว่างจีน-ไทย โดยมีนางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รอง ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทน รมต. ยุติธรรม โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นดังต่อไปนี้ – การจัดตั้งสำนักงานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยเร็วในระยะแรก (ก่อนที่ พรบ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ประกาศใช้) โดยเป้าหมายของการจัดตั้งสำนักงานฯ ต้องเป็นหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการวิจัย และบูรณาการงบประมาณ โดยให้เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการจัดตั้งสำนักงานฯ จะประกอบด้วยโครงสร้างสำนักงาน อำนาจหน้าที่ และการจัดหาอัตรากำลัง ซึ่งจะทำโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หรือพระราชกำหนด ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการยกร่างและนำเสนอต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีส่วนร่วมในการร่าง พรบ.…

การขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่ ภาคเหนือ : จ.เชียงใหม่

 

การขับเคลื่อนงานยุติธรรมในระดับพื้นที่  ในวันนี้ นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. นำทีมเป็นหัวหน้าคณะลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานยุติธรรม ภาคเหนือ : จ. เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน กพยจ. ซึ่งได้รับความร่วมมือ และให้ข้อสังเกตว่าจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานที่เป็นระบบอย่างชัดเจน

2. ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลปัญหาอาชญากรรมและการรับรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา พบว่า ปัญหาเรื่องยาเสพติด แรงงานต่างด้าว และการกู้ยืมเงิน เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ โดยในชุมชนจะใช้วิธีการไกล่เกลี่ยโดยผู้นำชุมชนก่อน นอกจากนี้ เทศบาลได้มีแผนงานประจำปีในการจัดอบรมให้ความรู้และออกบูทเรื่องกฎหมายที่สำคัญแก่คนในชุมชน
ข้อเสนอแนะและความต้องการที่สำคัญ คือ คนในชุมชนต้องการให้เน้นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ รวมทั้งการจัดทำเว็บไซต์ การเพิ่มมาตรการสอดส่องดูแล และมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

3. ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบ DXC ณ สถานพินิจและคุ้มครองฯ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบเป็นอย่างดี แต่ยังติดขัดเรื่องระบบเครือข่าย (network) ของหน่วยงาน

การประชุมคณะทำงานร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ 4/2560

  วันนี้ (8 ส.ค.60) เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. …. ครั้งที่ 4/2560 โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่าง พรบ. การวิจัยฯ ต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดังนี้ – หมวด 4 การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (หมวดสุดท้าย) โดยแบ่งเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (สาระสำคัญ: รายละเอียดของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยฯ) ส่วนที่ 2 งบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม (สาระสำคัญ: การบริหารจัดการและการเสนอกรอบงบประมาณให้ ครม.พิจารณา ซึ่งงบประมาณหมายถึง งบประมาณตามแผนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย งบประมาณรายปีของหน่วยงานในระบบวิจัย และเงินกู้ที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม) ส่วนที่ 3…

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 7/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัวผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 1.1 รายงานผลการปฏิรูปองค์กรตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิรูปต้องคำนึงถึงหลักการ เช่น หลักความเป็นอิสระ หลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักการลดภาระงาน หลักการถ่วงดุลและการตรวจสอบ โดยมีแนวทางในการปฏิรูปใน 6 ด้าน ได้แก่ – พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการปรับหลักสูตรต่างๆ – การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง กำหนดเส้นทางการเจริญเติบโตของแต่ละสายงาน – การปฏิรูปการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย เน้นการทำงานนิติวิทยาศาสตร์ให้สอดรับกับ ร.ธ.น. – การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเพิ่มค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน – การตรวจสอบและการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เช่น การบรรจุเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในทุกหลักสูตร ใช้เทคโนโลยีในการติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจ – นำเอาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย…

