สกธ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group)

ในวันที่ 3-4 พ.ค.2560 สกธ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนแม่บทฯ และแผนบูรณาการฯ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรในระดับบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านโยบายและแผนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 19 หน่วยงาน สรุปความเห็นการประชุม ดังนี้
กระบวนการดำเนินงาน ควรมุ่งเน้นการแปลงแผนไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและทำได้จริง โดยแผนแม่บทฯจะต้องสามารถแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรมได้ (กระตุ้น-ส่งเสริม-สนับสนุน)

ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯและแผนบูรณาการฯ ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหารที่นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจัง การสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบหรือขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่2/2560

  วันนี้ (4 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน ด้านที่ 1 ซึ่งประกอบไปด้วยองค์รวมในการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศใน 3 ประการ ได้แก่ 1.1 หลักการของกฎหมายที่ดีตามแนวนโยบายแห่งรัฐ 1.2 กลไกหรือเครื่องมือ 1.3กลุ่มกฎหมายที่ต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยหลักการดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรอบการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ (1)จัดลำดับกลุ่มกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมในแต่ละเรื่อง พร้อมจัดทำเจตนารมณ์และคำอธิบายของกลุ่มกฎหมายแต่ละเรื่อง (2) สังเคราะห์กลุ่มกฎหมายทั้ง 5 กลุ่มให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 2. เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ.…

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.8 ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรี

  ผอ.นรินทิพย์ นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.8 ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัด สมุทรสงครามและเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ในวันนี้ (4 พ.ค.60) ช่วงเช้าเป็นการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิตให้กับผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง โดยมี นางบุษบา เกตอุดม ผบ.เรือนจำกลางเพชรบุรี ให้การต้อนรับ เรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ ถูกตั้งขึ้น เพื่อเป็นสถานที่กักขังบริเวณผู้ต้องขัง และเป็นสถานที่ฝึกอาชีพ ผู้ต้องขังที่จะมาอยู่ที่นี่ได้ต้องมีความประพฤติดี และเหลือโทษไม่เกิน 2 ปี จากเรือนจำกลางเพชรบุรี หรือเรือนจำจังหวัดใกล้เคียง ผู้ต้องขังจะได้รับการปฏิบัติดูแลในลักษณะผ่อนคลาย เช่น การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ การฝึกหัดอาชีพ ให้มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะ เพื่อไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ ถือเป็นสถานที่เตรียมความพร้อมก่อนได้รับการปลดปล่อยกลับสู่สังคม และยังเป็นสถานที่ระบายความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำของจังหวัด ในส่วนการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขัง ทางเรือนจำได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการฝึกสอน ดังนั้นอาชีพที่เกิดขึ้นในเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ จะเกี่ยวข้องกับการเกษตร ปศุสัตว์ เกือบทั้งหมด อาทิ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง…

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าศึกษาดูงานระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล DXC

 

ในวันนี้ (3 พ.ค.60) เวลา 10.00 น. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าศึกษาดูงานระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC โดยมีท่านที่ปรึกษา นายดนุพล ชื่นอารมณ์ และ สทก.ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป
โดย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC เพื่อนำองค์ความรู้นั้นไปพัฒนาโครงการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและบุคคลนิรนาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางเพื่อจัดตั้งศูนย์อัตลักษณ์บุคคลและในช่วงบ่าย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เข้าศึกษาดูงาน เพื่อขอรับคำแนะนำการเตรียมความพร้อมความร่วมมือ ในการขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม DXC

การประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560

  วันนี้ (1 พ.ค. 60) เวลา 13.00 -15.15 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สกธ. และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และนายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สนป. เป็นเลขานุการฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ดังนี้ 1 จัดประชุม workshop ในการจัดทำงบบูรณาการฯ ในมิติพื้นที่ (areabase) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยเชื่อมโยงกับกลไกของกระทรวงมหาดไทย 2 จัดร่างกรอบงบบูรณาการฯ ปี 62 โดยเชื่อมโยงกับแผน/ยุทธศาตร์ของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกลไลระดับจังหวัด สำหรับในการพิจารณาเรืองการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม ๖ ด้าน (การพิจารณาตัวชี้วัด) ที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้ 1เห็นชอบตามข้อเสนอของที่ประชุมร่วมระหว่างผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ…

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บท การบริหารงานยุติธรรมแห่งขาติฉบับใหม่

  วันที่ 26 และ 28 เม.ย. 2560 สกธ. ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คณะนิติศาสตร์ มช และ มข. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บท การบริหารงานยุติธรรมแห่งขาติฉบับใหม่ สรุปประเด็นสำคัญดังนี้ ปัญหาและแนวทางแก้ไข -ปัญหากระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องสลับซับซ้อน สาเหตุปัญหามีหลายปัจจัยซ่อนอยู่ ต้องอาศัยการวิเคราะห์, มีการเก็บสถิติข้อมูลที่ดี, มีฐานข้อมูลรวมในการป้องกันอาชญากรรม, เน้นป้องกันปัญหาสร้างคน(ต้นทาง)ให้เป็นคนดี, ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก – กฎหมายมีจำนวนมาก ไม่ทันสมัย ไม่เหมาะกับบริบทสังคมไทย, ใช้ภาษายาก, กำหนดโทษไม่เหมาะสมกับประเภทและความรุนแรงของความผิด ต้องแก้ไขเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปบังคับใช้ – กฎหมายไม่ต้องมีจำนวนมาก แต่เน้นการบังคับใช้ให้้เข้มงวดและเท่าเทียม – การจัดการศึกษาทุกระดับไม่ถูกทิศทาง ไม่ควรเน้นวิชาการ, ควรเน้นปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติที่ดี – การบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดต้องไม่เอื้อให้สร้างเครือข่ายในเรือนจำโดยเฉพาะยาเสพติด, ให้ผู้กระทำผิดกลับคืนสู่สังคมได,้ มีงานทำ, ไม่ทำผิดซ้ำ การจัดทำแผนฯ – แผนบริหารงานยุติธรรม ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกหน่วยงานยอมรับ ,ไม่ควรเป็นงาน routine, เน้นปรับองค์กร, เน้นบูรณาการ -การทำ…

การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ครั้งที่ 4/2560

  วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ) ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักการ ดังนี้ ๑. เห็นชอบหลักการการพัฒนาระบบค่าตอบแทนที่มีความสัมพันธ์กับภารกิจอำนาจหน้าที่ และการบริหารงานบุคคลอย่างมีความยืดหยุ่น ภายใต้กรอบงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณอนุกรรมการปฏิรูปกิจการตำรวจ (กรอบที่ ๓ – ๕) ในการประชุมครั้งถัดไป ๒. เห็นชอบให้นำหลักการการปฏิรูปกิจการตำรวจทั้ง ๕ กรอบ ประกอบด้วย กรอบที่ ๑ การพัฒนาระบบการสอบสวน กรอบที่ ๒ การพัฒนาระบบงานนิติวิทยาศาสตร์ กรอบที่ ๓ การพัฒนาอำนาจหน้าที่และภารกิจของตำรวจ กรอบที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กรอบที่…

“สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

  ผนึกกำลัง สตช. – สกธ. บูรณาการร่วมสร้าง “สถานีตำรวจล้ำสมัย” สร้างความล้ำ 5 ด้าน 5 ประเด็น นำร่อง 3 สน.ต้นแบบ”ภาษีเจริญ-บางแก้ว-พัทยา”สนองตอบนโยบาย” ปฏิรูป ตร.ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0″ พร้อมรับอาเซียน วันนี้(24 เม.ย. 60)ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม(สกธ.)จัดแถลงข่าว “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสถานีตำรวจให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับบริการและเข้าถึงการให้บริการของสถานีตำรวจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตการทำงานให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานสถานีตำรวจให้สามารถทำหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวว่า จากสภาพการณ์ในปัจจุบันพบปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรมคือ ระบบการทำงานที่ไม่ทันสมัย มีขั้นตอนมาก การให้บริการที่ล่าช้า ประกอบกับแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่2 (พ.ศ.2558-2561)โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2558 ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์ เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชน ในเนื้อหาสาระได้กำหนดให้มีการปรับปรุงสถานีตำรวจให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยหรือ เครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน…

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์

  วันนี้ (21 เม.ย. 60) ท่าน ปยธ. มอบหมายให้ สกธ. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มในหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (สำหรับปลัดกระทรวง/อธิบดี) ป.ย.ป. 1 ณ สำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานการประชุม ได้ให้ข้อสังเกตวว่าเห็นควรให้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มกับหัวหน้าทีมภาคเอกชนในคณะทำงานสานพลังประชารัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนมาประกอบการจัดทำข้อเสนอ จึงได้เกิดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น ประเด็นสำคัญจากการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับ หัวข้อ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง ยธ. ร่วมดำเนินการอยู่ด้วยนั้น มีดังนี้ ข้อเสนอการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ – การปรับโครงสร้างและอัตรากำลังคนภาครัฐ – การเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูล – การปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้ – กลไกประชารัฐ ทั้งนี้ ภารกิจที่ต้องเร่งสร้างเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Quick Win) ได้นำข้อเสนอในหัวข้อ “การเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูล และการสร้างและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม” มากำหนดเป็นประเด็นปฏิรูปที่จะดำเนินการเร่งด่วน และกำหนดเป็นข้อเสนอในภาพรวม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ดศ.…

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560

  วันนี้ (21 เม.ย.60) การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 ในวันนี้ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องเพื่อทราบ 1.การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ(กพยช.) และคณะอนุกรรมการภายใต้ กพยช. 2.ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม มติที่ประชุม รับทราบ เรื่องเพื่อพิจารณา 1.การจัดทำงบประมาณบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มติที่ประชุม ให้นำข้อสังเกตมาปรับ ในส่วนวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และกรอบระยะเวลา ให้สอดคล้องกับปฏิทินของคณะกรรมการอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มูลค่ามากกว่า ๑๐๐ ล้าน ,คณะกรรมการ Board กระทรวงยุติธรรม 2.การขยายเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (ศูนย์ DXC) : เกณฑ์การเข้าร่วมและการขอเข้าร่วมเครือข่ายของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มติที่ประชุม ให้แก้ไขขั้นตอนการเข้าร่วมเครือข่าย DXC ในขั้นตอนที่ ๔ จากการที่ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา เป็นให้รับทราบ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานฯและจัดทำเป็นรายงานเสนอการมีเครือข่าย เข้าร่วมทุก ๖ เดือน รายงานผลการพัฒนาศูนย์ DXC และ NSWJ…