การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ารายงานปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (สปท.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ารายงานปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูล ประกอบด้วย นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ สกธ และ พตต ชวนัสถ์ เจนการ ผอ. ศนข. ผลการประชุม มีดังนี้ 1. สกธ. ได้นำเรื่องเข้าสู่การประชุม กพยช. เมื่อวันที่ 3 กพ. 60 ซึ่ง กพยช. ได้ให้ความเห็นชอบโครงการและมีการแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 กพ. 60 2. อนุกรรมการฯ ซึ่งมี รอง ปยธ. เป็นประธาน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีค 60 เพื่อพิจารณาโครงการและตัวชี้วัดที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ…

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ครั้งที่ 5/2560

 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม และนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยหากคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ประสานงานผ่านฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปรับปรุง(ร่าง)รายงานดังกล่าวให้เรียบร้อยต่อไป

๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ (ฉบับสมบูรณ์) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับ

  วันนี้ (17 พ.ค.60) เวลา 15.00 น. นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รมต. ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย และข้อบังคับ โดยมี ปยธ. เป็นรองประธาน วช.และ สวทน. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานของอนุกรรมการ รวมถึงกรอบแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการจัดทำกฎหมายด้านการวิจัยของประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางและการบริหารจัดการวิจัยของประเทศในภาพรวม โดยมีมติ – ให้มีการจัดทำ พรบ. วิจัยแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการแบ่งกลุ่มหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้พิจารณาในรายละเอียดของคำนิยามของแต่ละกลุ่มหน่วยงานอีกครั้ง – ในการเนินงานข้างต้น ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมี ปยธ. เป็นประธาน ร่วมด้วย ผอ.สกธ. ผู้แทนกฤษฏีกา และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมี วช. และ…

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting – ASLOM)

  เมื่อวันที่ 14 – 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ปยธ. พร้อมด้วย ผอ.สกธ. และคณะผู้แทนจากประเทศไทย ได้แก่ สกม.สป.ยธ. กต.สป.ยธ. กบค. TIJ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting – ASLOM) ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็นความคืบหน้าการดำเนินการตามผลการประชุม ASLOM ครั้งที่ 16 และประเด็นข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 16 ประเด็น ดังนี้ 1. การพัฒนาสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (Development of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal…

สกธ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group)

ในวันที่ 3-4 พ.ค.2560 สกธ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนแม่บทฯ และแผนบูรณาการฯ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรในระดับบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านโยบายและแผนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 19 หน่วยงาน สรุปความเห็นการประชุม ดังนี้
กระบวนการดำเนินงาน ควรมุ่งเน้นการแปลงแผนไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและทำได้จริง โดยแผนแม่บทฯจะต้องสามารถแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรมได้ (กระตุ้น-ส่งเสริม-สนับสนุน)

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯและแผนบูรณาการฯ ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหารที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง การสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบหรือขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่2/2560

  วันนี้ (4 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน ด้านที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยองค์รวมในการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศใน 3 ประการ ได้แก่ 1.1 หลักการของกฎหมายที่ดีตามแนวนโยบายแห่งรัฐ 1.2 กลไกหรือเครื่องมือ 1.3กลุ่มกฎหมายที่ต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหลักการดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรอบการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ (1)จัดลำดับกลุ่มกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมในแต่ละเรื่อง พร้อมจัดทำเจตนารมณ์และคำอธิบายของกลุ่มกฎหมายแต่ละเรื่อง (2) สังเคราะห์กลุ่มกฎหมายทั้ง 5 กลุ่มให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 2. เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ.…

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.8 ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี