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 2/2560

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ รัฐสภา นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา ได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายวัลลภ นาคบัวผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการโดยสรุปผลการประชุม ดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณากรอบการดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านการบังคับใช้กฎหมายและระบบการสอบสวนคดีอาญา โดยได้พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
– รายงานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ
– แผนภาพการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายและระบบงานสอบสวนคดีอาญา ของคณะอนุกรรมการที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
– เอกสารเกี่ยวกับงานสืบสวนในสถานีตำรวจ และกระบวนการสอบสวนในภาพรวม ของสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสรุปกรอบการสอบสวนและบังคับใช้กฎหมายนำเสนอต่อที่ประชุมครั้งที่ 3/2560 เป็นลำดับต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30น. ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และนายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้มีมติและให้ข้อสังเกตในประเด็นวาระต่างๆ ที่เสนอในการประชุม ดังนี้ 1. ความคืบหน้าการดำเนินงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตดังนี้ 1) การประเมินผลตัวชี้วัดที่กำหนดในระดับเป้าหมายของแผนงานบูรณาการฯ ควรสะท้อนแนวโน้ม (trend) ว่าผลการดำเนินงานดีขึ้นหรือลดลงอย่างไรโดยการกำหนดค่ากลางเพื่อเปรียบเทียบหรือเปรียบเทียบกับลักษณะข้อมูลที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกัน 2) ควรนำค่าตัวชี้วัดไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆให้ดียิ่งขึ้น 3) ข้อมูลผลการประเมินตัวชี้วัดสามารถนำไปรายงานต่อคณะรัฐมนตรีได้ 2. รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม ที่ประชุมรับทราบและมีข้อสังเกตในเรื่องตัวชี้วัดการกระทำผิดซ้ำ กล่าวคือวิธีการวัดของตัวชี้วัดการกระทำผิดซ้ำด้วยการนำข้อมูลการกระทำผิดซ้ำของกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจฯ ย้อนหลัง 3 ปีมาพิจารณา ไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงได ้เป็นเพียงข้อมูลที่ชี้ให้เห็นเพียงสถานการณ์ปัจจุบัน (Indicator) เท่านั้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนวิธีการวัดเพื่อมุ่งหาสาเหตุว่าทำไมถึงทำผิดซ้ำ มาเป็นการกำหนดตัวชี้วัดเชิงบวก โดยในประเทศเนเธอร์แลนด์จะใช้หลัก good life…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้

  วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เวลา 13.00 น. ศ. พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปยธ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นกรรมการ และ นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้ 1. กรอบการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ด้านที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมาย โดยที่ประชุมมีมติและข้อสังเกต ดังนี้ 1.1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย เห็นชอบให้นำขอบเขตและสาระสำคัญของมิติต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย เสนอไปยังคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการและรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป 1.2 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย เห็นชอบแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม และการสร้างการรับรู้ โดยเรื่องการสร้างการรับรู้จะเชื่อมโยงกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในกรอบที่ 3 ซึ่งจะนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนการใช้ถ้อยคำการเพิ่มประสิทธิภาพด้านผู้ถูกบังคับใช้กฎหมายและกลไกในการเข้าถึงของประชาชนให้มีความชัดเจน 1.3 ด้านการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเครื่องมือการประเมินกฎหมายและติดตามประเมินผล หรือ LEI ไปทดลองประเมินกฎหมายซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการ…

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

 

วันนี้ ( 27 dก.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 (JA1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีท่านรองฯ ศิวากร คูรัตนเวช (CIO) เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในประเด็น ดังนี้
– การปรับงบประมาณโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (MA-OJA) เพื่อสนับสนุนโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิมศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(MA DXC) ที่ประชุมมีมติมอบให้ทาง สล. ดำเนินการจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการที่ยังขาดอยู่
– โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 มติที่ประชุมเห็นชอบ ให้ สทก. รวบรวมโครงการที่หน่วยงานต้องการและแจ้งเวียนมติเพื่อให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรมทราบและดำเนินการของบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่ต้องการเพิ่มเติมโครงการให้ส่งข้อมูล พร้อมชื่อโครงการ งบประมาณในเบื้องต้นมายัง สทก. ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560