ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12)

 <<< ย้อนกลับ ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๒ (ยธส.๑๒) ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เชิญให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส่งบุคลากรสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๒ (ยธส.๑๒) ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นั้น   บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๒ (ยธส.๑๒) จำนวน ๕๕ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งอาคารจอดรถ ชั้น ๕) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง…

รับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 4

 <<< ย้อนกลับ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564   ดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (www.oja.go.th) และส่งใบสมัครฉบับจริงที่มีการลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชา ภายในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานกิจการยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 4 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (www.oja.go.th) ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564   ดาวน์โหลดเอกสาร : ใบสมัคร       ผู้ประสานงาน : นางสาวสุทิสา  น้อมรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์     0 2141 3673 หรือ…

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม “ทักทายน้องเต่า เขาทิ้งเราเก็บ ช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเล”

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม “ทักทายน้องเต่า เขาทิ้งเราเก็บ ช่วยอนุรักษ์สัตว์ทะเล” โดยการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะบริเวณรอบชายหาด ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12)

  สำนักงานกิจการยุติธรรม ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564   ดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (www.oja.go.th) และส่งใบสมัครฉบับจริงที่มีการลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชา ภายในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานกิจการยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12) ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (www.oja.go.th) ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564     ดาวน์โหลดเอกสาร : ใบสมัคร        ติดต่อสอบถาม : นางสาวกนกวรรณ ขวัญดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์      0 2141 3746 : 08…

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดโตนด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางกรวย และบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดโตนด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามแผนจัดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

“การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

    

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม เข้ารับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16)

 <<< ย้อนกลับ ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) ตามที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้เชิญให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมส่งบุคลากรสมัคร เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม นั้น   บัดนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ (ยธก.๑๖) จำนวน ๕๐ ราย ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งอาคารจอดรถ ชั้น ๕) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง…