สกธ.ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์)

สกธ.ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ชูชก

เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 5 “กัณฑ์ชูชก” พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวเเทนเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน 15 คน ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 2/2560

วันนี้ (6 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ครั้งที่ 2/2560 ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เข้าร่วมประชุมในฐานะรองประธานอนุกรรมการ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาตามวาระการประชุม ดังนี้ (ร่าง) กรอบบทบาทภารกิจของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม – ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดกลุ่มหน่วยงาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) หน่วยงานนโยบาย 2) หน่วยงานให้ทุนวิจัยหรือบริหารจัดการวิจัย 3) หน่วยงานทำวิจัย 4) หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐาน 5) หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์และจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมโดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มหน่วยงาน ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ไม่เกิดความทับซ้อน เพื่อนำไปสู่การกำหนดตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่มหน่วยงานต่อไป (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. – ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม (ตาม…

สกธ.จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ

  วันที่ 15-16 มิ.ย. 2560  นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผอ.สกธ. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และพัฒนานวัตกรรมตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี บุคลากรทุกหน่วยงานใน สกธ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบคุณภาพและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานรัฐ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ (15 มิ.ย. 60) เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศและยั่งยืน ซึ่งสิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุเจตนารมณ์ของ PMQA ประกอบด้วย 1.กำหนดทิศทางองค์กรและกระบวนทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้ทราบถึง ลักษณะองค์กรที่คาดหวังในอนาคต 2.พัฒนาทุกส่วน ตั้งแต่บุคลากรรวมไปถึงระบบงาน ให้เป็นไปตามทิศทางที่คาดหวังไว้ 3.มีการติดตาม ประเมินผล กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับทิศทางที่คาดหวังไว้ โดยทบทวนกระบวนทำงานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ทราบถึงอุปสรรคที่ทำให้ไม่บรรลุผล แล้วปรับกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อให้ได้กระบวนการทำงานที่นำองค์กรให้บรรลุผลที่คาดหวังไว้ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับผลลัพธ์ความสำเร็จของส่วนราชการโดยที่องค์กรต้องออกแบบระบบงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ลดระบบงานที่ซ้ำซ้อน กำหนดทิศทางการทำงานให้ชัดเจน บุคลากรทุกระดับดำเนินงานไปตามทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร (16 มิ.ย. 60) เป็นการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ วิเคราะห์…

สกธ.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ส่งเสริมความสุขทั้ง 8 ประการ (Happy 8)

 

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์เพื่อส่งเสริมความสุขทั้ง 8 ประการ (Happy 8) ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมโดยอาจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก ซึ่งในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองในวัยทำงานเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ เช่น ออฟฟิศซินโดรม  การสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับเพื่อนร่วมงาน การช่วยเหลือผู้อื่น การฝึกสมาธิในชีวิตการทำงาน เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้บุคลากรจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทั้งชีวิตและการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นได้

อนุตัวชี้วัดฯ ตั้งเป้ากำหนดตัวชี้วัดเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ12ฯ

  วันนี้ (19 มิ.ย.60) เวลา 13.30 น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปยธ. ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 ร่วมกับนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนางศิวากร คูรัตนเวช เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีทั้งหมด 73 ตัวชี้วัด พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามวาระการประชุม โดยมีมติดังนี้ 1. ทบทวนตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยหาเป้าหมายของการกำหนดตัวชี้วัด และอธิบายโครงสร้างของตัวชี้วัดให้ชัดเจน และหาความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดกับแผนต่างๆ ที่สำคัญ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อตอบโจทย์แนวทางการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 2. ทบทวนสถานการณ์ปัญหากระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายหลัก-รอง-ย่อย และกำหนดตัวชี้วัดร่วม 3. หารือกับผู้แทน ก.พ.ร. เกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการจัดทำตัวชี้วัด และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ได้จัดทำขึ้นให้ปี 2560…

การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (7 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ รองศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ. และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ – การประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงยุติธรรม ควรมีชุดการสร้างการรับรู้ของกรม/กระทรวง และเผยแพร่การดำเนินงานของ ยธ.ในรายการเดินหน้าประเทศไทย นอกจากนี้ ยธ.ต้องส่งผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 6 ด้านของกระทรวง และเรื่องที่ประชาชนได้รับผลกระทบ ให้แก่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน – การสร้างการรับรู้ให้แก่ภาคประชาชน ควรให้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง และดูบริบทของชาวบ้านว่าต้องการรับรู้เรื่องใด นอกจากนี้ควรมีการบูรณาการงานของทุกกรมให้ไปในทิศทางเดียวกันและลดความซ้ำซ้อน – ความคืบหน้าเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย – จะมีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาการสอบสวนดำเนินคดีสำคัญ โดยมี ปยธ.เป็นประธาน และ ผอ.สกธ.เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของคดีสำคัญแต่ไม่แทรกแซงคดี…

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2560

วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. 2560 เวลา 13.30 น.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ทำหน้าที่เลขานุการ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบใน 8 เรื่อง ดังนี้ 1.ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม กพยช. ครั้งที่ผ่านมา 2.ความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 3.การติดตามการดำเนินการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 4.ความคืบหน้าในการดำเนินการงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 5.ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน โดยมีมติใน 2 เรื่อง ดังนี้ – รับทราบ และเห็นชอบให้นำกรอบวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ทั้ง 6 ด้าน มาใช้เป็นกรอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 –  เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 6.กรอบแนวทางป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน(การพิจารณาตัวชี้วัดตามมติคณะรัฐมนตรี) 7.รับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้…

การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคของกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (5 มิ.ย.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ได้มีการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคของกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ทปษ.รมว.ยธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ร่วมด้วย นายวัลลภ นาคบัว ผอ. สกธ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยดำเนินการตามระเบียบการประชุม ดังนี้ รับทราบ การปรับปรุงโครงสร้างฯในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ สป.ยธ ดีเอสไอ และกรมราชทัณฑ์ รับทราบ การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 เม.ย60 พิจารณา ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงยุติธรรม ภาระงานที่ส่วนราชการจะมอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปฏิบัติแทน และความเป็นไปได้ของการจัดโครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ในลักษณะที่กำหนดให้มีส่วนราชการประจำจังหวัดที่เป็นผู้แทนกระทรวงแค่เพียงหนึ่งเดียว (One Roof) ซึ่งมีประเด็นคือ กพยจ. ที่มียุติธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการ จะเป็นหน่วยงานที่บูรณาการงานอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ของกระทรวงยุติธรรม และจะเป็นหน่วยงานกลางในการของบ Area base ซึ่งทุกหน่วยงานพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของ กพยจ. โดยจะต้องแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ระหว่าง…

การประชุมมอบนโยบายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ.นราธิวาส

 

2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จ.นราธิวาส ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส, เรือนจำจังหวัดนราธิวาส สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดนราธิวาส รวมถึง จ.สงขลา ปัตตานี และ จ.ยะลา ด้วย ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รมว.ยุติธรรม อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจการทำงานของกระทรวงยุติธรรม และหวังว่าจะทำให้การทำงานของกระทรวงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับการบริการของกระทรวงได้มากขึ้น
ในเวลาต่อมาหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้มีการพูดถึงความสำคัญของการอำนวยความยุติธรรมด้านต่างๆ รวมทั้งภาคประชาชนก็ได้เสนอบทบาทของยุติธรรมชุมชนกรช่วยให้ความช่วยเหลือ และอยากให้หาจิตอาสามาช่วยงานในด้านกระบวนการยุติธรรม
และสุดท้าย รมว.ยุติธรรม ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ให้สังคมมีความปรองดอง ประชาชนอยู่ร่วมอย่างสันติ ยึดหลักนิติธรรมและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยจะดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ซึ่งมียุติธรรมจังหวัดเป็นศูนย์กลาง

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.8 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

  ในวันนี้ (2 มิ.ย.) ช่วงเช้า ผอ.สพก. พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.8 ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ได้รับการประกาศตั้งเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษเชียงราย ประเภทประจำ เมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการด้านสติปัญญาในจังหวัดเชียงราย พะเยา และลำปาง และจากชนเผ่าในพื้นที่เข้าศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาตามศักยภาพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 โดยขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ของสภาต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย บนเนื้อที่ 62 ไร่ โดยในปี พ.ศ.2659 รร. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ (OBEC AWARDS) สถานศึกษาด้านวิชาการยอดเยี่ยม ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 469 คน รร.จัดการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นสำคัญ เช่น การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ทักษะชีวิตในบ้าน ทักษะสังคม ทักษะด้านการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมความสามารถด้าน ดนตรี กีฬา และนันทนาการ…