เจ้าหน้าที่ สกธ. ร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”

 

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายวัลลภ นาคบัว พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ในสังกัด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรม “ยุติธรรม สร้างป่า สร้างคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มเย็น ณ พื้นที่ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จำนวน 2 ไร่ และพื้นที่ของเรือนจำกลางชลบุรี จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ไร่ ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 3

<<< ย้อนกลับ หลักสูตร Crime Prevention การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 15 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม  กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 55 – 60 คน จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  หน่วยงานที่มีภารกิจหลักตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดกรมที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจหน้าที่ขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ตามกรอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) นอกเหนือจากข้อ 3.1 เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น หน่วยงานอื่นๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม   การรับสมัครและประกาศรายชื่อ : ดาวน์โหลดใบสมัคร ในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมและ ส่งใบสมัครฉบับจริง ภายในวันที่ 28…

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….

 

เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเปิดเผยและไม่เปิดเผยซึ่งประวัติอาชญากรรม เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสังคมและการให้โอกาสผู้กระทำความผิดในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

Link google form: https://forms.gle/KtTVJbSsYmasFxYR7

ดาวน์โหลด: ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….

หรือ สแกน QR code ด้านล่าง

 

ประกาศรับสมัคร : เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านกฎหมาย

  1. รายละเอียดการจ้างงาน 1) ปฏิบัติงานที่กลุ่มกฎหมาย สำนักงานกิจการยุติธรรม 2) ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานเสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย 3) ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ/ความรับผิดชอบของตำแหน่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ – ติดตาม รวบรวม จัดเก็บ และสรุปข้อมูลการดำเนินการจัดทำกฎหมายและการดำเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทำกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ – จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารหรือรายงานการประชุม – ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน (ผู้ประสานงานกลาง) เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน งานเสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย – ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทำเนื้อหาหรือข้อมูลกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม – สรุปสาระสำคัญ ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ หรือสถานการณ์ หรือข่าวสาร ที่ประชาชนให้ความสนใจ – ใช้งานระบบเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ 2 เครื่องมือหลัก ได้แก่ เว็บไซต์รู้กฎหมาย (http://lamp.oja.go.th) และแชทบอทผู้ใหญ่ลอว์ (Application Line) รวมถึงการดูแล พัฒนา และต่อยอดการทำงานที่เกี่ยวข้อง…

สกธ.แบ่งปันเติมความฝันให้น้อง

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร  รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมโครงการ “แบ่งปันเติมความฝันให้น้อง” โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่เด็กนักเรียนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อนชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1) หลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) แบบเสนอโครงการวิจัย (Pre-research proposal) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
3) กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2562 – 2565
4) แนวทางการตั้งงบประมาณโครงการวิจัย

หมายเหตุ : จัดส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (Pre-research proposal) จำนวน 6 ชุด

QR Code ลิงค์รวมเอกสาร : http://bit.ly/31mGiCz

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562 ลุ้นรับของรางวัล

 

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยกันเถอะ

ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้เท่านั้น ที่ https://www.etda.or.th/iub