การนำเสนอรายงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.8

  ในวันนี้ (25 พ.ค.) เวลา 09.30-12.00 น. ผู้บริหารสกธ. นำโดย นางศิวากร คูรัตนเวช นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผอ.สกธ. นางนรินทิพย์ ศิรวาณิชย์ ผอ.สพก. นายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวอรวรรณ ปานคง เลขานุการกรม เข้ารับฟังการนำเสนอรายงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ยธส.8 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานทางวิชาการ คือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ตามกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ของ กพยช. ทั้ง 6 มิติ โดยมีหัวข้อรายงานทางวิชาการ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการเวก หัวข้อ “ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปราม การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กรณีศึกษาแชร์ลูกโซ่” กลุ่มที่ 2 กลุ่มปาริชาติ หัวข้อ “การออกแนวปฏิบัติหรือมาตรการในการใช้กล้อง วงจรปิดภายในสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลในประเทศไทย” กลุ่มที่ 3 กลุ่มจามจุรี…

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

วันนี้(24 พ.ค. 60) เวลา 08.30 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ การมอบนโยบาย โดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานกิจการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 26

  วันนี้ (23 พ.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ Plenary Hall สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา นายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลง ในลำดับที่ 7 ในระเบียบวาระที่ 4 Thematic Discussion on Comprehensive and integrate crime prevention strategies : public participation,social policies and education in support of the rule of law. โดยสาระสำคัญของถ้อยแถลงได้กล่าวถึงกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม 6 ด้าน ซึ่งเสนอโดย กพยช. และ ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 ซึ่งจะมีโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดน่านด้วย  …

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560

  วันนี้ (23 พ.ค.2560) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ นครปฐม -ช่วงเช้า เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อศึกษาโครงการพระราชดำริฯ และร่วมทำดอกไม้จันทน์ -ช่วงบ่าย นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ.สกธ.(CIO) เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือและพิจารณา 1. การจัดทำงบประมาณบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 62 มติ : เห็นชอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินการบูรณาการงบประมาณด้านไอทีกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 62 และทำ SWOT ของ DXCเพื่อประกอบการดำเนินโครงการของแต่ละหน่วยงาน 2. การขยายเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) หน่วยข่าวกรองทางทหาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมประมง มติ : เห็นชอบให้ทั้ง 3 หน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่าย DXC และฝ่ายเลขาฯจะดำเนินการจัดทำรายการให้และใช้ข้อมูลทางกฏหมายให้ชัดเจน…

การประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

  วันนี้ (22 พ.ค. 60) ผอ.สกธ. มอบหมายให้รองผอ.สกธ. (นางศิวากรฯ) เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตร การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (สำหรับปลัดกระทรวง/อธิบดี) ป.ย.ป. 1 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อรองนรม.(ดร.วิษณุ เครืองาม) เพื่อเตรียมจัดทำรายงานเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป การนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 1. ประเด็นการพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 (กระทรวงแรงงาน) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม และมีแนวทางการดำเนินงาน 7 แนวทาง ซึ่งแต่ละแนวทางได้กำหนด Quick Win ไว้ด้วยทั้งหมด 12 โครงการ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ กลุ่ม: ในครรภ์-มัธยมปลาย แนวทาง: ส่งเสริมสุขภาพ สติปัญญาของทั้งแม่และลูกเพื่อให้คนเกิดมามีต้นทุนที่ดีและพร้อมที่จะพัฒนาในด้านอื่นๆในสังคมอย่างมีคุณภาพ กลุ่ม: อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา แนวทาง: ผลิตกำลังคนภาคอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลรองรับความต้องการในอุตสาหกรรม4.0 ด้วยกลไกประชารัฐ กลุ่ม:…

การอบรมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการรายงานผลการจัดทำกฎหมาย

 

วันนี้ (22 พ.ค.60) เวลา 09.30 น. ผอ.สวพ. ได้กล่าวเปิดการอบรมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการรายงานผลการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมายผ่านเว็บไซต์ const.oja.go.th ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม

การอบรมครั้งนี้มีผู้ประสานงานกลางจากสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังและทดสอบกรอกรายละเอียดการจัดทำกฎหมาย การดำเนินการโดยวิธีการอื่น และมาตรการปฏิรูปประเทศ ในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ

ทั้งนี้ หน่วยงานข้างต้นจะเริ่มรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฯ ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ารายงานปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (สปท.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ารายงานปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูล ประกอบด้วย นางศิวากร คูรัตนเวช รอง ผอ สกธ และ พตต ชวนัสถ์ เจนการ ผอ. ศนข. ผลการประชุม มีดังนี้ 1. สกธ. ได้นำเรื่องเข้าสู่การประชุม กพยช. เมื่อวันที่ 3 กพ. 60 ซึ่ง กพยช. ได้ให้ความเห็นชอบโครงการและมีการแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 กพ. 60 2. อนุกรรมการฯ ซึ่งมี รอง ปยธ. เป็นประธาน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีค 60 เพื่อพิจารณาโครงการและตัวชี้วัดที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ…

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ครั้งที่ 5/2560

 

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม และนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ โดยหากคณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ประสานงานผ่านฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปรับปรุง(ร่าง)รายงานดังกล่าวให้เรียบร้อยต่อไป

๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ (ฉบับสมบูรณ์) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับ

  วันนี้ (17 พ.ค.60) เวลา 15.00 น. นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รมต. ว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมาย และข้อบังคับ โดยมี ปยธ. เป็นรองประธาน วช.และ สวทน. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานของอนุกรรมการ รวมถึงกรอบแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการจัดทำกฎหมายด้านการวิจัยของประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางและการบริหารจัดการวิจัยของประเทศในภาพรวม โดยมีมติ – ให้มีการจัดทำ พรบ. วิจัยแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการแบ่งกลุ่มหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้พิจารณาในรายละเอียดของคำนิยามของแต่ละกลุ่มหน่วยงานอีกครั้ง – ในการเนินงานข้างต้น ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมี ปยธ. เป็นประธาน ร่วมด้วย ผอ.สกธ. ผู้แทนกฤษฏีกา และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมี วช. และ…

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting – ASLOM)

  เมื่อวันที่ 14 – 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ปยธ. พร้อมด้วย ผอ.สกธ. และคณะผู้แทนจากประเทศไทย ได้แก่ สกม.สป.ยธ. กต.สป.ยธ. กบค. TIJ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุด ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting – ASLOM) ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็นความคืบหน้าการดำเนินการตามผลการประชุม ASLOM ครั้งที่ 16 และประเด็นข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 16 ประเด็น ดังนี้ 1. การพัฒนาสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (Development of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal…