คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธก.15 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี

  วันที่ 3 และวันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. – การบรรยาย หัวข้อ “ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” ณ สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี โดยนายเกียรติภูมิ แสงศศิธร รองอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ศาลปกครอง มีเขตอำนาจและมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรืออำนาจของศาลปกครอง แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น ในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองนั้นจะใช้ “ระบบไต่สวน” ทั้งนี้ คณะผู้เข้ารับการอบรม ยธก.15 ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม ห้องไต่สวน ห้องไกล่เกลี่ย ห้องพิจารณาคดี แผนกคดีสิ่งแวดล้อม แผนกคดีบริหารงานบุคคล และคดีวินัยการคลังและการงบประมาณอีกด้วย เวลา 13.00 – 16.00…

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ยธก.15 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ จังหวัดราชบุรี

  วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผอ.สพก. นำคณะศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15) เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี ดังนี้ เวลา 10.00 – 12.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิตให้กับผู้ต้องขังก่อนกลับสู่สังคม” ณ เรือนจำกลางราชบุรี โดยนายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ เรือนจำกลางราชบุรี เป็นเรือนจำแห่งหนึ่งที่มีผู้ต้องขังจำนวนมากสูงเกินกว่าพื้นที่ที่สามารถรองรับได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขัง เช่น ทำโครงการเกษตรวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สวนเกษตรที่เปิดขึ้นเพื่ออบรมและฝึกสอนผู้ต้องขังในการประกอบอาชีพ โดยมีร้านกาแฟ “คุกแอนคอฟ” ที่สร้างขึ้น และผู้ต้องขังเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองงานฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและอาชีพแก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ กองงานฝึกวิชาชีพมีงานหลากหลายที่จะฝึกฝนผู้ต้องขังในเรื่องอาชีพต่างๆตามความถนัดของเขา ฝึกด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและมืออาชีพจากภายนอก เวลา 13.00 – 16.00 น. การบรรยาย หัวข้อ “ เรือนจำความมั่นคงสูง และมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดคดียาเสพติด” ณ…

ผอ.สกธ.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างกระทรวงยุติธรรมและชมรมกีฬาแบดมินตัน บริษัท กสท.

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันกระชับมิตรระหว่างกระทรวงยุติธรรมและชมรมกีฬาแบดมินตัน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ อาคารจอดรถและศูนย์กีฬา ชั้น 6 ในการนี้ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาของสำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมในการแข่งขันดังกล่าวด้วย

 

การติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 8 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมโครงการติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ครั้งที่ 8 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 4 เรื่อง ได้แก่ 1. การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน 2. การเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็ว และประสานงานกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม 3. การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สยจ. และเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 4. การหมุนเวียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการทำงานจุดบริการ 3 โต๊ะ ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม สยจ. ได้รายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การขับเคลื่อนการดำเนินงาน กพยจ. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และมีการสะท้อนประเด็นที่ต้องการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนกลาง ให้กับประธานฯ ได้รับทราบ ดังนี้ เรื่องการสนับสนุนรถยนต์ให้ สยจ. การดำเนินการสอนงาน แบ่งปันประสบการณ์ของ สยจ.…

ปฏิบัติธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันทุจริตเชิงรุก สกธ.

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุพรรณีประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม มาปฏิบัติธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันทุจริตเชิงรุก สกธ. ระหว่างวันที่ 28 – 29 ก.พ.และ 1 มี.ค. 63 ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

การพัฒนานวัตกรรมและทิศทางการตอบสนองการรับบริการจากองค์การสู่ประชาชน

  วันนี้ 27 ก.พ.63 กพร.ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมและทิศทางการตอบสนองการรับบริการจากองค์การสู่ประชาชน” โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ ช่วงพิธีเปิด : ผอ.สกธ. มอบหมายนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยสรุปประเด็นได้ ดังนี้ การบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมได้ การพัฒนาการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งที่จำเป็น และจะนำไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การเรียนรู้เทคนิค เครื่องมือ วิธีการในการพัฒนานวัตกรรมจะช่วยให้เกิดแนวคิดในการนำไปปรับใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ กิจกรรมช่วงเช้า-บ่าย : นายคุณันต์ บางภูมิ วิทยากรจากสำนักงาน กพร. บรรยาย หัวข้อ นวัตกรรมกับการปรับปรุงกระบวนงานเชิงระบบ โดยสรุปประเด็นได้ ดังนี้ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ ในระดับภูมิภาค และนานาชาติ สิ่งนี้คือเหตุผลในการถ่ายทอด Thailand 4.0 สู่ระบบราชการ 4.0 การดำเนินงานที่สอดคล้องตามแนวทางระบบราชการ 4.0 คือหน่วยงานของรัฐต้องมีฐานข้อมูลรองรับ สามารถพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต กำหนดแผนในการตอบสนองต่อสถานการณ์ จัดหาทรัพยากร และพัฒนานวัตกรรมที่จะสามารถตอบโจทย์ หรือขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายได้…

การประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ DXC ผ่าน VDO Conference กับยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป. เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการใช้งานระบบ DXC ผ่าน VDO Conference กับ ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานปกครอง เพื่อแนะนำและเชิญชวนให้เข้าร่วมใช้งานระบบ DXC

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรรมครั้งที่ 1/2563

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องกิจการยุติธรรม 2 สำนักงานกิจการยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรรมครั้งที่ 1/2563 โดยสรุป ดังนี้ รับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดฝึกอบรมหลักสูตรของ สพก. – หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 60 คน – หลักสูตร ยธส.11 และ ยธก.15 อยู่ระหว่างฝึกอบรมของหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 5 (ศวธ.5) “วิจัยอย่างมืออาชีพ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 17 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อสังเกตในประเด็น การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม…

ผอ.สกธ.ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่ 2 (The Second ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice – ACCPCJ) ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมรับเสด็จฯและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Promoting the ASEAN Culture of Prevention for a collaborative and innovative Justice for All” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของการป้องกันและการยกระดับกระบวนการยุติธรรมของอาเซียนในการจัดการ
กับรูปแบบอาชญากรรมที่เป็นภัยคุกคามใหม่ โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์(cybercrime) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสมาชิกอาเซียนทั้งในและต่างประเทศ

สกธ.จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ Volunteers Creative Space

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Volunteers Creative Space) ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าว สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและเครื่องมือในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้เท่าทันยุคแห่งเทคโนโลยี และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 3 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการ Learning Design เพื่อเสริมสร้าง “ทักษะการออกแบบการเรียนรู้” สำหรับไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมหรือสื่อต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้…