กรอบการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น. สนป.ได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการด้านการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 โดยมีรอง ผอ.สกธ. (นางศิวากร คูรัตนเวช) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณ 2561 ในไตรมาสที่ 1 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน วงเงิน 833.9839 ล้านบาท จำนวน 20 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 68.4974 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.21 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  เปรียบเทียบแผนการเบิกจ่ายจำนวน 228.8435 ล้านบาท กับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 29.93
ผลการดำเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานตามแบบรายงาน IB1-4 เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยหน่วยงานได้มีการลงนามสัญญาจ้าง จัดกิจกรรม และผูกพันสัญญา (PO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับหน่วยงานที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องให้ที่ประชุมทราบแล้ว และจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2 ตามระยะเวลาที่กำหนด
ผู้แทนสำนักงบประมาณชี้แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามมติ ครม. ณ 30 ม.ค. 61 ให้แก่ที่ประชุมเพื่อรับทราบ