  ผอ.นรินทิพย์ นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.8 ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัด สมุทรสงครามและเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ในวันนี้ (4 พ.ค.60) ช่วงเช้าเป็นการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิตให้กับผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง โดยมี นางบุษบา เกตอุดม ผบ.เรือนจำกลางเพชรบุรี ให้การต้อนรับ เรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ ถูกตั้งขึ้น เพื่อเป็นสถานที่กักขังบริเวณผู้ต้องขัง และเป็นสถานที่ฝึกอาชีพ ผู้ต้องขังที่จะมาอยู่ที่นี่ได้ต้องมีความประพฤติดี และเหลือโทษไม่เกิน 2 ปี จากเรือนจำกลางเพชรบุรี หรือเรือนจำจังหวัดใกล้เคียง ผู้ต้องขังจะได้รับการปฏิบัติดูแลในลักษณะผ่อนคลาย เช่น การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ การฝึกหัดอาชีพ ให้มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะ เพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ ถือเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมก่อนได้รับการปลดปล่อยกลับสู่สังคม และยังเป็นสถานที่ระบายความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำของจังหวัด ในส่วนการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ทางเรือนจำได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการฝึกสอน ดังนั้นอาชีพที่เกิดขึ้นในเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ จะเกี่ยวข้องกับการเกษตร ปศุสัตว์ เกือบทั้งหมด อาทิ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง…

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าศึกษาดูงานระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล DXC

 

ในวันนี้ (3 พ.ค.60) เวลา 10.00 น. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าศึกษาดูงานระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC โดยมีท่านที่ปรึกษา นายดนุพล ชื่นอารมณ์ และ สทก.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป
โดย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC เพื่อนำองค์ความรู้นั้นไปพัฒนาโครงการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและบุคคลนิรนาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางเพื่อจัดตั้งศูนย์อัตลักษณ์บุคคลและในช่วงบ่าย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อขอรับคำแนะนำการเตรียมความพร้อมความร่วมมือ ในการขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

  วันนี้ (1 พ.ค. 60) เวลา 13.00 -15.15 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และนายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. เป็นเลขานุการฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้ 1 จัดประชุม workshop ในการจัดทำงบบูรณาการฯ ในมิติพื้นที่ (areabase) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยเชื่อมโยงกับกลไกของกระทรวงมหาดไทย 2 จัดร่างกรอบงบบูรณาการฯ ปี 62 โดยเชื่อมโยงกับแผน/ยุทธศาตร์ของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกลไลระดับจังหวัด สำหรับในการพิจารณาเรืองการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน (การพิจารณาตัวชี้วัด) ที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้ 1เห็นชอบตามข้อเสนอของที่ประชุมร่วมระหว่างผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ…

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บท การบริหารงานยุติธรรมแห่งขาติฉบับใหม่

  วันที่ 26 และ 28 เม.ย. 2560 สกธ. ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คณะนิติศาสตร์ มช และ มข. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บท การบริหารงานยุติธรรมแห่งขาติฉบับใหม่ สรุปประเด็นสำคัญดังนี้ ปัญหาและแนวทางแก้ไข -ปัญหากระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องสลับซับซ้อน สาเหตุปัญหามีหลายปัจจัยซ่อนอยู่ ต้องอาศัยการวิเคราะห์, มีการเก็บสถิติข้อมูลที่ดี, มีฐานข้อมูลรวมในการป้องกันอาชญากรรม, เน้นป้องกันปัญหาสร้างคน(ต้นทาง)ให้เป็นคนดี, ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก – กฎหมายมีจำนวนมาก ไม่ทันสมัย ไม่เหมาะกับบริบทสังคมไทย, ใช้ภาษายาก, กำหนดโทษไม่เหมาะสมกับประเภทและความรุนแรงของความผิด ต้องแก้ไขเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปบังคับใช้ – กฎหมายไม่ต้องมีจำนวนมาก แต่เน้นการบังคับใช้ให้้เข้มงวดและเท่าเทียม – การจัดการศึกษาทุกระดับไม่ถูกทิศทาง ไม่ควรเน้นวิชาการ, ควรเน้นปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติที่ดี – การบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดต้องไม่เอื้อให้สร้างเครือข่ายในเรือนจำโดยเฉพาะยาเสพติด, ให้ผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคมได,้ มีงานทำ, ไม่ทำผิดซ้ำ การจัดทำแผนฯ – แผนบริหารงานยุติธรรม ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกหน่วยงานยอมรับ ,ไม่ควรเป็นงาน routine, เน้นปรับองค์กร, เน้นบูรณาการ -การทำ…