การประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 9

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมราชาบุระ จ.ราชบุรี และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนงาน กพยจ. 2. การขับเคลื่อนงานยุติธรรมสร้างสุข 3. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน สยจ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมีการสะท้อนประเด็นที่ต้องการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนกลาง ดังนี้ การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรใหม่ที่รับผิดชอบงานกองทุนยุติธรรม ควรมีบุคลากรส่วนกลางให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการทำงาน การนำเข้าข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรรวมระบบให้นำเข้าข้อมูลครั้งเดียว ไม่ควรนำเข้าข้อมูลเดียวกันหลายระบบ แนวทางการแก้ไขปัญหาการเร่งรัดการจ่ายเงิน สชง. การรักษาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบของ สชง. และข้อมูลของจังหวัด ให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สชจ.สกธ…

พิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2563

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนางสาวสุพรรณี ประเสริญทองกร รอง ผอ.สกธ. ผู้แทนหน่วยงาน และมีนางขัตติยา รัตนดิลก ผอ.สวพ. ทำหน้าที่เลขานุการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2563

โดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรมประจำปี 2562 รวมถึงค่าคะเเนนในเเต่ละหลักเกณฑ์ โดยมุ่งเน้นด้านการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เเละทางปฏิบัติ เมื่อได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยเเล้วอาจทำเป็นหนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ที่ได้ปรับปรุงแล้วให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมในครั้งถัดไป

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2563

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1(JA1) นางสาวสุพรรณนี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย (Steering Committee) ครั้งที่ 1/2563
ซึ่งเป็นโครงการวิจัยตามกรอบความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมระหว่าง สกธ. กับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ TIJ และ สกธ. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการนำร่องเพื่อพัฒนามาตรฐานเรือนจำและโปรแกรมบำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดทางเพศเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำ
2)โครงการพัฒนาโปรแกรมบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผ่านกีฬา (Rehabilitation through Sport)

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะเสนอต่อคณะผู้วิจัยต่อไป

สกธ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563

 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มอบหมายให้นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด (สชจ.) เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และมีการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค และในระดับเขต ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 -18.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (กนป. กลุ่ม IT) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 โดยได้มีการพิจารณาโครงการด้าน IT ที่สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 13 โครงการ จาก 5 หน่วยงาน ซึ่งมีโครงการของ สกธ. พิจารณาจำนวน 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 54.878 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 1. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการดิจิทัลด้านอำนวยความยุติธรรมและด้านติดตามสถานะคดีงบประมาณ 35…

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ DXC ผ่าน VDO Conference 

 

นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ DXC ผ่าน VDO Conference และนายดนุพล ชื่นอารมณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมชี้แจง

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า ประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ DXC ผ่าน VDO Conference ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าพนักงานปกครอง ช่วงบ่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ช่วงเช้า ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าพนักงานปกครอง

เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้เข้าร่วมใช้งานระบบ DXC

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธก.15 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี

  วันที่ 3 และวันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. – การบรรยาย หัวข้อ “ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” ณ สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี โดยนายเกียรติภูมิ แสงศศิธร รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ศาลปกครอง มีเขตอำนาจและมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรืออำนาจของศาลปกครอง แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองนั้นจะใช้ “ระบบไต่สวน” ทั้งนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรม ยธก.15 ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ห้องไต่สวน ห้องไกล่เกลี่ย ห้องพิจารณาคดี แผนกคดีสิ่งแวดล้อม แผนกคดีบริหารงานบุคคล และคดีวินัยการคลังและการงบประมาณอีกด้วย เวลา 13.00 – 16.00…

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ยธก.15 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ จังหวัดราชบุรี

  วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สพก. นำคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้ เวลา 10.00 – 12.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิตให้กับผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม” ณ เรือนจำกลางราชบุรี โดยนายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ เรือนจำกลางราชบุรี เป็นเรือนจำแห่งหนึ่งที่มีผู้ต้องขังจำนวนมากสูงเกินกว่าพื้นที่ที่สามารถรองรับได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เช่น ทำโครงการเกษตรวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรที่เปิดขึ้นเพื่ออบรมและฝึกสอนผู้ต้องขังในการประกอบอาชีพ โดยมีร้านกาแฟ “คุกแอนคอฟ” ที่สร้างขึ้น และผู้ต้องขังเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองงานฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและอาชีพแก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ กองงานฝึกวิชาชีพมีงานหลากหลายที่จะฝึกฝนผู้ต้องขังในเรื่องอาชีพต่างๆตามความถนัดของเขา ฝึกด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและมืออาชีพจากภายนอก เวลา 13.00 – 16.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “ เรือนจำความมั่นคงสูง และมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดียาเสพติด” ณ…

ผอ.สกธ.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างกระทรวงยุติธรรมและชมรมกีฬาแบดมินตัน บริษัท กสท.

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกระชับมิตรระหว่างกระทรวงยุติธรรมและชมรมกีฬาแบดมินตัน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ อาคารจอดรถและศูนย์กีฬา ชั้น 6 ในการนี้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาของสำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมในการแข่งขันดังกล่าวด้วย

 

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 8 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 2. การเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็ว และประสานงานกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สยจ. และเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การหมุนเวียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการทำงานจุดบริการ 3 โต๊ะ ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม สยจ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมีการสะท้อนประเด็นที่ต้องการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนกลาง ให้กับประธานฯ ได้รับทราบ ดังนี้ เรื่องการสนับสนุนรถยนต์ให้ สยจ. การดำเนินการสอนงาน แบ่งปันประสบการณ์ของ สยจ.…