เจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวสุพรรณีประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่2/2563 โดยดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนให้มีวินัย รู้จักการประพฤติปฏิบัติตามกติกา สามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม ไม่ก้าวพลาดคิดผิดไปกับสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันที่มีความพลวัต ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ถ.อาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สกธ.ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “สกธ. อาสา บำรุงศาสนา พัฒนาวัด”

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “สกธ. อาสา บำรุงศาสนา พัฒนาวัด” โดยร่วมกันทำบุญถวายปัจจัยแก่พระภิกษุ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอุโบสถ์ ฐานพระพุทธรูป และลานวัด ณ วัดกุดคล้ำ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15)

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 (ยธก.15)

“เสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม”

ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 8 เมษายน 2563

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวสุดาทิพย์ ผิวสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์      0 2141 374 0/ 06 4526 3514
โทรสาร        0 2143 8932

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11)

 <<< ย้อนกลับ

หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 (ยธส.11)

“Prison Overcrowding”

ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 29 พฤษภาคม 2563

ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสาร :

 

ผู้ประสานงาน :

นางสาวกนกวรรณ ขวัญดี    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์      0 2141 374 6/ 08 1832 9438
โทรสาร        0 2143 8932

“วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62” ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Crime Prevention รุ่นที่ 3”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม (Crime Prevention) รุ่นที่ 3 จำนวน 60 คน ร่วมรับฟังการบรรยายและชมการสาธิต หัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมทั้งทดลองการปฏิบัติด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) จากหุ่นสาธิต การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) และการช่วยเหลือภาวการณ์อุดตันทางเดินหายใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง

สกธ.ออกโรงทานนำขนมหวานมาบริการประชาชน และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร  รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยออกโรงทานนำขนมหวานมาบริการประชาชน และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี